Прогнози за приходи и прогнози за EBITDA (печалба преди олихвяване, данъци, обезценяване и амортизация) за Компанията, зададени в този уебсайт, както и други отчети относно изпълнение и настъпване на събития в бъдещето, са прогнозни изявления. Можете да разпознаете лесно прогнозните изявления, защото те съдържат думи като „счита“, „очаква“, „възможно е“, „ще“, „би трябвало“, „се стреми“, „възнамерява“, „планира“, „оценява“ или „предвижда“ или други подобни. Всички прогнозни изявления са неизбежно несигурни, тъй като се основават на различни очаквания и предположения относно бъдещи събития, както и са обект на множество познати и непознати рискове и несигурности, които могат да доведат до това текущи събития или резултати да се различават коренно от такива предположения. Важни фактори, на които се уповават прогнозните изявления на Компанията включват:

(a) липса на неблагоприятни въздействия върху дейности на Компанията като резултат от високото й ниво на ливъридж;

(b) успешно преобразуване чрез договори за услуги с основни клиенти: в това число клиенти на Bank of America Merchant Services, LLC;

(c) навременно, успешно и икономически ефективно внедряване на системи за обработка за предоставяне на нови продукти, подобрена функционалност и повишена ефективност;

(d) навременно, успешно и икономически ефективно консолидиране на платформите за обработка и центровете за данни на Компанията;

(e) успешно и навременно интегриране на значителни по обем дейности и технологии, придобити от Компанията, и реализация на предварително планирани сливания;

(f) липса на допълнително консолидиране сред клиентски финансови институции или други групи клиенти, които имат значително въздействие върху взаимоотношенията с клиентите на Компанията, както и липса на материални загуби от дейности от страна на големи клиенти на Компанията;

(g) постигане на планиран ръст на приходите в рамките на Компанията, включително програмата за обединение на търговци, която обхваща няколко смесени joint venture предприятия, които не са единствено под контрола на компанията, като всяко от които действа независимо от останалите, и успешно управление на ценови влияния чрез икономически ефективни и други инициативи на база управление на разходите;

(h) предвиждане и действия в съответствие с технологичните промени, в частност електронната търговия;

(i) успешно управление на кредитен риск и риск от измами в рамките на бизнес единиците на Компанията и търговските обединения, в частност в контекста на развиващите се пазари за електронна търговия;

(j) липса на материално нарушаване на сигурността на които и да било от нашите системи;

(k) устойчиво развитие и поддръжка на подходящи бизнес планове за устойчивост относно системите за обработка на Компанията на базата на нуждите и рисковете, свързани с всяка една система;

(l) привличане и задържане на квалифицирани ключови служители;

(m) липса на предвидени законови промени, регулации, правила относно кредитните карти или други стандарти в сектора, оказващи влияние на дейността на Компанията, които изискват значителни усилия за преработването на продуктите, намаляване на пазара или стойността на продуктите в него или извеждането на продуктите от действие;

(n) поддържане на съществуващите лихвени проценти, за да се избегне неочаквано повишаване на лихвите по кредитите на Компанията;

(o) липса на неочаквано развитие по предварително разкрити съдебни производства, разследвания или подобни;

(p) липса на катастрофални събития, които могат да окажат влияние на Компанията или на оперативните центрове на нейни основни клиенти, системи за комуникация и технологични системи или такива, които имат негативно въздействие върху текущите икономически условия или нива на потребителски разходи;

(q) успешно управление на потенциала, както на патентна защита, така и на патентна отговорност, в контекста на бързоразвиващата се правна рамка за експанзивна патентна защита на софтуер; и

(r) други рискове, зададени в разделите „Рискови фактори“ и „Управленска дискусия и анализ на резултатите от операциите и финансовите условия“ на последния Годишен доклад по Формуляр 10-Q и Тримесечния доклад по Формуляр 10-Q, подадени от Компанията на Комисията за ценните книжа и фондовите борси.

Корпоративна сигурност на First Data/Телефонна линия за защита на личните данни