Please note that First Data was recently acquired by Fiserv, Inc. The Privacy Notice available on this legacy First Data site, applicable to those with First Data relationships, continues to be in effect for data processed in connection with those relationships. You can find the Privacy Notice applicable to those with Fiserv relationships here.

 

ПОСЛЕДНО ОБНОВЕНО НА: 2 юли 2019 г.

Моля, свържете се с нас, ако Ви трябва копие от това уведомление към определена дата.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА: 15 May 2018

 

Декларация за поверителност

Тази „Декларация за поверителност“ описва практиките на групата от компании на First Data, включително First Data Corporation и нейните дъщерни дружества и филиали (общо наричани „First Data“, „ние“, „нас“ или „нашите“), както и правата и възможностите за избор, предоставени на физически лица, по отношение на личните данни. „Лични данни“ означава всяка информация, която се свързва с физическо лице, чиято самоличност може да бъде определена.

First Data може да предостави отделни Декларации за поверителност, които се отнасят за конкретни продукти или услуги, които предлагаме, като в този случай тази Декларация за поверителност не се прилага. Когато се прилага тази Декларация за поверителност, First Data може да предостави допълнителни или допълващи Декларации за поверителност на физически лица в момента, в който събираме техните данни, което ще регулира начина, по който можем да обработваме предоставената по това време информация. Ние можем да променяме тази Декларация за поверителност както е необходимо за определени продукти и услуги, и да спазваме местните закони или наредби по целия свят, като предоставяме допълнителна информация в някои държави. Тази Декларация за поверителност не се прилага за обработката от страна на First Data на личните данни на нейния персонал, като служители и изпълнители.

Ние предоставяме важна информация тук за физически лица, намиращи се в държави-членки на Европейския съюз, държави в Европейското икономическо пространство, Обединеното кралство и Швейцария (общо наричани „Европа“ или „Европейски“).

Съдържание

 1. Лични данни, които събираме
 2. По какъв начин използваме Вашите лични данни
 3. Как споделяме личните Ви данни
 4. Вашите права и възможности за избор
 5. Международни прехвърляния
 6. По какъв начин съхраняваме сигурно Вашите данни
 7. Този уебсайт може да съдържа връзки към други уебсайтове
 8. Допълнителна информация за европейските потребители
 9. Промени в тази Декларация за поверителност
 10. Свържете се с нас
 1. Лични данни, които събираме

  Ние събираме лични данни за физически лица от различни източници, описани по-долу. Където е приложимо, ние посочваме дали и защо физическите лица трябва да ни предоставят лични данни, както и последиците, ако не го направят.

  Информация, която събираме директно от физическите лица и страните, с които работим

  Ние можем да събираме лични данни директно от физически лица и страни, с които извършваме стопанска дейност, включително потенциални клиенти. Те могат да включват страни, които взаимодействат директно с нас (например, физически лица, които изтеглят мобилните ни приложения или кандидати за работа), страни, на които предоставяме стоки или услуги (като клиенти, банки или финансови институции, търговци и физически лица) (общо наричани, “клиенти”), страни, които ни предоставят услуги (например, доставчици) (общо наричани, “доставчици на услуги”), и други страни, на които предлагаме или предоставяме продукти и услуги (например, независими търговски организации) (общо наричани, “партньори”).

  Ние можем да събираме информация от тези страни в различен контекст, например, при попълване на наш онлайн формуляр, подаване на заявка за някой от нашите продукти или услуги, взаимодействие с нас в социалните медии или кореспонденция с нас. Видовете информация, които получаваме в този контекст, включват:

  • Информация за контакт на стопанския субект и неговия персонал, които взаимодействат с нас, като име, длъжност, адрес, телефонен номер и имейл адрес
  • Информация за потребителския профил, като потребителско име и парола, които дадено физическо лице може да създаде на някой от нашите уебсайтове или мобилни приложения, както и всяка друга информация, която дадено физическо лице въвежда в профила си
  • Демографски данни, като дата на раждане, държава на гражданство и/или държава на пребиваване
  • Информация за принадлежност на физически лица към юридическо лице, като ролята на дадено физическо лице и дали той или тя е собственик или упълномощено подписващо лице
  • Идентификационни номера, издадени от правителството (до степента, позволена от приложимото законодателство), като национален идентификационен номер (напр., социално-осигурителен номер, данъчен идентификационен номер или номер на паспорт), държавен или местен идентификационен номер (напр., свидетелство за управление на МПС или друг идентификационен номер, издаден от правителството), както и копие от вашата издадена от правителството лична карта
  • Обратна връзка и кореспонденция, като информацията, която предоставяте, когато поискате информация от нас, получавате помощ от отдела за обслужване на клиенти или по друг начин се свързвате с нас, включително чрез взаимодействие с нашите страници в онлайн сайтове или услуг в социални мрежи
  • Информация за финансова сметка, като данни за платежна карта или банкова сметка
  • Информация за търговци, като име на търговеца, идентификационен номер на търговеца и код на категория, местоположение на търговеца, където се е осъществила трансакцията, и информация за трансакции, обработени от търговеца, включително обем на трансакциите, честота, количества, продадени стоки или услуги и коефициенти на възстановяване
  • Информация, свързана с използването на продукти или услуги на First Data, като информация за профила, прагове на разходите, разходна активност и модели, както и информация за трансакциите, които обработваме
  • Прецизна информация за географско местоположение, ако упълномощавате нашето мобилно приложение за достъп до местоположението Ви
  • Маркетингова информация, като предпочитанията Ви за получаване на маркетингови комуникации и подробности за начина, по който се ангажирате с нашите маркетингови комуникации
  • Друга информация, предоставена от кандидати за работа, като професионална квалификация и умения, образователна и работна история, както и друга информация от вида, включен в автобиография

  Информация, която събираме за физически лица, които не взаимодействат директно с нас

  Ние можем да получаваме лични данни за физически лица, които не взаимодействат директно с нас. Например, нашите клиенти, доставчици на услуги и партньори могат да ни предоставят информация за физически лица, различни от тях, когато използват нашите продукти или услуги. Освен това, поради уникалния характер на стопанската дейност на First Data, в много случаи First Data получава лични данни от други участници във веригата за обработка на трансакции, като асоциации на карти и оператори на дебитни мрежи и техните членове. Видовете информация, която получаваме за трети страни, включват:

  • Информация за персонала на нашите клиенти, доставчици на услуги или партньори, като информацията за бизнес контакти, която нашите клиенти, доставчици на услуги или партньори ни предоставят в контекста на нашите договорни отношения с тях
  • Информация за потенциални кандидати за работа, например, когато служител по набиране на персонал се свърже с нас относно физическо лице, което може да стане кандидат за работа във First Data
  • Информация за купувачи на нашите клиенти която клиентите ни изпращат или ни позволяват да събираме в контекста на услугите, които First Data извършва, като информация, свързана с финансови трансакции, инициирани от купувача, регистрации на сметки и в някои случаи информацията, необходима за проверка на самоличността на купувача и подробностите за закупените продукти или услуги, и както е посочено по друг начин в приложимата специална Декларация за поверителност за продукт или услуга на First Data. Когато нашата технология е включена в мобилното приложение или уебсайта на търговец, ние също може автоматично да събираме определена информация от типа, описан в раздела по-долу, озаглавен „Информация, събрана чрез автоматизирани средства“.
  • Информация, получена при обработка на трансакции като информация за платежни трансакции

  Информация, която събираме от частни и обществено достъпни източници

  Ние и нашите доставчици на услуги можем да събираме информация за физически лицата, която е публично достъпна, включително чрез търсене на публично достъпни правителствени списъци на ограничени или санкционирани лица (като Списък със специално определени граждани и блокирани лица), бази данни на публични регистри (като регистрите на компании и нормативните документи), както и чрез търсене в медии и интернет. Ние, както и нашите доставчици на потвърждения от трети страни, може също да събираме информация от частни или търговски достъпни източници, като изискваме доклади или информация от агенции за кредитен рейтинг и предотвратяване на измами, до степента, разрешена от приложимото законодателство.

  Можем също така да поддържаме страници за нашата компания и нашите продукти и услуги на различни платформи на трети страни, като LinkedIn, Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Instagram и други услуги на социални мрежи. Когато взаимодействате с нашите страници на тези платформи на трети страни, правилата за поверителност на третата страна ще управляват взаимодействията Ви на съответната платформа. Ако платформата на трета страна ни предостави информация за нашите страници на тези платформи или Вашите взаимодействия с тях, ние ще третираме тази информация в съответствие с тази Декларация за поверителност.

  Информация, събрана чрез автоматизирани средства

  Когато влезете в нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения, ние, нашите доставчици на услуги и нашите партньори, можем автоматично да събираме информация за Вас, Вашия компютър или мобилно устройство и активност на нашите уебсайтове или мобилни приложения. Обикновено, тази информация включва типа и версията на операционната система на Вашия компютър или мобилно устройство, производителя и модела, идентификатора на устройството (като Google Advertising ID или Apple ID for Advertising), вида на браузъра, разделителната способност на екрана, IP адреса, уебсайта, който сте посетили, преди да прегледате нашия уебсайт, обща информация за местоположението, като град, щат или географска област; и информация за използването и действията Ви на или в нашите уебсайтове или мобилни приложения, като страници или екрани, които сте посещавали, колко време сте прекарали на страница или екран, навигационни пътеки между страници или екрани, информация за дейността Ви на страница или екран, време за достъп и продължителност на достъпа. Някои продукти или услуги, които предоставяме или които търговците могат да включат в своите уебсайтове или мобилни приложения, могат автоматично да събират допълнителна информация, както може да бъде описано допълнително в отделна Декларация за поверителност.

  Нашите доставчици на услуги и бизнес партньори могат да събират тази информация с течение на времето и през уебсайтове на трети страни. Тази информация се събира чрез различни механизми, като „бисквитки“, уеб маяци, вградени скриптове, чрез нашите мобилни приложения и подобни технологии. Този тип информация може да се събира и когато четете нашите имейли с HTML. Моля, вижте нашето „Оповестяване на бисквитки“ за повече подробности. Можете да изберете да деактивирате „бисквитките“ или да се откажете от използването на Вашето поведение при сърфиране с цел насочена реклама. За инструкции за отказ, моля, прегледайте частта „Насочена онлайн реклама” в раздела „Вашият избор“ на тази Декларация за поверителност.

  Чувствителни лични данни

  При ограничени обстоятелства и когато е позволено от закона, ние можем да поискаме биометрични данни, за да потвърдим самоличността Ви, например, когато удостоверяваме плащане, използвайки Вашия пръстов отпечатък. При някои обстоятелства можем да събираме информация, която може да разкрие здравна или медицинска информация, например, когато обработваме трансакции в здравни или медицински центрове или аптеки. В контекста на обработката на заявленията за работа, ние можем също така да поискаме чувствителна информация, като расов или етнически произход или информация за увреждания, когато това се изисква или е разрешено от закона на държавата, в която кандидатствате за работа.

  Извън този контекст или при изрично изискване, ние Ви молим да не ни предоставяте никакви чувствителни лични данни (т.е. информация, разкриваща расов или етнически произход, политически мнения, религия или философски убеждения, членство в синдикати, генетична, здравна или биометрична информация, информация за сексуалния живот или сексуалната ориентация или престъпления и нарушения) чрез нашите уебсайтове или мобилни приложения, или по друг начин.

 2. о какъв начин използваме Вашите лични данни

  Ние използваме Вашите лични данни с цел:

  Предоставяне на нашите продукти и услуги, което включва:

  • Експлоатация, оценка, поддръжка, подобряване и предоставяне на характеристиките и функционалността на нашите продукти и услуги
  • Изпълнение на платежна трансакция, инициирана от Вас (или при нас или наш клиент)
  • Управляване на нашите взаимоотношения с Вас или Вашата компания
  • Изпълняване на наши задължения и упражняване на наши права, съгласно наше споразумение с Вас или Ваша компания
  • Комуникиране с Вас по отношение на профила Ви при нас, ако имате такъв, включително като Ви изпращаме имейли или съобщения, свързани с услуги (напр., съобщения относно потвърждаване на профил, промени или актуализации на функционалността на нашите продукти или услуги, технически и предупредителни съобщения и предупреждения и поддръжка и административни съобщения)
  • Персонализиране на начина, по който предоставяме нашите продукти и услуги
  • Проверки за измама или пране на пари, и/или управление на нашите рискове или такива за наши клиенти
  • Администриране и защита на нашия бизнес
  • Осигуряване на поддръжка и ремонт на нашите продукти и услуги, включително отговаряне на заявки, въпроси и обратна връзка, свързани с услугите.

  За научноизследователска и развойна дейност

  Ние използваме информацията, която събираме за нашите собствени изследователски и развойни цели, които включват:

  • Разработване или подобряване на нашите продукти и услуги
  • Разработване и създаване на анализи и свързани с тях отчети, като тенденциите в индустрията и измамите

  Маркетинг

  Може да използваме Ваши лични данни, за да направим обобщение за това какви продукти или услуги смятаме, че може да искате или да са Ви необходими, или какво може да представлява интерес за Вас.

  Може да се свържем с Вас с маркетингови комуникации, като използваме личните данни, които сте ни предоставили, ако активно сте изразили интереса си да направите покупка или сте направили покупка от нас, и при всички случаи не сте се отказали от получаването на подобни маркетингови съобщения, доколкото това е позволено от приложимото законодателство.

  Където това се изисква от закона, ние ще получим Вашето изрично съгласие за абонамент преди да споделяме Вашите лични данни с която и да е компания извън групата на First Data за маркетингови цели.

  Можете да ни помолите да спрем да Ви изпращаме маркетингови съобщения по всяко време, като се свържете с нас, като използвате информацията в раздел Свържете се с нас или натиснете върху връзката за отказ, включена във всяко маркетингово съобщение.

  Ако решите да се откажете от получаването на нашите маркетингови съобщения, ние ще продължим да извършваме другите си актуални дейности, използвайки Вашите лични данни, включително изпращане на немаркетингови съобщения.

  Управление на набирането на персонал и обработка на заявления за работа

  Ние обработваме лични данни, като информация, която ни е предоставена в заявление за работа, за да улесним нашата дейност по набиране на персонал и обработваме заявленията за работа, като оценяваме кандидат за работа за трудова дейност и наблюдаваме статистиката за набиране на персонал.

  Спазване на закона

  Ние използваме Вашите лични данни, както считаме, че е необходимо или уместно за спазване на приложимите законодателства, законни искания и правни процедури, например, за отговор на призовки или искания от държавни органи.

  Съответствие, предотвратяване на измами и безопасност

  Ние използваме Вашите лични данни, както считаме за необходимо или уместно с цел: (a) налагане на правилата и условията, които регулират нашите продукти и услуги; (б) защита на нашите права, неприкосновеност на личния живот, безопасност или собственост и/или на Вашите или на други лица; и (в) за защита, разследване и възпиране на измамни, вредни, неразрешени, неетични или незаконни дейности.

  С Ваше съгласие

  В някои юрисдикции приложимото законодателство може да изисква от нас да поискаме съгласието Ви да използваме личните Ви данни в определен контекст, например, когато използваме определени „бисквитки“ или подобни технологии, или бихме искали да Ви изпратим определени маркетингови съобщения. Ако поискаме Вашето съгласие за използване на личните Ви данни, Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време по начина, който сме посочили, когато сме искали съгласието Ви или като се свържете с нас. Ако сте се съгласили да получавате маркетингови съобщения от наши партньори трети страни, можете да оттеглите съгласието си, като се свържете директно с тези партньори.

  За създаване на анонимни данни

  Ние можем да създаваме анонимни данни от Вашите лични данни и други физически лица, чиито лични данни събираме. Ние превръщаме личните данни в анонимни, като изключваме информация, която прави данните лично отъждествими с Вас, и използваме тези анонимни данни за нашите законни бизнес цели.

 3. Как споделяме личните Ви данни

  Компании в рамките на групата First Data

  Ние можем да разкрием Вашите лични данни на нашите дъщерни дружества и корпоративни филиали за цели, които са в съответствие с тази Декларация за поверителност.

  Доставчици на услуги

  Можем да наемем компании и физически лица трети страни, които да администрират и предоставят услуги от наше име (например, компании, които предоставят услуги по обслужване на клиенти, компании, които ангажираме да хостват, управляват, поддържат и развиват нашия уебсайт, мобилни приложения и ИТ системи, и компании които ни помагат да обработваме плащанията). Тези трети страни могат да използват Вашата информация само според указанията на First Data и по начин, който е в съответствие с тази Декларация за поверителност, и им е забранено да използват или разкриват Вашата информация за други цели.

  Наши клиенти

  Когато First Data извършва услуги за своите клиенти, тя може да споделя лични данни с тези лица. Например, First Data може да събира информация за купувачите на клиента от или от името на клиента, например, когато First Data обработва платежни трансакции, и First Data може да предостави лични данни за тези купувачи обратно на клиента. Ние не носим отговорност за практиките за поверителност на нашите клиенти.

  Участници във веригата за обработка на трансакции

  First Data споделя лични данни с компании от веригата за обработка на трансакции във връзка с обработката на платежна трансакция, като търговци, банки или други издатели на карти, картови асоциации, оператори на дебитни мрежи и техните членове.

  Кредитен рейтинг, защита от измами, управление на риска и агенции за идентичност и проверка

  First Data споделя лични данни с агенции за кредитен рейтинг, защита от измами, управление на риска и проверка на самоличността, за да помогне да се предпазят, открият и реагират на измами или пране на пари, и/или да управлява нашия риск или риска на нашите клиенти, и да гарантира спазването от наша страна на договорните, правните или регулаторните изисквания.

  Професионални съветници

  Можем да разкрием Вашите лични данни на професионални съветници, като адвокати, банкери, одитори и застрахователи, когато е необходимо в хода на професионалните услуги, които ни предоставят.

  Спазване на законите и правоприлагане; Защита и безопасност

  First Data може да разкрива информация за Вас на правителствени или правоприлагащи служители (включително данъчни органи) или частни лица, както се изисква от закона, и да разкрива и използва такава информация, както считаме за необходимо или уместно с цел: (а) спазване на приложимите закони и законни искания и правен процес, като отговор на призовки или искания от държавни органи; (б) налагане на правилата и условията, които регулират нашите продукти и услуги; (г) защита на нашите права, неприкосновеност на личния живот, безопасност или собственост, и/или на Вашите или на други лица; и (д) защита, разследване и възпиране срещу измамни, вредни, неразрешени, неетични или незаконни дейности.

  Бизнес прехвърляния

  First Data може да продава или прехвърля част или цялата си дейност или активи, включително личните Ви данни, във връзка с бизнес трансакция (или потенциална бизнес трансакция), като сливане, консолидация, придобиване, реорганизация или продажба на активи, или в случай на несъстоятелност, в който случай ще положим разумни усилия да изискаме от получателя да спази тази Декларация за поверителност.

  Към други страни с Вашето разрешение или за изпълнение на договор, който те имат с Вас

  First Data може да прехвърли Вашите лични данни на трета страна, която не е покрита от другите изброени по-горе категории, където сте ни дали разрешение, или с която сте сключили договор, когато трябва да прехвърлим личните Ви данни на тази страна, за да изпълни този договор.

 4. Вашите права и възможности за избор

  В този раздел описваме правата и възможностите за избор, достъпни за всички потребители. Потребителите, които се намират в Европа, могат да прочетат допълнителна информация за правата сипо-долу.

  Маркетингови комуникации

  Можете да ни помолите да спрем да Ви изпращаме маркетингови съобщения по всяко време, катосе свържете с нас или натиснете върху връзката за отказ, включена във всяко маркетингово съобщение. Можете да продължите да получавате съобщения, свързани с услугите, както и други немаркетингови съобщения.

  Насочена онлайн реклама

  Някои от бизнес партньорите, които събират информация за дейностите на потребителите на нашите уебсайтове или в мобилните ни приложения, могат да бъдат членове на организации или програми, които предоставят избор на отделни физически лица относно използването на поведението им при сърфиране или използването на мобилни приложения за целите на насочената реклама.

  Потребителите могат да се откажат от получаването на насочени реклами в уебсайтове чрез участниците на следните организации или програми:

  Потребителите на мобилни приложения могат да се откажат от получаването на насочена реклама в мобилни приложения чрез участниците на Digital Advertising Alliance, като инсталират мобилното приложение AppChoices, достъпно тук, и изберат избора на потребителя. Освен това, настройките на мобилното Ви устройство могат да предоставят функционалност за ограничаване на нашата способност или способността на нашите партньори да се включат в проследяването на реклами или насочените реклами с помощта на Google Advertising ID или Apple ID за реклама, свързани с мобилното Ви устройство.

  Моля, имайте предвид, че също можем да работим с компании, които предлагат свои собствени механизми за отказ и може да не участват в механизмите за отказ, които сме свързали по-горе.

  Ако решите да се откажете от насочените реклами, ще продължите да виждате реклами онлайн, но те може да не са подходящи за Вас. Дори ако решите да се откажете, не всички компании, които обслужват онлайн поведенческа реклама, са включени в този списък, така че все още можете да получавате някои „бисквитки“ и персонализирани реклами от компании, които не са в списъка.

  Сигнали против проследяване

  Някои интернет браузъри може да са конфигурирани да изпращат сигнали "Не проследявай" на онлайн услугите, които посещавате. Понастоящем не отговаряме на сигналите против проследяване. За да научите повече за „Не проследявай“, моля, посетете http://www.allaboutdnt.com

  Ако сте избрали да не предоставяте личните си данни

  Когато изискваме лични данни директно от Вас, Вие не сте длъжни да ни ги предоставите. Ако решите да не предоставите исканата информация, при определени обстоятелства, ние или наши клиенти може да не сме способни да Ви предоставим продукти или услуги. Например, може да не сме способни да обработим Ваша трансакция.

  Достъп, промяна или изтриване на Вашата информацията

  В някои юрисдикции приложимото законодателство може да предоставя право на физически лица на достъп, промяна или изтриване на личните им данни. Можетеда се свържете с нас директно, за да поискате достъп или да промените или изтриете Вашата информация. Възможно е да не можем да предоставим достъп, да променяме или да изтриваме Вашата информация при всякакви обстоятелства.

  Оплаквания

  Ако имате оплакване относно обработката на личните Ви данни, можете да се свържете с нашия служител за защита на данните, като използвате информацията за контактпо-долу. . Ние изискваме оплакването да бъде подадено в писмена форма. Моля, дайте подробности за Вашата загриженост или оплакване, така че нашият служител по защита на данните да може да го разследва. Ние ще предприемем подходящи действия в отговор на Вашето оплакване, които могат да включват провеждане на вътрешни дискусии със съответните бизнес представители. Може да се свържем с Вас за допълнителни подробности или разяснения относно Вашата загриженост или оплакване. Ще се свържем с Вас, за да Ви информираме за отговора на оплакването Ви. Можете също така да имате право да подадете оплакване до национална или местна регулаторна агенция.

 5. Международни прехвърляния

  First Data е със седалище в Съединените щати и поддържа офиси и има доставчици на услуги в други държави, като държавите, посочени тук. Вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени в Съединените щати или други места извън вашия щат, провинция, държава или друга правителствена юрисдикция, където ние или нашите доставчици на услуги поддържаме офиси и където законите за поверителност не са толкова защитни като тези във Вашата юрисдикция. Ако извършим такова прехвърляне, ще изискаме получателите на личните Ви данни да осигурят сигурност и защита на данните в съответствие с приложимото законодателство.

  Европейските потребители трябва да прочетат важната информация, предоставена тук относно прехвърлянето на лични данни извън Европа.

 6. По какъв начин съхраняваме сигурно Вашите данни

  Ние сме въвели подходящи мерки за защита, за да предотвратим случайната загуба, използване или достъп до Вашите лични данни по неоторизиран начин, изменени или оповестени. В допълнение, ние ограничаваме достъпа до Вашите лични данни до тези служители, агенти, изпълнители и други трети страни, които трябва да ги знаят във връзка със своята дейност. Те ще обработват Вашите лични данни само според нашите инструкции и те са обект на задължение за конфиденциалност.

  Ние спазваме годишното съответствие с глобалния стандарт за сигурност на данните при картови плащания (Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), възприет от търговските марки за картови плащания на всички компании, които обработват, съхраняват или прехвърлят данни за картодържатели.

  Ние сме въвели процедури за справяне с всяко подозрително нарушение на личните данни и ще уведомим Вас и всеки свързан регулаторен орган за нарушение, за което сме законно задължени да го направим.

 7. Този уебсайт може да съдържа връзки към други уебсайтове

  Може също така да се свържем към уебсайтове на трети страни, мобилни приложения и друго съдържание. First Data не носи отговорност за практиките за защита на поверителността на трети страни и тази Декларация за поверителност не се отнася за уебсайтове, мобилни приложения или друго съдържание на трети страни. First Data не гарантира, не одобрява и не подкрепя каквато и да е информация, материали, услуги или продукти, съдържащи се или достъпни чрез свързан уебсайт на трета страна, мобилно приложение или друго съдържание. First Data не носи отговорност за каквото и да е съдържание на собственост на трети страни, към които се свързваме. First Data предоставя за удобство връзки към собственост или съдържание на трети страни, а посещаването или използването на свързани собственост или съдържание на трети страни е на ваш собствен риск.

 8. Допълнителна информация за европейските потребители ADDITIONAL EUROPEAN

  Администратор и служител по защита на данните

  First Data се състои от различни юридически лица. Препратките към „First Data“, „ние“, „нас“ или „нашите“ в тази Декларация за поверителност трябва да се четат, за да се отнасят до съответната компания в групата First Data, която отговаря за обработката на Вашите данни. Ние ще Ви информираме кой член на групата First Data ще бъде администраторът на Вашите данни. Тази информация ще Ви бъде предоставена или в договора, който подписваме с Вас, или в Декларация за поверителност, която Ви предоставяме, което специално се отнася до взаимоотношенията, които имаме с Вас.

  Ние сме назначили служител по защита на данните (СЗД), който е отговорен за разглеждане на въпросите, свързани с тази Декларация за поверителност. Ако имате въпроси относно тази Декларация за поверителност, включително запитвания за упражняване на Ваши права по закон, моля, свържете се със СЗД, като използвате информацията по-долу:

  Служител по защита на данните, First Data
  Имейл адрес: dpo@firstdata.com
  Пощенски адрес: Floor 29
  1 Canada Square
  Canary Wharf
  London E14 5AB

  Правни основания за обработка

  От нас се изисква да Ви информираме за правните основания за обработката на Вашите лични данни, които са описани в таблицата по-долу. Ако имате въпроси относно правното основание за това как обработваме личните Ви данни, свържете се с нас. .

  Цел на обработка (натиснете върху връзката за подробности) Подробности за всяка цел на обработката, изброени по-долу, са дадени в горния раздел, озаглавен „Как използваме личните ви данни“. Правно основание
  Предоставяне на нашите продукти и услуги Обработката е необходима, за да се изпълни договора, който урежда предоставянето на продуктите или услугите, или да се предприемат стъпки, които поискате преди да се регистрирате за услугите.
  • Маркетинг
  • За научноизследователска и развойна дейност
  • Да управляваме набирането на персонал и обработването на заявления за работа
  • За съответствие, предотвратяване на измами и безопасност
  • За създаване на анонимни данни
  Тези дейности по обработка представляват нашите законни интереси. Ние гарантираме, че разглеждаме и балансираме всяко потенциално въздействие върху Вас (както положително, така и отрицателно) и Вашите права, преди да обработим личните Ви данни за законните ни интереси. Ние не използваме Вашите лични данни за дейности, в които интересите ни се пренебрегват от въздействието върху Вас (освен ако нямаме Вашето съгласие или друго изискване или разрешение от закона).
  За спазване на закона Обработката е необходима, за да се спазят нашите правни задължения
  С Ваше съгласие Обработката се основава на Вашето съгласие. Когато разчитаме на Вашето съгласие, имате право да го оттеглите по всяко време по начина, посочен в момента, в който събираме Вашата информация, или като се свържете с нас на адрес dpo@firstdata.com

  Използване за нови цели

  Ние можем да използваме Вашите лични данни по причини, които не са описани в тази Декларация за поверителност, когато това е разрешено от закона и причината е съвместима с целта, за която сме ги събрали.

  Автоматични решения, агенции за кредитен рейтинг и агенции за предотвратяване на измами

  Понякога ние вземаме автоматични решения, базирани на Ваши лични данни (независимо дали са предоставени от Вас или събрани от нас от трети страни, като агенции за кредитен рейтинг или агенции за предотвратяване на измами). Ние ще направим това само когато е необходимо във връзка с договор, разрешено по закон или въз основа на изричното Ви съгласие. Можете да се свържете с нас за повече информация относно автоматичното вземане на решения. Моля, вижте също раздела „Вашите индивидуални законни права“ по-долу.

  Колко време ще използвате мои лични данни?

  Ще използваме Вашите лични данни толкова продължително колкото е необходимо, базирайки се на това защо сме ги събрали и за какво ги използваме. Това може да включва нашите потребности да отговорим на законните, регулаторните, счетоводните изисквания или тези за отчитане.

  За да определим подходящият период за съхранение на личните данни, ние вземаме предвид количеството, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалният риск на щетите от неоторизирано използване или оповестяване на Вашите лични данни, целите, за които обработваме Вашите лични данни и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства, и приложимите законови изисквания.

  Като цяло, ние ще съхраняваме Вашите лични данни за времето на Вашето участие/ангажимент с нас и толкова дълго, колкото е разумно необходимо след това; въпреки това, ние можем да поддържаме различни периоди на запазване за различни продукти и услуги. Също така има определени видове информация, които е задължително да се съхраняват за определен период по закон.

  Ваши индивидуални права по закон

  При определени обстоятелства физическите лица в Европа имат права съгласно законите за защита на данните във връзка с техните лични данни. Ако се намирате в Европа, можете да ни помолите да предприемем следните действия по отношение на личните данни, които държим:

  • Достъп Имате право да ни питате дали обработваме личните Ви данни и, ако е така, на копие от личните данни, които държим за Вас, както и да получавате определена друга информация за нашите дейности по обработка.
  • Корекция.Ако определени лични данни, които съхраняваме за Вас, са непълни или неточни, можете да поискате да ги коригираме, но ние може да се наложи да проверим точността на новите данни, които ни предоставяте.
  • Изтриване. Това Ви позволява да поискате от нас да изтрием или премахнем лични данни когато няма основателна причина да продължим да ги обработваме. Също така имате право да поискате от нас да изтрием или премахнем Вашите лични данни когато успешно сте упражнили правото си да възразите срещу обработването им (вижте по-долу), когато може да сме обработили Ваша информация неправомерно или когато трябва да изтрием Вашите лични данни, за да спазим местен закон.
  • Възражение. Когато нашата причина за обработване на Вашите лични данни е законен интерес, Вие може да възразите срещу обработването ако смятате, че то засяга Ваши основни права и свободи. Също така имате право да възразите когато ние обработваме Вашите лични данни с цел директен маркетинг.
  • Ограничаване. Може да поискате от нас да прекратим използването на Вашите лични данни във следните случаи:
   • ако искате да установим точността на данните;
   • когато използването на Вашите лични данни от наша страна е неправомерно, но не искате да ги изтрием;
   • когато ни налагате да съхраняваме Вашите лични данни за по-дълъг период от обичайното защото са Ви необходими за установяване, упражняване или защита при съдебни искове; или
   • сте възразили срещу използването на Вашите данни от наша страна, но ние трябва да проверим дали имаме законни основания да ги използваме.
  • Прехвърляне. Когато е възможно, ние ще предоставим на Вас или на трета страна, която сте избрали, Вашите лични данни в структуриран, често използван формат, който може да се чете машинно. Имайте предвид, че това право се отнася само за лични данни, предоставени от Вас, за които Вие първоначално сте ни дали съгласие да използваме или когато сме използвали информацията за изпълнение на договор с Вас.
  • Оттегляне на съгласие. Когато нашата причина за обработване се базира на Вашето съгласие, Вие може да оттеглите това съгласие по всяко време. Ако оттеглите съгласието си, може да не сме способни да Ви предоставим определени продукти или услуги. Ще Ви уведомим ако случаят е такъв при оттегляне на Вашето съгласие.
  • Автоматично вземане на решение. Имате правото да не бъдете обект на автоматично вземане на решения (напр., профилиране), което Ви засяга сериозно. Упражняването на това право не е валидно в следните случаи:
   • Автоматичното решение е необходимо за сключване или изпълнение на договор с Вас.
   • Разполагаме с изричното Ви съгласие да вземем такова решение.
   • Автоматичното решение е разрешено от местното законодателство на държава-членка на ЕС.

    Но при първите два случая, описани по-горе, Вие все още имате право на човешка намеса във връзка с решението, да изразите гледната си точка и оспорите решението.

  Можете да изпращате запитвания за упражняване на тези права, като изпратите имейл на СЗД на First Data на адрес dpo@firstdata.com Може да се наложи да поискаме определена информация от Вас, която ще ни помогне да потвърдим Вашата самоличност и да се уверим, че имате право да упражните определено право, свързано с Вашите лични данни, например, идентификационен номер при търговец или номер на сметка. Това е мярка за сигурност, за да се уверим, че личните данни не се оповестяват на друго лице, което няма право да ги получи. Също така може да се свържем с Вас, за да Ви поискаме допълнителна информация, свързана с Вашето запитване, за да ускорим отговора от наша страна.

  Може да съществуват законни или други причини защо не можем или не сме задължени да изпълним запитване за упражняване на Вашите права. Ще използваме наличните законни изключения относно Вашите индивидуални права до необходимата степен. Ако отхвърлим запитването Ви, ще ви кажем защо, при спазване на законови ограничения.

  Не трябва да плащате такса за упражняване на Ваши права, свързани с Вашите лични данни. Но може да начислим разумна такса ако Вашето запитване очевидно е неоснователно, повтарящо се или прекалявате. Освен това ние може да откажем да изпълним Ваше запитване при тези обстоятелства.

  На всички законни запитвания ще отговорим своевременно и във всеки случай, във времевата рамка, съгласно приложимия закон. Като цяло, ние трябва да отговорим на запитвания в рамките на един месец от получаване на запитването, затова е важно запитванията да бъдат изпратени на dpo@firstdata.com възможно най-скоро. В редки случаи може да ни отнеме повече от месец, ако Вашето запитване е особено сложно или сте направили множество запитвания. В този случай ще Ви уведомим и ще Ви държим информирани. Всяко прехвърляне на Ваши лични данни ще бъде извършвано защитено.

  Също така имате право по всяко време да подадете оплакване до надзорен орган (за повече информация посетете https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

  Трансгранично прехвърляне на данни

  Ние прехвърляме Вашите лични данни в рамките на групата First Data, включително извън Европа. Когато прехвърляме Вашите лични данни извън Европа в рамките на групата First Data в държави, за които Европейската комисия счита, че нямат адекватно ниво на защита на личните данни, прехвърлянето ще се основава на нашите задължителни корпоративни правила, екземпляр от които може да се намери тук. FDR Limited е първото юридическо лице на First Data, отговарящо за спазването на задължителните корпоративни правила на First Data.

  Когато прехвърляме лични данни извън Европа към трети страни в държави, за които Европейската комисия не счита, че предоставят адекватно ниво на защита на личните данни, прехвърлянето ще се извършва съгласно:

  • Договор, одобрен от Европейската комисия (наричан понякога „Образец на клаузи“ или „Стандартни договорни клаузи“);
  • Щитът за личния живот в отношенията между ЕС и САЩ;
  • Обвързващи корпоративни правила на получателя;
  • Съгласието на физическото лице, за което се отнасят личните данни; или
  • Други механизми или правни основания, които могат да бъдат разрешени съгласно приложимото европейско право

  Моля, свържете се с нас, ако желаете да получите допълнителна информация за конкретния механизъм, използван от нас, когато прехвърляме вашите лични данни от Европа.

 9. Промени в тази Декларация за поверителност

  Запазваме си правото да променяме тази Декларация за поверителност по всяко време. Препоръчваме Ви периодично да преглеждате тази страница за най-новата информация за нашите практики за поверителност. Ако направим съществени промени в тази Декларация за поверителност, ще Ви уведомим, като актуализираме датата на тази Декларация за поверителност и я публикуваме на нашия уебсайт и в магазините за приложения, където нашите мобилни приложения, обхванати от тази Декларация за поверителност, могат да се изтеглят. Ние можем да (и когато това се изисква от закона ще) предоставяме известия за промени по друг начин, който според нас е разумно вероятно да достигне до Вас, например, по електронна поща (ако имате профил, където имаме вашата информация за контакт) или по друг начин чрез нашия уебсайт или мобилни приложения.

  Всякакви промени в тази Декларация за поверителност ще влязат в сила при публикуването на новите условия и/или при въвеждането на новите промени (или както е посочено по друг начин към момента на публикуването). Във всички случаи, като продължите да използвате нашите продукти или услуги след публикуването на някаква изменена Декларация за поверителност показва, че приемате условията на променената Декларация за поверителност.

 10. Свържете се с нас

  Ако имате някакви въпроси, притеснения или оплаквания относно тази Декларация за поверителност или нашите практики за поверителност, или за да поискате достъп до личните си данни, можете да се свържете с нашия служител по защита на данните на адрес dpo@firstdata.com Контактна информация за конкретен регион също е на разположение при поискване.

  Също така поддържаме гореща линия относно защитата на личните данни, която е достъпна 24 часа в денонощието от САЩ +1 800-368-1000. Горещата линия е най-подходящият контакт за неотложна загриженост, като докладване на съмнение за нарушаване на данни във връзка с Вашите лични данни; или, ако сте търговец, данни за Вашите клиенти.

  За въпроси относно Вашата кредитна или дебитна карта или покупката Ви, моля, свържете се с финансовата институция, издала картата или с търговеца.