Please note that First Data was recently acquired by Fiserv, Inc. The Privacy Notice available on this legacy First Data site, applicable to those with First Data relationships, continues to be in effect for data processed in connection with those relationships. You can find the Privacy Notice applicable to those with Fiserv relationships here.

 

POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 2. července 2019

Pokud potřebujete kopii tohoto oznámení k určitému datu, kontaktujte nás prosím.

DEN NABYTÍ ÚČINNOSTI: 15 May 2018

 

Prohlášení o ochraně soukromí

Toto „Prohlášení o ochraně soukromí“ popisuje postupy skupiny společností First Data, včetně společnosti First Data Corporation a jejích dceřiných i přidružených společností (souhrnně „First Data“, „my“, „nás“ nebo „naše“), včetně práv a možností, které mají jednotlivci v souvislosti s osobními údaji k dispozici. Termín osobní údaje označuje veškeré informace, kterou souvisí s určitou identifikovatelnou osobou.

Společnost First Data může poskytovat samostatná prohlášení o ochraně soukromí týkající se konkrétních produktů nebo služeb, které nabízíme. V takových případech toto Prohlášení o ochraně soukromí neplatí. Pokud toto Prohlášení o ochraně soukromí platí, může společnost First Data poskytnout jednotlivcům dodatečná nebo doplňující prohlášení o ochraně soukromí v době shromažďování jejich údajů, která budou určovat, jak můžeme v daném čase poskytnuté informace zpracovávat. Toto Prohlášení o ochraně soukromí můžeme u některých produktů a služeb podle potřeby změnit tak, abychom dodrželi místní zákony nebo celosvětově platné předpisy, například poskytnutím doplňujících informací v některých zemích. Toto Prohlášení o ochraně soukromí se nevztahuje na zpracovávání osobních údajů personálu společnosti First Data, například na její zaměstnance a dodavatele.

Uvádímezde důležité informace pro osoby sídlící v členských státech Evropské unie, v zemích  Evropského hospodářského prostoru, ve Spojeném království a ve Švýcarsku (společně „Evropa“ nebo „Evropská“).

Obsah

 1. Osobní údaje, které shromažďujeme
 2. Jak osobní údaje používáme
 3. Jak osobní údaje sdílíme
 4. Vaše práva a možnosti
 5. Mezinárodní převody
 6. Jak vaše údaje zabezpečujeme
 7. Tyto stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky
 8. Další informace pro evropské uživatele
 9. Změny tohoto Prohlášení o ochraně soukromí
 10. Kontaktujte nás
 1. Osobní údaje, které shromažďujeme

  Osobní údaje o jednotlivcích shromažďujeme z různých zdrojů popsaných níže. V případě potřeby uvádíme, zda a proč nám jednotlivci musí poskytnout osobní údaje, a také důsledky, pokud tak neučiní.

  Informace, které shromažďujeme přímo od jednotlivců a stran, s nimiž obchodujeme

  Osobní údaje můžeme shromažďovat přímo od jednotlivců a stran, s nimiž obchodujeme nebo kterým poskytujeme nabídky. Může jít o strany, které s námi komunikují přímo (např. jednotlivci, kteří stahují naše mobilní aplikace nebo uchazeči o zaměstnání), strany, kterým poskytujeme zboží nebo služby (např. klienti, banky nebo finanční instituce, obchodníci a jednotlivci) (souhrnně “klienti”), strany, které nám poskytují služby (např. dodavatelé) (souhrnně “poskytovatelé služeb”),a další strany, kterým nabízíme nebo poskytujeme produkty a služby (například nezávislé prodejní organizace) (souhrnně “partneři”).

  Informace od těchto stran můžeme shromažďovat v různých kontextech, například při vyplňování některého z našich online formulářů, při přihlašování k některému z našich produktů nebo služeb, při interakci s námi na sociálních médiích nebo při korespondenci s námi. Typy informací, které v těchto kontextech získáváme, zahrnují:

  • Kontaktní informace o podnikatelském subjektu a jeho pracovnících, kteří s námi komunikují, jako je jméno, pozice, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa.
  • Informace o profilu, jako je uživatelské jméno a heslo, které může jednotlivec vytvořit na některé z našich webových stránek nebo mobilních aplikací, spolu s dalšími informacemi, které jednotlivec zadá do svého profilu účtu.
  • Demografické údaje, jako je datum narození, státní občanství nebo země trvalého pobytu.
  • Informace o příslušnosti jednotlivce k právnické osobě, jako je role jednotlivce a to, zda je skutečným vlastníkem nebo jednatelem.
  • Identifikační čísla vydaná státem (v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy), jako je národní identifikační číslo (např. číslo sociálního zabezpečení, daňové identifikační číslo nebo číslo pasu), státní nebo místní identifikační číslo (např. číslo řidičského průkazu nebo identifikační číslo vydané jiným státem) a kopie vašeho občanského průkazu.
  • Zpětná vazba a korespondence, například informace, které nám poskytnete, když od nás požadujete informace, získáváte zákaznickou podporu nebo s námi jinak korespondujete, včetně interakce s našimi stránkami na sociálních sítích nebo službách online.
  • Informace o finančním účtu, jako jsou údaje o platební kartě nebo bankovním účtu.
  • Informace o obchodnících, jako je jméno obchodníka, ID obchodníka a kód kategorie, obchodní místo, kde došlo k transakci, a informace o transakcích zpracovaných obchodníkem, včetně objemu transakce, rychlosti, částek, typů prodaných výrobků nebo služeb a poměrů zpětného odkupu.
  • Informace související s používáním produktů nebo služeb společnosti First Data, jako jsou informace o účtu, prahových hodnotách výdajů, nákupní aktivitě a návycích a informace o námi zpracovávaných transakcích.
  • Přesné informace o geografické poloze, pokud naší mobilní aplikaci povolíte přístup k vaší poloze.
  • Marketingové informace, jako jsou vaše preference pro příjem marketingových sdělení a podrobnosti o tom, jak se zapojujete do naší marketingové komunikace.
  • Další informace, které poskytují uchazeči o zaměstnání, jako jsou odborné znalosti či dovednosti, vzdělání a pracovní historie nebo další typy informací uváděných v životopise.

  Informace, které shromažďujeme o jednotlivcích, kteří s námi přímo nekomunikují

  Můžeme získávat osobní údaje o osobách, které s námi přímo nekomunikují. Například naši klienti, poskytovatelé služeb nebo partneři nám mohou při používání našich produktů nebo služeb poskytovat informace o jiných osobách než o sobě. Díky jedinečné povaze podnikání společnosti First Data získává společnost First Data v mnoha případech osobní údaje také od jiných účastníků řetězce zpracování transakcí, například od asociací vydávajících kreditní a debetní karty nebo provozovatelů debetních sítí a jejich členů. Typy informací, které dostáváme o třetích stranách:

  • Informace o zaměstnancích našich klientů, poskytovatelů služeb nebo partnerů, obchodní kontaktní informace, které nám naši klienti, poskytovatelé služeb nebo partneři poskytují v souvislosti s našimi smluvními vztahy s nimi.
  • Informace o potenciálních uchazečích o zaměstnání, například když nás náborový pracovník kontaktuje ohledně osoby, která by se mohla stát kandidátem na zaměstnání ve společnosti First Data.
  • Informace o zákaznících našich klientů které nám naši klienti zasílají nebo nám je umožňují shromažďovat v souvislosti se službami, které společnost First Data poskytuje, jako jsou informace týkající se finančních transakcí iniciovaných zákazníkem, registrace účtů a v některých případech informace potřebné k ověření totožnosti zákazníka a podrobnosti o zakoupených produktech nebo službách, a jak je uvedeno v příslušném specifickém prohlášení o ochraně soukromí pro produkt nebo službu společnosti First Data. Pokud je naše technologie součástí mobilní aplikace nebo webové stránky obchodníka, můžeme také automaticky sbírat určité typy informací popsané v části „Informace získávané automatizovanými prostředky“.
  • Informace získané při zpracování transakcí, například informace o platebních transakcích.

  Informace, které získáváme ze soukromých a veřejně přístupných zdrojů

  My a naši poskytovatelé služeb můžeme o osobách shromažďovat informace, které jsou veřejně dostupné, a to i vyhledáváním ve veřejně přístupných státních seznamech omezených nebo sankcionovaných osob (jako je například seznam speciálně určených a blokovaných osob), v databázích veřejných záznamů (jako jsou registry společností a úřední dokumenty) a prohledáváním médií a internetu. My a naši smluvní poskytovatelé ověřování můžeme také shromažďovat informace ze soukromých nebo komerčně dostupných zdrojů, například z žádostí o výkazy nebo informací z registru dlužníků a od orgánů pro prevenci podvodů, a to v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy.

  Můžeme také provozovat stránky naší společnosti a našich produktů a služeb na různých platformách třetích stran, jako jsou LinkedIn, Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Instagram a další sociální sítě. Při interakci s našimi stránkami na platformách třetích stran se budou vaše interakce na příslušné platformě řídit zásadami ochrany osobních údajů třetích stran. Pokud nám platforma třetí strany poskytne informace o našich stránkách na dané platformě nebo o vašich interakcích s nimi, budeme s těmito informacemi zacházet v souladu s tímto Prohlášením o ochraně soukromí.

  Informace shromažďované automatizovanými prostředky

  Když přistupujete na naše webové stránky nebo používáte naše mobilní aplikace, můžeme my, naši poskytovatelé služeb a naši partneři automaticky shromažďovat informace o vás, vašem počítači nebo mobilním zařízení i o aktivitách na našich webových stránkách nebo v mobilních aplikacích. Tyto informace zahrnují zejména typ a číslo verze operačního systému vašeho počítače nebo mobilního zařízení, jeho výrobce a model, identifikátor zařízení (například ID Google Advertising nebo Apple ID for Advertising), typ prohlížeče, rozlišení obrazovky, IP adresu, navštívenou webovou stránku před přechodem na naše webové stránky, obecné informace o poloze, jako je město, stát nebo geografická oblast, a informace o tom, jak používáte a co děláte na našich webových stránkách či v mobilních aplikacích, například stránky nebo obrazovky, ke kterým jste přistupovali, dobu, jakou jste strávili na dané stránce nebo obrazovce, navigační cesty mezi stránkami nebo obrazovkami, informace o vaší aktivitě na stránce nebo obrazovce, doby přístupu a délky přístupu. Některé produkty nebo služby, které poskytujeme nebo které mohou obchodníci začlenit do svých webových stránek nebo mobilních aplikací, mohou automaticky shromažďovat další informace, jak je dále popsáno v samostatném prohlášení o ochraně soukromí.

  Naši poskytovatelé služeb a obchodní partneři mohou tento typ informací shromažďovat v průběhu času a na webových stránkách třetích stran. Tyto informace se shromažďují prostřednictvím různých mechanismů, například pomocí souborů cookie, webových majáků, vložených skriptů, našich mobilních aplikací a podobných technik. Tento typ informací lze také shromažďovat, když čtete e-maily s povoleným kódem HTML. Další podrobnosti naleznete v našem dokumentu Zpřístupnění souborů cookie Můžete se rozhodnout soubory cookie zakázat nebo přestat využívat sledování svého chování při procházení webových stránek pro účely cílené reklamy. Chcete-li zobrazit pokyny k odhlášení těchto služeb, přečtěte si odstavec „Cílená online reklama” části „Vaše volby“ tohoto Prohlášení o ochraně soukromí.

  Citlivé osobní údaje

  V omezených případech, a pokud to povoluje zákon, můžeme požádat o biometrická data, abychom potvrdili vaši totožnost, například když ověřujeme platbu pomocí otisku prstu. Za určitých okolností můžeme shromažďovat údaje, které mohou odhalit zdravotní nebo lékařské informace, například při zpracování transakcí v nemocnicích, zdravotnických zařízeních nebo lékárnách. V souvislosti se zpracováním žádostí o zaměstnání můžeme také požadovat citlivé informace, jako je rasový nebo etnický původ nebo informace o zdravotním postižení, pokud to vyžaduje nebo povoluje zákon země, ve které žádáte o zaměstnání.

  Mimo tyto kontexty, nebo pokud to výslovně nepožadujeme, žádáme, abyste nám žádné citlivé osobní údaje (tj. informace odhalující rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženství nebo filozofické přesvědčení, členství v odborech, genetické, zdravotní nebo biometrické informace, informace o sexuálním životě nebo sexuální orientaci nebo odsouzení za trestný čin nebo trestné činy) prostřednictvím našich webových stránek ani mobilních aplikací či jiným způsobem neposkytovali.

 2. Jak osobní údaje používáme

  Vaše osobní údaje používáme pro následující účely:

  Poskytování našich produktů a služeb, mezi které patří:

  • Provoz, vyhodnocování, udržování, zlepšování a poskytování funkcí a funkčností našich produktů a služeb
  • Provedení vámi vyvolané platební transakce (u nás nebo u našich klientů)
  • Správa vztahu k vám nebo vaší společnosti
  • Plnění našich povinností a uplatňování vašich práv podle smlouvy s vámi nebo vaší společností
  • Komunikace s vámi ohledně vašeho účtu u nás, pokud jej máte, včetně zasílání e-mailů nebo zpráv souvisejících se službami (např. zprávy týkající se ověření účtu, změn nebo aktualizací funkcí našich produktů nebo služeb, technická a bezpečnostní upozornění či varování a podpůrné nebo administrativní zprávy)
  • Personalizace způsobu, jakým poskytujeme naše produkty a služby
  • Vyhledávání podvodů nebo praní špinavých peněz nebo řízení rizika, ať už našeho nebo našich klientů
  • Správa a ochrana naší obchodní činnosti
  • Poskytování podpory a údržby našich produktů a služeb, včetně reakce na vaše požadavky, dotazy a zpětnou vazbu týkající se služeb

  Pro výzkum a vývoj

  Informace, které shromažďujeme, používáme pro vlastní výzkumné a vývojové účely, mezi které patří:

  • Vývoj nebo zlepšování našich produktů a služeb
  • Vývoj a vytváření analýz a souvisejících reportů z oblasti trendů v oboru a podvodné činnosti

  Marketing

  Vaše osobní údaje můžeme využít k určení, které produkty nebo služby by vám mohly vyhovovat, mohli byste je potřebovat nebo by se vám mohly líbit.

  Jestliže jste aktivně vyjádřili zájem o koupi nebo jste si od nás něco koupili, můžeme vás kontaktovat pomocí marketingového sdělení s využitím osobních údajů, které jste nám poskytli, a to pouze v případě, že jste se neodhlásili od příjmu těchto marketingových sdělení, a v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy.

  Pokud to bude vyžadovat zákon, vždy vás požádáme o souhlas před tím, než budeme k marketingovým účelům sdílet vaše osobní údaje s jakoukoli společností mimo skupinu First Data.

  Požádat nás o ukončení zasílání marketingových sdělení můžete kdykoli tak, že se s námi spojíte podle pokynů v části Kontaktujte nás nebo kliknete na odhlašovací odkaz dostupný v každém marketingovém sdělení.

  Pokud se rozhodnete zasílání marketingových sdělení odmítnout, v ostatních činnostech, kde se používají vaše osobní údaje, včetně zasílání jiných než marketingových sdělení, budeme pokračovat.

  Řízení náboru a zpracování žádostí o zaměstnání

  Osobní údaje, jako jsou informace, které nám byly předloženy v žádosti o zaměstnání, zpracováváme s cílem usnadnit provádění náborových činností a zpracovat žádosti o zaměstnání, například vyhodnocením vhodnosti uchazeče o zaměstnání pro danou pracovní činnost a sledováním náborových statistik.

  Dodržování zákonů

  Vaše osobní údaje používáme, protože se domníváme, že je nezbytné nebo vhodné dodržovat platné zákony, zákonné požadavky a právní postupy, například reagovat na předvolání nebo žádosti státních orgánů.

  Dodržování předpisů, prevence podvodů a bezpečnost

  Vaše osobní údaje používáme, protože věříme, že je nezbytné nebo vhodné (a) prosazovat podmínky, kterými se řídí naše produkty a služby, (b) chránit naše nebo vaše práva, soukromí, bezpečnost a majetek a c) chránit se, vyšetřovat a odrazovat od podvodné, škodlivé, neoprávněné, neetické nebo nezákonné činnosti.

  S vaším souhlasem

  V některých jurisdikcích může rozhodné právo vyžadovat, abychom požádali o souhlas s používáním vašich osobních údajů v určitých souvislostech, například pokud používáme určité soubory cookie nebo podobné technologie nebo bychom vám chtěli zasílat určitá marketingová sdělení. Pokud požádáme o souhlas s používáním vašich osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat způsobem uvedeným v okamžiku, kdy jsme vás o souhlas žádali, nebo tak, že nás kontaktujete. Pokud jste souhlasili se zasíláním marketingových sdělení od našich partnerských třetích stran, můžete svůj souhlas odvolat přímým kontaktováním těchto partnerů.

  Pro vytváření anonymních dat

  Z vašich osobních údajů a údajů dalších osob, jejichž osobní údaje shromažďujeme, můžeme vytvářet anonymní data. Z osobních údajů vytváříme anonymní údaje tak, že vyloučíme informace, na základě kterých lze určit vaši totožnost. Tyto anonymní údaje používáme pro svoje zákonné obchodní účely.

 3. Jak osobní údaje sdílíme

  Společnosti skupiny First Data

  Vaše osobní údaje můžeme sdílet s našimi dceřinými společnostmi a podnikovými pobočkami za účelem, který je v souladu s tímto Prohlášením o ochraně soukromí.

  Poskytovatelé služeb

  Můžeme využívat společnosti i jednotlivce jako subdodavatele ke správě a poskytování služeb v našem zastoupení (jde např. o společnosti poskytující zákaznickou podporu, společnosti zabývající se hostováním, správou, údržbou a vývojem našich webových stránek, mobilních aplikací a IT systémů a společnosti, které nám pomáhají zpracovávat platby). Tito subdodavatelé mohou používat vaše informace pouze v souladu s pokyny společnosti First Data a způsobem, který je v souladu s tímto Prohlášením o ochraně soukromí. Používat či zveřejňovat vaše údaje k jakémukoli jinému účelu mají zakázáno.

  Naši klienti

  Při poskytování služeb klientům může společnost First Data s těmito subjekty sdílet osobní údaje. Společnost First Data může například shromažďovat informace o zákaznících klienta od klienta nebo jeho jménem, například když společnost First Data zpracovává platební transakce, a klientovi může poskytovat zpět osobní údaje těchto zákazníků. Za postupy na ochranu soukromí, které používají naši klienti, nezodpovídáme.

  Účastníci řetězce zpracování transakcí

  Společnost First Data v souvislosti se zpracováváním platebních transakcí sdílí osobní údaje se společnostmi v řetězci zpracování transakcí, jako jsou obchodníci, banky nebo jiní vydavatelé karet, asociace karet, provozovatelé debetních sítí a jejich členové.

  Registr dlužníků, agentury pro prevenci podvodů, řízení rizik a pro identifikaci a ověřování informací

  Společnost First Data sdílí osobní údaje s registrem dlužníků a agenturami pro prevenci podvodů, řízení rizik a pro identifikaci a ověřování informací, aby pomáhala při ochraně před podvody a praním špinavých peněz, odhalovala je a reagovala na ně nebo řídila rizika svá nebo svých klientů a zajišťovala tak dodržování smluvních, právních a regulatorních požadavků.

  Profesionální poradci

  V případě potřeby můžeme vaše osobní údaje sdělovat profesionálním poradcům, jako jsou právníci, bankéři, auditoři a pojistitelé, v rámci profesionálních služeb, které nám poskytují.

  Dodržování zákonů a vymáhání práva, ochrana a bezpečnost

  Společnost First Data může sdělovat informace o vás státním orgánům nebo orgánům činným v trestním řízení (včetně daňových úřadů) nebo soukromým osobám, jak to vyžaduje zákon, a zveřejňovat a používat tyto informace, pokud to považujeme za nezbytné nebo vhodné k (a) dodržování platných zákonů, zákonných požadavků a požadavků soudních řízení, jako je reakce na předvolání nebo žádosti státních úřadů, (b) prosazování podmínek, kterými se řídí naše produkty a služby, (c) ochraně našich nebo vašich práv, soukromí, bezpečnosti a majetku a (d) ochraně, vyšetřování a odrazování od podvodné, škodlivé, neoprávněné, neetické nebo nezákonné činnosti.

  Obchodní převody

  Společnost First Data může prodat nebo převést některé nebo všechny své obchodní činnosti nebo aktiva, včetně vašich osobních údajů, v souvislosti s obchodní transakcí (nebo potenciální obchodní transakcí), jako je fúze, konsolidace, akvizice, reorganizace, prodej aktiv nebo úpadek. V takovém případě vynaložíme přiměřené úsilí, abychom od nabyvatele požadovali, aby toto Prohlášení o ochraně soukromí dodržoval.

  Ostatním stranám s vaším svolením nebo za účelem splnění smlouvy, kterou s vámi uzavřely

  Společnost First Data může převést vaše osobní údaje jakékoli třetí straně, která není jinak pokryta výše uvedenými kategoriemi, pokud jste nám k tomu dali svolení, nebo se kterou jste uzavřeli smlouvu, že vaše osobní údaje musíme této straně převést.

 4. Vaše práva a možnosti

  V této části popisujeme práva a možnosti dostupné všem uživatelům. Uživatelé, kteří se nacházejí v Evropě, si mohou přečíst další informace o svých právech níže.

  Marketingová komunikace

  Požádat nás o ukončení zasílání marketingových sdělení můžete kdykoli tak, žese s námi spojíte nebo kliknete na odhlašovací odkaz dostupný v každém marketingovém sdělení. Sdělení týkající se služeb a jiná než marketingová sdělení můžete dostávat i nadále.

  Cílená online reklama

  Někteří obchodní partneři, kteří sbírají informace o aktivitách uživatelů na našich webových stránkách nebo v našich mobilních aplikacích, mohou být členy organizací nebo programů, které jednotlivcům umožňují použít jejich zjištěné chování při procházení webů nebo používání mobilních aplikací pro účely cílené reklamy.

  Uživatelé mohou zobrazování cílených reklam na webových stránkách zrušit prostřednictvím zúčastněných členů následujících organizací nebo programů:

  Uživatelé mobilních aplikací se mohou rozhodnout, že se od přijímání cílené reklamy v mobilních aplikacích odhlásí prostřednictvím zúčastněných členů aliance Digital Advertising Alliance tak, že si nainstalují mobilní aplikací AppChoices, která je k dispozici zde,a nastaví uživatelské volby. Nastavení mobilního zařízení může navíc poskytovat funkce omezující možnosti nás nebo našich partnerů používat ad tracking nebo cílenou reklamu pomocí Google Advertising ID nebo Apple ID for Advertising přidružených k vašemu mobilnímu zařízení.

  Vezměte prosím na vědomí, že můžeme spolupracovat se společnostmi, které mají vlastní postupy pro odmítání reklamy, a ty se nemusí shodovat s postupy, na které odkazujeme výše.

  Pokud se rozhodnete cílené reklamy odmítnout, budou se vám reklamy nadále zobrazovat, ale jejich obsah pro vás nemusí být relevantní. Pokud si zvolíte možnost odmítnout, ne všechny společnosti, které poskytují online behaviorální reklamu, jsou uvedeny v tomto seznamu, a vám se mohou nadále zobrazovat soubory cookie a cílené reklamy poskytované právě těmito společnostmi.

  Signály Do Not Track

  Některé internetové prohlížeče mohou být nakonfigurovány tak, aby do online služeb, které navštívíte, odesílaly signály „Do Not Track“. V současné době na signály do not track nereagujeme. Další informace o signálech „Do Not Track“ získáte na webu http://www.allaboutdnt.com

  Možnost neposkytnout osobní údaje

  Když vás přímo požádáme o osobní údaje, nemusíte nám je poskytnout. Pokud se však rozhodnete požadované informace nepředložit, v některých případech nemusíme my nebo naši klienti být schopni poskytovat vám dané produkty a služby. Například nemusíme být schopni zpracovat vaši transakci.

  Přístup k údajům, jejich úprava nebo vymazání

  V některých jurisdikcích může platit zákon poskytující jednotlivcům právo na přístup, úpravu nebo vymazání jejich osobních údajů. Chcete-li požádat o přístup ke svým údajům nebo o jejich úpravu či vymazání, můžete nás kontaktovat přímo. Poskytnutí přístupu k vašim údajům, jejich úpravu nebo vymazání však nemusíme být schopni provést za všech okolností.

  Stížnosti

  Pokud na nakládání se svými osobními údaji chcete podat stížnost, můžete se obrátit na našeho pracovníka pro ochranu údajů pomocí kontaktních informací uvedených níže. Stížnost prosím podávejte písemně. Aby mohl náš pracovník pro ochranu údajů vaši obavu nebo stížnost vyšetřit, uveďte prosím podrobnosti. V reakci na vaši stížnost podnikneme příslušné kroky, které mohou zahrnovat interní jednání s příslušnými obchodními zástupci. Ohledně vaší obavy nebo stížnosti se na vás můžeme obrátit s požadavkem na uvedení dalších podrobností nebo vysvětlení. Ohledně naší odpovědi na vaši stížnost vás budeme kontaktovat. Máte také právo podat stížnost u národního nebo místního regulačního orgánu.

 5. Mezinárodní převody

  Společnost First Data sídlí ve Spojených státech a udržuje zastoupení a poskytovatele služeb i v dalších zemích, například v zemích uvedených zde. Vaše osobní údaje mohou být převedeny do Spojených států nebo na jiná místa mimo váš stát, provincii, zemi nebo jinou státní jurisdikci, kde my nebo naši poskytovatelé služeb udržujeme zastoupení a kde zákony o ochraně soukromí nemusí poskytovat takovou úroveň ochrany jako ty, které platí ve vaší zemi. Pokud takový převod provedeme, budeme požadovat, aby příjemci vašich osobních údajů poskytovali zabezpečení a ochranu údajů v souladu s platnými právními předpisy.

  Evropští uživatelé by si měli přečíst důležité informace o převodech osobních údajů mimo Evropu, které jsou poskytnuty zde.

 6. Jak vaše údaje zabezpečujeme

  Zavedli jsme odpovídající bezpečnostní opatření chránící vaše osobní údaje před neúmyslnou ztrátou, použitím nebo neautorizovaným přístupem, změnami nebo zpřístupněním. Přístup k osobním údajům dále omezujeme pouze na ty zaměstnance, zástupce, dodavatele a další třetí strany, které je potřebují pro svou obchodní činnost. Vaše údaje budou zpracovávat výhradně podle našich instrukcí a platí pro ně povinnost zachování důvěrnosti.

  Každoročně potvrzujeme dodržování globálního standardu Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) přijímaného vydavateli platebních karet pro všechny společnosti, které zpracovávají, uchovávají nebo přenáší data držitelů karet.

  Máme zavedeny standardní postupy pro případ narušení soukromí osobních údajů, a pokud to vyžaduje zákon, na narušení vás a příslušné orgány upozorníme.

 7. Tyto stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky

  Můžeme také odkazovat na webové stránky třetích stran, mobilní aplikace a další obsah. Společnost First Data neodpovídá za postupy na ochranu soukromí žádné třetí strany a toto prohlášení o ochraně soukromí se na webové stránky, mobilní aplikace ani jiný obsah těchto třetích stran nevztahuje. Společnost First Data nezaručuje, neschvaluje a nepodporuje jakékoli informace, materiály, služby či produkty obsažené nebo dostupné na odkazovaných webových stránkách, v mobilních aplikacích ani v jiném obsahu třetích stran. Společnost First Data neodpovídá za žádný obsah, který je ve vlastnictví třetích stran a na který odkazujeme. Společnost First Data poskytuje odkazy na obsah třetích stran pouze pro orientační účely a tento odkazovaný obsah třetích stran navštěvujete či používáte na vlastní nebezpečí.

 8. Další informace pro evropské uživatele

  Správce a pověřenec pro ochranu osobních údajů

  Společnost First Data tvoří několik různých právnických subjektů. Odkazy na „First Data“, „my“, „nás“ nebo „naše“ v tomto Prohlášení o ochraně soukromí by se měly vykládat tak, že odkazují na příslušnou společnost ve skupině First Data odpovědnou za zpracovávání vašich údajů. O tom, který člen skupiny First Data je správcem vašich údajů, vás budeme informovat. Tato informace bude buď uvedena ve smlouvě, kterou s vámi uzavřeme, nebo v prohlášení o ochraně soukromí, kterým se náš vzájemný vztah bude konkrétně řídit.

  Ustanovili jsme také pověřence pro ochranu osobních údajů (data protection officer, dále jen DPO), který odpovídá za vyřizování dotazů souvisejících s tímto Prohlášením o ochraně soukromí. Pokud máte k tomuto Prohlášení o ochraně soukromí jakékoli dotazy, případně chcete uplatnit některá svá práva, použijte prosím při kontaktování DPO níže uvedené informace:

  Data Protection Officer, First Data
  E-mailová adresa: dpo@firstdata.com
  Doručovací adresa: Floor 29
  1 Canada Square
  Canary Wharf
  London E14 5AB

  Právní základy zpracování

  Naší povinností je vás informovat o právních základech našeho zpracování vašich osobních údajů, které jsou popsány v tabulce níže. Máte-li dotazy týkající se právního základu způsobu zpracování vašich osobních údajů,kontaktujte nás. .

  Účel zpracování (klikněte na odkaz pro podrobnosti) Podrobnosti o každém níže uvedeném účelu zpracování jsou uvedeny v části „Jak osobní údaje používáme“. Právní základ
  Poskytování našich produktů a služeb Zpracování je nezbytné k plnění smlouvy, kterou se řídí naše poskytování produktů či služeb, nebo k provedení kroků, které požadujete před přihlášením se ke službám.
  • Marketing
  • Pro výzkum a vývoj
  • Pro řízení náboru a zpracování žádostí o zaměstnání
  • Pro dodržování předpisů, prevenci podvodů a bezpečnost
  • Pro vytváření anonymních dat
  Tyto činnosti související se zpracováním dat představují naše oprávněné zájmy. Před zpracováním vašich osobních údajů pro naše oprávněné zájmy se ujistíme, že jsme zvážili a vyvážili veškeré (pozitivní i negativní) potenciální dopady na vás a vaše práva. Vaše osobní údaje nepoužíváme k činnostem, kde by dopad na vás převládl nad našimi zájmy (pokud nemáme váš souhlas nebo nejsou požadovány nebo povoleny zákonem).
  Pro dodržování zákona Zpracování údajů je nezbytné ke splnění našich zákonných povinností
  S vaším souhlasem Zpracování údajů je založeno na vašem souhlasu. Pokud jsme závislí na vašem souhlasu, máte právo jej kdykoli odvolat způsobem uvedeným v době, kdy shromažďujeme vaše informace, nebo tak, že nás kontaktujete na adresedpo@firstdata.com

  Použití k novým účelům

  Vaše osobní údaje můžeme používat z důvodů, které v tomto Prohlášení o ochraně soukromí nejsou popsány, pokud to umožňuje zákon a máme důvod, který je slučitelný s účelem, ke kterému jsme je shromáždili.

  Automatizovaná rozhodnutí, registry dlužníků a orgány pro prevenci podvodů

  Někdy na základě vašich osobních údajů činíme automatizovaná rozhodnutí (ať už jste nám je poskytli sami, nebo jsme je získali od třetích stran, např. z registru dlužníků nebo státních orgánů). Uděláme to pouze v případě, že je to vyžadováno v souvislosti se smlouvou, v souladu se zákonem nebo na základě vašeho výslovného souhlasu. Pokud chcete o automatizovaném rozhodování získat další informace, můžete nás kontaktovat. Viz také níže uvedená část „Vaše individuální práva“.

  Jak dlouho budete moje osobní údaje používat?

  Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak to bude nutné na základě důvodů jejich zaznamenání a použití. To může zahrnovat naši potřebu plnit zákonné, regulatorní, účetní nebo výkazové povinnosti.

  Při určování odpovídajícího období uchovávání osobních údajů zvažujeme jejich množství, povahu a citlivost, potenciální riziko újmy vzniklé neautorizovaným použitím nebo zpřístupněním, účely, za kterými je zpracováváme, zda těchto účelů můžeme dosáhnout jiným způsobem, a příslušné zákonné povinnosti.

  Obecně platí, že vaše osobní údaje uchováváme po dobu našeho vzájemného kontaktu a po přiměřeně dlouhou dobu po jeho skončení; pro různé produkty a služby však můžeme používat různé doby uchovávání. Existují také některé druhy informací, které musíme po určitou dobu uchovávat ze zákona.

  Vaše individuální práva

  Za určitých okolností mohou jednotlivci v Evropě uplatnit práva ochrany svých údajů vyplývající ze zákonů o ochraně osobních údajů. Pokud se nacházíte v Evropě, můžete nás požádat, abychom přijali následující opatření týkající se osobních údajů, které uchováváme:

  • Přístup. Můžete se nás zeptat, zda zpracováváme vaše osobní údaje, a pokud ano, můžete nás požádat o kopii údajů, které o vás uchováváme, a získat další informace o našem zpracování.
  • Oprava.Pokud jsou zaznamenané osobní údaje chybné nebo nekompletní, můžete si vyžádat jejich opravu, ovšem přesnost nově poskytnutých údajů můžeme nejprve ověřit.
  • Vymazání. Pokud neexistuje dobrý důvod jejich dalšího zpracovávání, tímto nás požádáte o vymazání nebo odstranění osobních údajů. O vymazání nebo odstranění můžete také požádat v případech, kdy jste úspěšně uplatnili své právo na odmítnutí zpracovávání (viz níže), pokud jsme vaše osobní údaje zpracovávali nezákonně nebo pokud je vymazání nutné podle místního zákona.
  • Odmítnutí. Pokud je naším důvodem zpracování osobních údajů legitimní zájem, můžete zpracovávání odmítnout, pokud se domníváte, že to narušuje vaše základní práva a svobody. Zpracování můžete také odmítnout tam, kde zpracováváme osobní údaje za účelem přímého marketingu.
  • Omezení. O pozastavení zpracovávání osobních údajů nás můžete požádat v následujících případech:
   • pokud chcete stanovit přesnost údajů;
   • když je naše využití osobních údajů nezákonné, ale nechcete, abychom se smazali;
   • pokud chcete, abychom data uchovávali déle než obvykle, protože jsou součástí určitého soudního procesu; nebo
   • odmítli jste naše používání vašich údajů, ale my potřebujeme ověřit, zda nemáme k použití důležitější legitimní důvod.
  • Převod. Pokud je to možné, poskytneme vám nebo vámi zvolené třetí straně vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Upozorňujeme, že toto právo platí pouze pro osobní údaje poskytnuté přímo vámi, u kterých jste původně poskytli ke zpracování souhlas nebo kde jsme je používali při plnění vzájemné smlouvy.
  • Odvolání souhlasu. Pokud je důvodem našeho zpracovávání váš souhlas, můžete tento kdykoli odvolat. Pokud odvoláte svůj souhlas, nemusíme být schopni poskytovat vám některé produkty nebo služby. Zda tento případ nastane, vám sdělíme v době odvolávání souhlasu.
  • Automatizované rozhodování. Máte právo nepodléhat automatizovaným rozhodnutím (např. profilaci), které vás významně ovlivňují. Uplatnění tohoto práva není k dispozici v následujících případech:
   • Automatizované rozhodnutí je nutné k uzavření nebo plnění vzájemné smlouvy.
   • Máme váš výslovný souhlas s provedením takového rozhodnutí.
   • Automatizované rozhodnutí je autorizováno místním zákonem členského státu EU.

    Nicméně platí, že v prvních dvou výše uvedených případech stále máte v souvislosti s rozhodnutím právo na lidský zásah, vyjádřit svůj pohled a rozhodnutí rozporovat.

  O uplatnění těchto práv můžete požádat DPO společnosti First Data odesláním e-mailu na adresu dpo@firstdata.com Za účelem ověření vaší totožnosti ve věci uplatnění vašich práv vás můžeme požádat o specifické informace, například o číslo účtu nebo identifikační číslo organizace. Jedná se o bezpečnostní opatření bránící tomu, aby se osobní údaje dostaly do rukou osobám, které na ně nemají právo. Ve spojení s žádostí vás také můžeme kontaktovat za účelem rychlejšího vyřízení.

  Mohou existovat právní nebo jiné důvody, proč nemůžeme nebo nejsme povinni vaší žádosti o uplatnění vašich práv vyhovět. Případné zákonné výjimky z vašich osobních práv budeme využívat v odpovídající míře. Pokud vaši žádost odmítneme, sdělíme vám podle zákonných omezení důvod.

  Za uplatnění svých práv souvisejících s osobními údaji nemusíte obvykle nic platit. Pokud je však vaše žádost evidentně neopodstatněná, opakovaná nebo nepřiměřená, můžeme účtovat určitý poplatek. Případně můžeme za těchto podmínek žádost odmítnout.

  Na veškeré legitimní žádosti budeme reagovat co nejrychleji a v každém případě v časovém období stanoveném příslušným zákonem. Obecně platí, že musíme reagovat do jednoho měsíce od obdržení žádosti, proto je důležité, aby byly žádosti co nejrychleji identifikovány a odeslány na dpo@firstdata.com Pokud je žádost zvláště složitá nebo jste podali žádostí více, může nám vyřízení někdy trvat i déle než jeden měsíc. V takovém případě vás na to upozorníme a budeme vás dále informovat. Veškeré převody osobních údajů probíhají zabezpečeným způsobem.

  Máte také právo kdykoli podat stížnost dohledovému orgánu (další informace naleznete na adrese https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en).

  Přeshraniční převod dat

  V rámci skupiny First Data vaše osobní údaje převádíme, a to i mimo Evropu. Kdykoli vaše osobní údaje převedeme v rámci skupiny First Data mimo Evropu do zemí, které podle Evropská komise nemají odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, bude se převod řídit našimi závaznými celofiremními pravidly, jejichž kopii naleznete zde. Subjektem společnosti First Data zodpovědným za dodržování závazných celofiremních pravidel společnosti First Data je společnost FDR Limited.

  Pokud osobní údaje převádíme třetím stranám do mimoevropských zemí, které podle Evropské komise nemají odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, bude převod proveden podle:

  • smlouvy schválené Evropskou komisí (někdy se obsahu říká „modelové doložky“ nebo „standardní smluvní doložky“),
  • štítu soukromí EU-USA,
  • závazných firemních pravidel příjemce,
  • souhlasu jednotlivce, kterého se osobní údaje týkají, nebo
  • jiných mechanismů nebo právních důvodů, které mohou být povoleny podle platných evropských právních předpisů.

  Pokud chcete získat další informace o konkrétním mechanismu, který používáme při převodu vašich osobních údajů mimo Evropu, kontaktujte nás.

 9. Změny tohoto Prohlášení o ochraně soukromí

  Vyhrazujeme si právo toto Prohlášení o ochraně soukromí kdykoli změnit. Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat tuto stránku, kde naleznete nejnovější informace o našich postupech v oblasti ochrany osobních údajů. Pokud v tomto Prohlášení o ochraně soukromí provedeme podstatné změny, budeme vás informovat aktualizací data tohoto Prohlášení o ochraně soukromí a jeho zveřejněním na našich webových stránkách a v obchodech s aplikacemi, kde jsou k dispozici ke stažení naše mobilní aplikace, na které se toto Prohlášení o ochraně soukromí vztahuje. Můžeme (a v případě, že to vyžaduje zákon, budeme) také poskytovat oznámení o změnách jiným způsobem, o němž se budeme domnívat, že je pro vás pravděpodobně dostupnější, například prostřednictvím e-mailu (pokud máte účet, ke kterému máme vaše kontaktní údaje) nebo prostřednictvím našich webových stránek či mobilních aplikací.

  Jakékoli změny tohoto Prohlášení o ochraně soukromí nabydou účinnosti po zveřejnění nových podmínek nebo při implementaci nových změn (nebo jak je uvedeno v okamžiku odeslání). Ve všech případech platí, že pokračováním v používání našich produktů nebo služeb po zveřejnění jakéhokoli upraveného Prohlášení o ochraně soukromí s podmínkami upraveného Prohlášení o ochraně soukromí vyjadřujete souhlas.

 10. Kontaktujte nás

  Máte-li jakékoli dotazy, obavy či stížnosti týkající se tohoto Prohlášení o ochraně soukromí nebo našich zásad ochrany osobních údajů nebo chcete-li požádat o přístup ke svým osobním údajům, můžete se obrátit na našeho pracovníka pro ochranu údajů na adrese dpo@firstdata.com Kontaktní informace pro konkrétní region jsou také k dispozici na vyžádání.

  Provozujeme také linku Data Privacy Hotline, která je ve Spojených státech k dispozici 24 hodin denně na čísle +1 800-368-1000. Tato linka je nejvhodnějším kontaktem pro naléhavé obavy, jako například ohlášení podezření na narušení soukromí vašich osobních údajů, nebo pokud jste obchodníkem, osobních údajů vašich zákazníků.

  V případě dotazů týkajících se vaší kreditní či debetní karty nebo vašeho nákupu se prosím obraceje na finanční instituci nebo obchodníka, kteří vaši kartu vydali.