Please note that First Data was recently acquired by Fiserv, Inc. The Privacy Notice available on this legacy First Data site, applicable to those with First Data relationships, continues to be in effect for data processed in connection with those relationships. You can find the Privacy Notice applicable to those with Fiserv relationships here.

 

POSLEDNJI PUT AŽURIRANO: 2. jula 2019

Obratite nam se ako vam je potreban primerak ovog obaveštenja sa određenim datumom.

DATUM STUPANJA NA SNAGU: 15. maj 2018.

 

Obaveštenje o zaštiti privatnosti

Ovo „Obaveštenje o zaštiti privatnosti” opisuje praksu kompanija u okviru First Data grupe, uključujući First Data korporaciju i njene podružnice i filijale (pod zajedničkim nazivom „First Data”, „mi”, „nas” ili „naš”) kao i prava i mogućnosti izbora na raspolaganju pojedincima, u vezi sa ličnim podacima. Lični podaci označavaju informacije koje se odnose na pojedinca koji se može identifikovati.

First Data može obezbediti odvojena obaveštenja o zaštiti privatnosti, koja se odnose na proizvode ili usluge koje nudimo, u kom slučaju ovo Obaveštenje o zaštiti privatnosti prestaje da važi. Tamo gde je Obaveštenje o zaštiti privatnosti primenjivo, First Data može pružiti dodatna ili dopunska obaveštenja pojedincima u trenutku kada prikupljamo njihove lične podatke, na osnovu kojih ćemo obrađivati tada prikupljene informacije. Možemo izmeniti ovo Obaveštenje o zaštiti privatnosti, onako kako je potrebno za neke proizvode i usluge, te kako bismo se pridržavali lokalnih zakona ili propisa širom sveta, tako što ćemo u pojedinim zemljama pružiti dodatne informacije. Ovo Obaveštenje o zaštiti privatnosti ne odnosi se na obradu ličnih podataka osoblja grupe First Data, kao što su zaposleni i osobe pod ugovorom.

Važne informacije dajemo ovde, za pojedince iz zemalja članica Evropske unije, zemalja u okviru Evropske ekonomske zone, Velike Britanije i Švajcarske (pod zajedničkim nazivom „Evropa” ili „evropski”).

Sadržaj

 1. Lični podaci koje prikupljamo
 2. Kako koristimo vaše lične podatke
 3. Kako delimo vaše lične podatke
 4. Vaša prava i izbori
 5. Međunarodni prenosi
 6. Kako bezbedno čuvamo vaše podatke
 7. Ovaj veb-sajt može biti povezan sa drugim veb-sajtovima
 8. Dodatne informacije za korisnike iz Evrope
 9. Izmene na ovom Obaveštenju o zaštiti privatnosti
 10. Kontaktirajte nas
 1. Lični podaci koje prikupljamo

  Mi prikupljamo lične podatke o pojedincima, iz različitih izvora koji su dole opisani. Tamo gde je to primenjivo, naznačavamo da li i zašto pojedinci moraju da nam dostave lične podatke, kao i koje su posledice neispunjavanja ovog zahteva.

  Informacije koje prikupljamo direktno od pojedinaca i strana sa kojima smo u poslovnim odnosima

  Možemo prikupljati lične podatke direktno od pojedinaca i strana sa kojima smo u poslovnim odnosima, uključujući i one buduće. Tu mogu biti uključene strane koje sa nama direktno sarađuju (kao što su pojedinci koji preuzimaju naše mobilne aplikacije ili kandidati koji se prijavljuju za posao), strane koje nama obezbeđuju robe ili usluge (kao što su klijenti, banke ili finansijske institucije, trgovci i pojedinci) (pod zajedničkim nazivom „klijenti”), strane koje nam pružaju usluge (kao što su prodavci) (pod zajedničkim nazivom, „pružaoci usluga”), i druge strane kojima mi nudimo ili obezbeđujemo proizvode i usluge (kao što su nezavisne prodajne organizacije) (pod zajedničkim nazivom, „partneri”).

  Od ovih strana možemo prikupljati informacije u različitim kontekstima, kao prilikom popunjavanja nekog od naših onlajn obrazaca, apliciranja za neki od naših proizvoda ili usluga, interakcije sa nama kroz društvene medije ili korespondenciju sa nama. U tipove informacija koje dobijamo u ovim kontekstima, spadaju:

  • Kontaktne informacije o poslovnom entitetu i njegovom osoblju koje stupa u interakciju sa nama, kao što su ime i prezime, poslovna titula, telefonski broj i adresa e-pošte
  • Informacije o profilu, kao što su korisničko ime i lozinka koje pojedinac može da postavi na jednom od naših veb sajtova ili u mobilnim aplikacijama, uz bilo koje druge informacije koje pojedinac unosi u svoj korisnički profil
  • Demografski detalji, kao što je datum rođenja, država i državljanstvo i/ili boravišna zemlja
  • Informacije o pripadnosti pojedinca nekom pravnom entitetu, kao što je uloga pojedinca, kao i da li su on ili ona uživaoci koristi ili ovlašćeni potpisnici
  • Identifikacioni brojevi koje izdaje Vlada (u meri u kojoj je to dozvoljeno zakonom), kao što su nacionalni identifikacioni brojevi (npr. broj socijalnog osiguranja, broj poreskog obveznika ili broj pasoša), identifikacioni broj u okviru države ili na lokalu (npr. vozačka dozvola ili koji drugi identifikacioni broj koji dodeljuje vlada), te kopija vaše lične karte koju je izdala vlada
  • Povratne informacije i korespondencija, kao što su informacije koje dajete kada od nas zahtevate neke informacije, ili na neki drugi način komunicirate sa nama, uključujući i interakciju sa našim stranama na onlajn sajtovima društvenih mreža ili servisima
  • Informacije o finansijskim računima, kao što su detalji o platnim karticama ili bankovnim računima
  • Informacije o trgovcima, kao što je ime i prezime trgovca, njegov ID i kôd kategorije, lokacija trgovca na kojoj se odigrala transakcija i informacije o transakciji koju je trgovac obradio, uključujući obim transakcije, brzinu, iznose, tipove prodatih roba ili usluga i visinu povraćaja sredstava
  • Informacije koje se odnose na proizvode i usluge kompanije First Data, kao što su informacije o računu, troškovnim pragovima, troškovnim aktivnostima i šemama, te informacije o transakcijama koje mi obrađujemo
  • Precizne geolokacijske informacije, ako dozvolite svojoj mobilnoj aplikaciji da pristupi vašoj lokaciji
  • Marketinške informacije, kao što su vaše preferencije za dobijanje marketinških informacija i detalji o tome na koji način pristupate našim marketinškim informacijama
  • Ostale informacije koje dostavljaju kandidati za zapošljavanje, kao što su profesionalni kredencijali i veštine, radna istorija i istorija obrazovanja te ostale informacije tog tipa koje su uključene u rezime ili biografiju

  Informacije koje prikupljamo o pojedincima koji sa nama nemaju direktnu interakciju

  Možemo primiti lične podatke o pojedincima koji nemaju direktnu interakciju sa nama. Na primer, naši klijenti, pružaoci usluga i partneri, mogu nam dostavljati informacije o drugim pojedincima prilikom korišćenja naših proizvoda ili usluga. Pored toga, zbog jedinstvene prirode poslova kompanije First Data, u mnogim slučajevima kompanija First Data dobija lične podatke od drugih učesnika u lancu obrade transakcije, kao što su asocijacije platnih kartica i operatori debitnih mreža i njihovi članovi. Tipovi informacija koje dobijamo o trećim stranama, uključuju:

  • Informacije o osoblju naših klijenata, pružaoca usluga ili partnera, kao što su informacije o poslovnim kontaktima koje nam naši klijenti, pružaoci usluga ili partneri dostavljaju u kontekstu naših ugovornih odnosa sa njima
  • Informacije o potencijalnim kandidatima za zapošljavanje, kao kada nas referent za zapošljavanje kontaktira u vezi sa pojedincem koji može postati kandidat za zapošljavanje u kompaniji First Data
  • Informacije o klijentima naših klijenata koje naši klijenti prosleđuju nama kako bi nam omogućili prikupljanje u kontekstu usluga koje obavlja kompanija First Data, kao što su informacije u vezi sa finansijskim transakcijama koje je inicirao klijent, registracije računa, a u nekim slučajevima i informacije koje su neophodne za verifikaciju identiteta klijenta i detalji o kupljenim proizvodima ili uslugama, kao i sve ostalo što se navodi u važećem obaveštenju o zaštiti privatnosti za First Data proizvode ili usluge. Tamo gde je primenjena naša tehnologija u trgovačkoj mobilnoj aplikaciji ili veb sajtu, takođe možemo automatski prikupljati određene informacije čiji je tip opisan u odeljku ispod, pod naslovom „Informacije prikupljene automatskim sredstvima”.
  • Informacije prikupljene prilikom obrade transakcija, kao što su informacije o platnim transakcijama

  Informacije koje prikupljamo od privatnih ili javno dostupnih izvora

  Mi i naši pružaoci usluga, možemo prikupljati informacije o pojedincima koje su javno dostupne, uključujući i pretraživanje javno dostupnih vladinih spiskova sa osobama koje podležu ograničenjima i zabranama (kao što su Posebno označeni državljani i Spisak sa blokiranim licima), javne baze podataka (kao što su registri preduzeća i finansijska dokumentacija), kao i pretrage medijskih sadržaja i interneta. Mi i treća strana koja nam pruža usluge verifikacije podataka, takođe možemo prikupljati informacije od privatnih ili komercijalno dostupnih izvora, tako što zahtevamo izveštaje ili informacije od kreditne reference i agencija za zaštitu od prevare, u meri u kojoj to dozvoljava važeći zakon.

  Takođe možemo održavati stranice za našu kompaniju, proizvode i usluge, na brojnim drugim platformama trećih lica, kao što su LinkedIn, Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Instagram i druge društvene mreže. Kada stupate u interakciju sa našim stranicama na takvim platformama trećih lica, politika zaštite privatnosti trećeg lica biće važeća prilikom vaše interakcije na relevantnoj platformi. Ako nam platforma trećeg lica pruži informacije o našim stranicama na tim platformama ili vašoj interakciji sa njima, mi ćemo te informacije tretirati u skladu sa ovim Obaveštenjem o zaštiti privatnosti.

  Informacije prikupljene automatskim sredstvima

  Kada pristupate našim veb sajtovima ili koristite naše mobilne aplikacije, mi, naši pružaoci usluga i naši partneri, možemo automatski prikupljati informacije o vama, vašem računaru ili mobilnom uređaju, kao i aktivnostima na našim veb sajtovima ili mobilnim aplikacijama. U tipičnom slučaju, prikupljene informacije mogu uključivati tip i verziju operativnog sistema na vašem računaru ili mobilnom uređaju, proizvođača i model, identifikator uređaja (kao što je Google Advertising ID ili Apple ID for Advertising), tip veb pregledača, rezoluciju ekrana, IP adresu, veb sajt koji ste posetili pre dolaska na naš veb sajt, opšte informacije o lokaciji, kao što su grad, država ili geografsko područje; te informacije u vezi sa vašim korišćenjem i akcijama koje preduzimate na našem veb sajtu ili mobilnim aplikacijama, kao što su posete stranicama ili prikazima, vreme koje ste proveli na veb strani ili prikazu, navigacijske putanje između veb strana ili prikaza, informacije o aktivnostima na veb strani ili prikazu, vremena pristupanja, kao i trajanje pristupa. Neki proizvodi ili usluge koje pružamo ili koje trgovci mogu uvrstiti u svoje veb sajtove ili mobilne aplikacije, mogu automatski prikupljati dodatne informacije, što može biti dalje opisano u dopunskom obaveštenju o zaštiti privatnosti.

  Naši pružaoci usluga i poslovni partneri mogu, tokom vremena, prikupljati ovaj tip informacija, koristeći veb sajtove trećih lica. Ove informacije, prikupljaju se putem različitih mehanizama, kao što su kolačići, veb monitori, ugrađeni skriptovi, kroz naše mobilne aplikacije i slične tehnologije. Ovaj tip informacija takođe se može prikupljati kada čitate našu e-poštu u kojoj je osposobljen HTML. Molimo, pogledajte našu Informaciju o kolačićima za više detalja. Možete izabrati da onesposobite kolačiće ili onemogućiti korišćenje vaših navika u pretraživanju u svrhe ciljanog reklamiranja. Za uputstva o opciji onemogućavanja, molimo pogledajte deo „Ciljano onlajn reklamiranje” u odeljku „Vaši izbori” u okviru ove informacije o zaštiti privatnosti.

  Osetljivi lični podaci

  Pod ograničenim okolnostima, i kada je to zakonom dozvoljeno, možemo zahtevati biometrijske podatke, kako bismo potvrdili vaš identitet, kao prilikom autentikacije plaćanja korišćenjem otiska prsta. Pod izvesnim okolnostima, možemo prikupljati informacije koje mogu otkrivati zdravstvene ili medicinske informacije, kao kada obrađujemo transakcije u zdravstvenim ili medicinskim ustanovama ili apotekama. U kontekstu obrade prijava za posao, takođe možemo zahtevati osetljive informacije, kao što su rasno ili etničko poreklo ili informacije o invaliditetu, tamo gde je to zahtevano ili dozvoljeno zakonom zemlje u kojoj se prijavljujete za posao.

  Izvan nabrojanog konteksta, zahtevamo od vas da nam ne odajete bilo kakve osetljive informacije lične prirode putem naših veb sajtova, mobilnih aplikacija ili na drugi način (što znači, informacije koje otkrivaju rasno ili etničko poreklo, političke stavove, religiozna ili filozofska uverenja, članstva u sindikatima, genetičke, zdravstvene ili biometrijske informacije, informacije o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji ili kriminalnim osudama ili prekršajima).

 2. Kako koristimo vaše lične podatke

  Vaše lične podatke koristimo u sledeće svrhe:

  Obezbeđivanje naših proizvoda i usluga, što uključuje:

  • Rukovanje, vrednovanje, održavanje, unapređivanje i obezbeđivanje funkcija i funkcionalnosti naših proizvoda i usluga
  • Ostvarivanje platne transakcije koju ste vi inicirali (bilo kod nas ili kod našeg klijenta)
  • Upravljanje našim odnosima sa vama ili vašom kompanijom
  • Ispunjavanje naših obaveza i ostvarivanje naših prava, po osnovu naših sporazuma sa vama ili vašom kompanijom
  • Komuniciranje sa vama u pogledu vašeg računa kod nas, ukoliko isti imate, uključujući tu i e-poštu i poruke u vezi sa uslugama (npr. poruke u vezi sa verifikacijom računa, promene i ažuriranja u pogledu funkcionalnosti naših proizvoda ili usluga, obaveštenja i upozorenja tehničke i bezbednosne prirode, te poruke u vezi sa podrškom i administracijom)
  • Personalizovanje načina na koji obezbeđujemo svoje proizvode i usluge
  • Proveravanje u pogledu prevare ili pranja novca, odnosno upravljanje naših ili klijentovim rizikom
  • Vođenje i zaštita našeg poslovanja
  • Pružanje podrške i održavanja za naše proizvode i usluge, uključujući i reagovanje na vaše zahteve u pogledu usluge, pitanja i povratne informacije

  Za istraživanje i razvoj

  Koristimo informacije koje prikupljamo za vlastita istraživanja i razvoj, u šta spada:

  • Razvoj i unapređenje naših proizvoda i usluga
  • Razvoj i stvaranje analitike i stim povezanog izveštavanja, kao što su trendovi u industriji i prevarama

  Marketing

  Možemo koristiti vaše lične podatke da bismo stvorili uvid o tome koje proizvode i usluge mislimo da biste želeli ili su vam potrebni, ili šta vam može biti interesantno.

  Možemo vas kontaktirati slanjem marketinških informacija korišćenjem ličnih podataka koje ste nam dostavili ako ste ispoljili aktivno interesovanje za kupovinu ili ste obavili kupovinu kod nas i, u svakom slučaju, niste onemogućili prijem takvih marketinških informacija, u skladu sa primenjivim zakonom.

  U zakonskoj smo obavezi da pribavimo vašu izričitu saglasnost pre nego što podelimo vaše lične podatke sa bilo kojom kompanijom izvan First Data grupe u marketinške svrhe.

  Možete da tražite od nas da prestanemo da vam šaljemo reklamne poruke u bilo kom trenutku tako što ćete kontaktirati sa nama pomoću podataka navedenih u odeljku Kontaktirajte nas ili tako što ćete kliknuti na link za otkazivanje koji je uključen u svakoj reklamnoj poruci.

  Ako odlučite da otkažete primanje naših reklamnih poruka, nastavićemo da sprovodimo naše druge relevantne aktivnosti korišćenjem vaših ličnih podataka, uključujući i slanje nemarketinških poruka.

  Upravljanje našim procesom zapošljavanja i obrade prijava za posao

  Obrađujemo lične podatke, kao što su informacije koje su nam dostavljene u okviru prijave za posao, kako bismo olakšali svoje aktivnosti oko zapošljavanja i obradu prijava za posao, kao što su procene kandidata za posao u vezi sa nekom vrstom posla, kao i nadzor statistike zapošljavanja.

  Usklađenost sa zakonom

  Koristimo vaše lične podatke u skladu sa onim što verujemo da je neophodno ili adekvatno, kako bismo bili u skladu sa važećim zakonima, pravno zasnovanim zahtevima i zakonskim procesima, kao što su odgovori na sudske pozive ili zahteve od strane vladinih institucija.

  Zakonska usklađenost, prevencija prevare i bezbednost

  Koristimo vaše lične podatke u skladu sa onim što verujemo da je neophodno ili adekvatno, kako bismo (a) sproveli odredbe i uslove koji se odnose na naše proizvode i usluge; (b) zaštitili naša prava, privatnost, bezbednost i vlasništvo, i/ili vašu i drugih lica; kao i da se (c) štitimo, istražujemo i odvraćamo aktivnosti koje su usmerene na prevaru i nanošenje štete, koje su nedozvoljene, neetičke ili nelegalne.

  Uz vaš pristanak

  U nekim jurisdikcijama, važeći zakon može od nas zahtevati da tražimo vaš pristanak na korišćenje vaših ličnih podataka u nekim kontekstima, kao u slučaju kada koristimo izvesne kolačiće ili slične tehnologije ili bismo želeli da vam šaljemo izvesne reklamne poruke.  Ako zatražimo vaš pristanak za korišćenje ličnih podataka, imate pravo da povučete pristanak u bilo kom trenutku, na način koji je naznačen kada smo od vas zatražili pristanak ili kada ste vi kontaktirali sa nama. Ako ste dali pristanak za dobijanje marketinških informacija od naših partnera, trećih lica, možete povući pristanak direktno kontaktirajući te partnere.

  Da biste kreirali anonimne podatke

  Možemo kreirati anonimne podatke od vaših ličnih podataka i podataka drugih pojedinaca čije podatke prikupljamo.  Od ličnih podataka pravimo anonimne, tako što isključujemo informacije koje omogućavaju da podaci budu povezani direktno sa vama, i koristimo te anonimne podatke u svrhu svojih zakonitih aktivnosti. 

 3. Kako delimo vaše lične podatke

  Kompanije u okviru grupe First Data

  Možemo otkriti vaše lične podatke svojim podružnicama i korporativnim filijalama u svrhe koje su u saglasnosti sa ovim Obaveštenjem o zaštiti privatnosti. 

  Pružaoci usluga

  Možemo uposliti kompanije, treća lica, kao i pojedince, da administriraju i pružaju usluge u naše ime (kao što su kompanije koje obezbeđuju podršku kupcima, kompanije koje angažujemo za hosting, upravljanje i razvoj naših veb sajtova, mobilnih aplikacija i IT sistema, i kompanije koje nam pomažu u obradi uplata). Ova treća lica mogu koristiti vaše informacije samo u skladu sa instrukcijama grupe First Data, te na način koji je u skladu sa ovim Obaveštenjem o zaštiti privatnosti i zabranjeno im je da koriste ili obelodanjuju informacije za bilo koju drugu svrhu.

  Naši klijenti

  Kada grupa First Data obavlja usluge za svoje klijente, ona može deliti lične podatke sa ovim entitetima. Na primer, First Data može prikupljati informacije o klijentovim kupcima od klijenta ili u njegovo ime, kao kada First Data obrađuje platne transakcije, a First Data može klijentu vraćati lične podatke o tim kupcima. Mi ne snosimo odgovornost za praksu naših klijenata u vezi sa zaštitom privatnosti.

  Učesnici u lancu obrade transakcije

  First Data deli lične podatke sa kompanijama u lancu obrade transakcije, u vezi sa obradom platnih transakcija, kao što su trgovci, banke ili izdavaoci drugih kartica, asocijacije izdavaoca kartica, operatori debitnih kartica i njihovi članovi.

  Agencije za kreditne reference, zaštitu od prevare, upravljanje rizikom, identitet i verifikaciju

  First Data deli lične podatke sa agencijama za kreditne reference, zaštitu od prevare, upravljanje rizikom i verifikaciju identiteta, kako bi pomogla u zaštiti, otkrivanju i reagovanju na prevare ili pranje novca, i/ili u cilju upravljanja našim rizikom ili rizikom naših klijenata, te kako bismo bili u saglasnosti sa zahtevima koje nameću ugovori, zakoni ili propisi.

  Profesionalni savetnici

  Možemo da otkrivamo vaše lične podatke profesionalnim savetnicima, kao što su pravnici, bankari, revizori i agenti osiguranja, tamo gde je to neophodno, u sklopu profesionalnih usluga koje nam oni pružaju.

  Usaglašenost sa zakonima i policijom, zaštitom i bezbednosti

  First Data može otkrivati informacije o vama službenicima vlade ili policije (uključujući i poreske organe) ili privatnim stranama, u skladu sa zakonom, te otkrivati i koristiti takve informacije u skladu sa našom procenom neophodnosti i adekvatnosti, u cilju (a) usklađivanja sa važećim zakonima i zakonitim zahtevima i pravnim procesima, kao što su odgovori na sudske pozive ili zahteve od strane organa vlasti; (b) sprovođenja odredbi i zahteva koji se odnose na naše proizvode i usluge; (c) zaštite naših, vaših ili tuđih prava, privatnosti, bezbednosti ili vlasništva; i (d) zaštite, istrage i odvraćanja prevarantskih, štetnih, neovlašćenih, neetičkih ili nelegalnih aktivnosti.

  Poslovni transferi

  First Data može prodavati ili vršiti prenos nekih ili svih svojih poslovnih efektiva, uključujući vaše lične podatke, u vezi sa poslovnim transakcijama (ili potencijalnim poslovnim transakcijama), kao što su fuzije, konsolidacije, akvizicije, reorganizacije ili prodaja efektiva, kao i u slučaju bankrota, kada činimo razumne napore da od primaoca zahtevamo da poštuje ovo Obaveštenje o zaštiti privatnosti.

  Ostalim stranama, uz vašu dozvolu ili radi ispunjenja ugovornih obaveza koje imaju prema vama

  First Data može prenositi vaše lične podatke bilo kojoj trećoj strani koja nije pokrivena iznad navedenim kategorijama, tamo gde ste nam dali dozvolu da tako učinimo, ili za koje vas vežu ugovori, kada je potrebno da prenesemo vaše lične podatke toj strani u cilju ispunjenja tih ugovornih obaveza.

 4. Vaša prava i izbori

  U ovom odeljku, dajemo opis prava i izbora koji su na raspolaganju svim korisnicima. Korisnici koji su locirani u Evropi, mogu pročitati dodatne informacije o svojim pravima ispod.

  Marketinške informacije

  Možete da tražite od nas ili od trećih strana da prestanemo da vam šaljemo reklamne poruke u bilo kom trenutku, tako što ćete nas kontaktirati ili tako što ćete kliknuti na vezu za otkazivanje u svakoj reklamnoj poruci. Možete nastaviti da primate poruke u vezi sa uslugama, kao i druge nereklamne poruke.

  Ciljano onlajn reklamiranje

  Neki poslovni partneri koji prikupljaju informacije o korisnikovim aktivnostima na našim veb sajtovima ili mobilnim aplikacijama, mogu biti članovi organizacija ili programa koji pojedincima obezbeđuju izbor u pogledu korišćenja njihovog ponašanja u pretraživanju veba ili korišćenju mobilnih aplikacija, a u svrhu ciljanog reklamiranja.

  Korisnici mogu da ne prihvate da dobijaju ciljane reklame na veb sajtovima od učesnika sledećih organizacija ili programa:

  Korisnici mobilnih aplikacija mogu odabrati da ne primaju ciljane reklame u mobilnim aplikacijama preko učesnica članova Digital Advertising Alliance, tako što će instalirati mobilnu aplikaciju AppChoices, koja je raspoloživa ovde, i potom napraviti korisnički izbor. Pored toga, podešavanja na vašem mobilnom uređaju mogu da obezbede funkcionalnost u cilju ograničavanja naše sposobnosti ili sposobnosti naših partnera za praćenje reklama ili ciljanog reklamiranja korišćenjem Google Advertising ID ili Apple ID for Advertising, koji su asocirani sa vašim mobilnim uređajem.

  Molimo, obratite pažnju na to da mi takođe možemo sarađivati sa kompanijama koje nude svoje mehanizme za neprihvatanje i koje ne moraju da učestvuju u mehanizmima neprihvatanja koje smo linkovali iznad.

  Ako izaberete da ne prihvatite ciljane reklame, i dalje ćete videti onlajn reklame, ali one ne moraju biti od značaja za vas. Čak i ako izaberete neprihvatanje, nisu sve kompanije koje pružaju reklamiranje zasnovano na ponašanju uključene u ovu listu, pa tako još uvek možete dobijati neke kolačiće i personalizovane reklame, od kompanija koje nisu na listi.

  Do Not Track signali

  Neki internet pregledači mogu biti konfigurisani da šalju „Do Not Track” („nemoj pratiti”) signale onlajn servisima koje posećujete. Mi trenutno ne odgovaramo na „do not track” signale. Da saznate više o „Do Not Track” opciji, molimo vas da posetite http://www.allaboutdnt.com.

  Izbor da ne omogućite pristup svojim ličnim podacima

  Kada tražimo lične podatke direktno od vas, vi ne morate da nam ih date. Ako odlučite da nam ne date tražene informacije, u nekim slučajevima mi, ili naši klijenti, možda nećemo moći da vam pružimo proizvode ili usluge. Na primer, možda nećemo moći da obradimo vašu transakciju.

  Pristupanje vašim informacijama, izmene i brisanje

  U nekim jurisdikcijama, važeći zakon može obezbeđivati pravo pojedincima da pristupaju, modifikuju ili brišu svoje lične podatke. Možete nas kontaktirati direktno i zahtevati dobijanje pristupa vašim informacijama, kao i obavljanje izmena ili brisanje. Možda nećemo biti u svakoj prilici u mogućnosti da vam obezbedimo da pristupite podacima, vršite izmene ili ih brišete.

  Pritužbe

  Ako imate pritužbu u vezi sa našim postupanjem sa vašim ličnim podacima, možete kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka, koristeći kontaktne informacije ispod. Zahtevamo da pritužbe budu u pismenoj formi. Molimo, obezbedite detalje u vezi sa vašim pitanjem ili pritužbom, tako da naš službenik za bezbednost podataka može da ih ispita. Preduzećemo adekvatne mere kao odgovor na vašu pritužbu, što može uključivati i sprovođenje internih diskusija sa relevantnim poslovnim predstavnicima. Možemo vas kontaktirati u vezi sa dodatnim detaljima ili objašnjenjima u pogledu vašeg pitanja ili pritužbe. Kontaktiraćemo vas, kako bismo vas obavestili o odgovoru na vašu pritužbu. Takođe možete imati i pravo da uložite žalbu nacionalnoj ili lokalnoj regulatornoj agenciji.

 5. Međunarodni prenosi

  Centrala grupe First Data smeštena je u SAD, a održava predstavništva i ima davaoce usluga i u drugim zemljama, kao što su zemlje nabrojane ovde. Vaši lični podaci mogu biti preneti u SAD ili na druge lokacije izvan vaše države, pokrajine, zemlje ili druge vladine jurisdikcije, u kojima mi ili naši pružaoci usluga održavamo predstavništva, a gde zakoni o zaštiti privatnosti ne moraju biti tako striktni kao oni u vašoj jurisdikciji. Ako učinimo takav prenos, zahtevaćemo od primaoca vaših ličnih podataka da omogući bezbednost podataka i zaštitu, u skladu sa važećim zakonom.

  Korisnici iz Evrope treba da pročitaju važne informacije koje su date ovde u vezi sa prenosom ličnih podataka izvan Evrope.

 6. Kako bezbedno čuvamo vaše podatke

  Sproveli smo odgovarajuće bezbednosne mere da bismo sprečili da vaši lični podaci budu slučajno izgubljeni, da budu upotrebljeni ili da im se pristupi na neovlašćen način, izmenjeni ili obelodanjeni. Pored toga, ograničavamo pristup vašim ličnim podacima na one zaposlene, agente, ugovarače i ostale treće strane koje imaju potrebu da ih znaju. Oni će obrađivati vaše lične podatke isključivom prema našim uputstvima i imaju obavezu čuvanja poverljivosti podataka.

  Održavamo godišnju usklađenost sa globalnim Standardom bezbednosni podataka o platnim karticama (PCI DSS) usvojenim od strane trgovačkih marki platnih kartica za sve kompanije koje obrađuju, čuvaju i prenose podatke vlasnika platnih kartica. 

  Primenili smo procedure za postupanja sa bilo kakvim kršenjem ličnih podataka na koje se sumnja i obavestićemo vas i bilo koji nadležni organ o kršenju u slučaju da je to zakonom predviđeno.

 7. Ovaj veb-sajt može biti povezan sa drugim veb-sajtovima

  Takođe možemo uspostaviti linkove na veb-sajtove treće strane, njihove mobilne aplikacije i druge sadržaje. Kompanija First Data nije odgovorna za prakse zaštite privatnosti bilo koje treće strane, i ovo obaveštenje o zaštiti privatnosti se ne odnosi na njihove veb-sajtove, mobilne aplikacije ili druge sadržaje. Kompanija First Data ne garantuje, ne odobrava niti podržava bilo koje informacije, materijale, usluge ili proizvode koji se nalaze ili su dostupni putem bilo kojih povezanih veb-sajtova trećih strana, mobilnih aplikacija i drugih sadržaja. First Data ne snosi odgovornost za bilo kakav sadržaj u vlasništvu treće strane ka kojima imamo link. Kompanija First Data omogućava linkove ka veb-sajtovima trećih strana kao pogodnost i posećivanje ili korišćenje veb-sajtova trećih strana ili njihovog sadržaja, preduzimate na svoju odgovornost.

 8. Dodatne informacije za korisnike iz Evrope

  Kontroler i službenik za zaštitu podataka

  Korporacija First Data se sastoji od različitih pravnih subjekata. Reference na „First Data”, „mi”, „nas” ili „naš” u ovom Obaveštenju o zaštiti privatnosti, odnose se na relevantnu kompaniju u grupi First Data, koja je odgovorna za manipulisanje vašim podacima. Obavestićemo vas koja članica First Data grupe će biti kontrolor za vaše podatke. Ta informacija će biti pružena bilo u ugovoru koji potpišemo sa vama ili u obaveštenju o zaštiti privatnosti koje vam dostavimo, a koje se posebno odnosi na odnos koji imamo sa vama.

  Imenovali smo službenika za zaštitu podataka (DPO) koji je odgovoran za praćenje pitanja u vezi sa ovim Obaveštenjem o privatnosti. Ako imate bilo kakva pitanja o ovom obaveštenju o privatnosti, uključujući bilo kakve zahteve za ostvarenje vaših zakonskih prava, obratite se DPO-u putem podatka navedenih u nastavku:

  Službenik za zaštitu podataka, First Data

  Adresa e-pošte: dpo@firstdata.com
  Poštanska adresa: Floor 29
  1 Canada Square
  Canary Wharf
  London E14 5AB

  Pravni osnovi za obradu

  Od nas se zahteva da vas informišemo o pravnom osnovu za našu obradu vaših ličnih podataka, koji su opisani u tabeli ispod.  Ako imate pitanja u vezi sa pravnom osnovom na kojoj bazira obrada vaših ličnih podataka, kontaktirajte nas.

  Svrha obrade (kliknite na link radi detalja)
  Detalji u vezi sa svakom svrhom obrade koja je ispod navedena, dati su u odeljku iznad pod naslovom „Kako koristimo vaše lične podatke”.

  Pravna osnova

  Obezbeđivanje naših proizvoda i usluga

  Obrada je neophodna radi realizacije ugovora na kojem se zasniva davanje proizvoda i usluga ili radi preduzimanja koraka koje vi zahtevate pre prijavljivanja za korišćenje naših Usluga.

  • Marketing
  • Za istraživanje i razvoj
  • Za upravljanje našim procesom zapošljavanja i obrade prijava za posao
  • Za usklađenost, prevenciju prevare i bezbednost
  • Za kreiranje anonimnih podataka

  Ove aktivnosti obrade čine naše legitimne interese.  Mi se trudimo da uzmemo u obzir svaki potencijalni uticaj na vas (i pozitivan i negativan), kao i vaša prava, pre nego što preduzmemo obradu vaših ličnih podataka radi naših legitimnih interesa. Ne koristimo vaše lične podatke za aktivnosti pri kojima uticaj na vas ima prevagu u odnosu na naše interese (osim ako ne dobijemo vaš pristanak ili se to zakonom zahteva ili dozvoljava).

  Za usaglašenost sa zakonom

  Obrada je neophodna radi usaglašavanja sa našim zakonskim obavezama

  Uz vaš pristanak

  Obrada je zasnovana na vašem pristanku. Tamo gde se oslanjamo na vaš pristanak, imate pravo da ga povučete u bilo kom trenutku, na način koji je naveden u vreme kada su informacije o vama prikupljane ili tako što ćete nas kontaktirati na dpo@firstdata.com.

  Korišćenje u nove svrhe

  Možemo koristiti vaše lične podatke u svrhe koje nisu navedene u ovom Obaveštenju o zaštiti privatnosti, tamo gde je to dozvoljeno zakonom, a razlog je kompatibilan sa svrhom zbog koje smo podatke prikupili.

  Automatske odluke, agencije za kreditni rejting i agencije za sprečavanje prevare

  Mi ponekad donosimo automatske odluke na osnovu vaših ličnih podataka (bilo da smo ih dobili od vas ili da smo ih prikupili od trećih strana kao što su agencije za kreditni rejting i sprečavanje prevare). Ovo ćemo činiti samo tamo gde je to neophodno u vezi sa ugovorom, dozvoljeno zakonom, ili zasnovano na vašem eksplicitnom pristanku. Možete nam se obratiti za više informacija o donošenju automatskih odluka. Pogledajte takođe „Vaša pojedinačna zakonska prava” ispod.

  Koliko dugo ćete koristiti moje lične podatke?

  Koristićemo vaše lične podatke sve dok je neophodno na osnovu toga zašto ih prikupljamo i za šta ih koristimo. To može podrazumevati našu potrebu da zadovoljimo zakonske, regulatorne, računovodstvene zahteve ili zahteve za izveštavanjem.

  Da bismo utvrdili odgovarajući period zadržavanja za lične podatke, uzimamo u obzir količinu, prirodu i osetljivost ličnih podataka, potencijalni rizik od štete usled neovlašćene upotrebe ili obelodanjivanja vaših ličnih podataka, svrhe u koje obrađujemo vaše lične podatke i da li možemo da ostvarimo te svrhe na druge načine te važeće zakonske zahteve.

  Načelno, zadržaćemo vaše lične podatke tokom trajanja vaše saradnje/angažmana sa nama, a nakon toga onoliko dugo koliko je opravdano neophodno; međutim, za druge proizvode i usluge možemo imati drugačije periode zadržavanja. Postoje takođe određeni tipovi informacija koje moramo da zadržimo tokom određenog perioda u skladu sa zakonom.

  Vaša pojedinačna zakonska prava

  Pod određenim okolnostima, osobe iz Evrope imaju prava u skladu sa zakonima o zaštiti podataka koja se odnose na njihove lične podatke. Ako ste locirani u Evropi, možete od nas zahtevati da preduzmemo sledeće akcije u vezi sa ličnim podacima koje držimo:

  • Pristup. Imate pravo da nas pitate da li obrađujemo vaše lične podatke, i ako je to tako, da zatražite kopiju ličnih podataka koje imamo o vama, kao i da dobijete druge informacije o našim aktivnostima obrade.
  • Ispravku. Ako su bilo koji lični podaci koje imamo o vama nepotpuni ili netačni, možete da zatražite da ih ispravimo, iako ćemo morati da proverimo tačnost novih podataka koje nam date.
  • Brisanje. Ovo pravo vam omogućava da od nas tražite da izbrišemo ili uklonimo lične podatke u slučaju da ne postoji nikakav dobar razlog da mi nastavimo da ih obrađujemo. Takođe imate pravo da tražite od nas da izbrišemo ili uklonimo vaše lične podatke u slučaju da ste uspešno ostvarili svoje pravo na prigovor u vezi sa obradom (videti u nastavku), kada smo možda nezakonito obrađivali vaše informacije ili kada imamo obavezu da izbrišemo vaše lične podatke da bismo postupili u skladu sa lokalnim zakonom.
  • Prigovor. Kada je naš razlog za obradu vaših ličnih podataka legitiman interes možete staviti prigovor na obradu ako smatrate da obrada utiče na vaša osnovna prava i slobode. Takođe imate pravo da stavite prigovor kada obrađujemo vaše lične podatke u direktne marketinške svrhe.
  • Ograničenje.Možete tražiti da suspendujemo našu upotrebu vaših ličnih podataka u sledećim slučajevima:
   • ako želite da utvrdite tačnost podataka;
   • u slučaju da je naša upotreba vaših ličnih podataka nezakonita, ali vi ne želite da ih izbrišemo;
   • kada je vama potrebno da zadržite vaše podatke duži period nego što bismo ih mi inače zadržali, zato što morate da utvrdite, ostvarite ili odbranite zakonska potraživanja; ili
   • ukoliko ste stavili prigovor na našu upotrebu vaših podataka, ali mi moramo da proverimo da li smo prekršili zakonsku osnovu da ih koristimo.
  • Prenos.Kada je moguće, dostavićemo vama ili trećoj strani koju ste odabrali, vaše lične podatke u strukturiranom, uobičajenom, mašinski-čitljivom formatu. Imajte na umu da se ovo pravo odnosi samo na one lične podatke koje ste nam dali za koje ste prvobitno dali saglasnost da ih koristimo ili kada smo koristili podatke da bismo sklopili ugovor sa vama.
  • Povlačenje saglasnosti. Kada se naš razlog za obradu zasniva na vašoj saglasnosti, vi možete da povučete tu saglasnost u bilo kom trenutku. Ako povučete svoju saglasnost, možda nećemo moći da vam pružimo određene proizvode i usluge. Obavestićemo vas da li je to slučaj u trenutku kada povučete svoju saglasnost.
  • Automatsko donošenje odluka. Imate pravo da ne budete predmet automatskog donošenja odluka (npr. profilisanja) koje značajno utiče na vas. Ostvarivanje ovog prava vam nije na raspolaganju u sledećim slučajevima:
   • Automatsko odlučivanje je potrebno da bi se sklopio ili sprovodio ugovor sa vama.
   • Imamo vašu izričitu saglasnost da donosimo takve odluke.
   • Automatsko odlučivanje je dozvoljeno lokalnim zakonom države članice EU.

    Međutim, u prva dva gore navedena slučaja, vi i dalje imate pravo da pribavite ljudsku intervenciju u pogledu odluke, da izrazite svoje stanovište i da dovedete odluku u pitanje.

  Možete podneti zahteve za ostvarivanje ovih prava, slanjem e-pošte za First Data DPO, na adresu dpo@firstdata.com. Možda ćemo morati da zatražimo određene informacije od vas da bismo lakše potvrdili vaš identitet i proverili da li ste ovlašćeni da ostvarite pravo u vezi sa vašim ličnim podacima, na primer, trgovinskim identifikacionim brojem ili brojem računa. To je sigurnosna mera da bi se obezbedilo da lični podaci ne budu obelodanjeni bilo kojoj osobi koja nema pravo da ih dobije. Možemo vam se takođe obratiti da bismo od vas zatražili dodatne informacije u vezi sa vašim zahtevom kako bismo ubrzali davanje našeg odgovora.

  Mogu postojati zakonski ili drugi razlozi zašto mi ne možemo, ili nismo u obavezi, da ispunimo zahtev za ostvarivanjem tih prava. Primenićemo dostupna zakonska izuzeća vaših pojedinačnih prava u odgovarajućoj meri. Ukoliko odbijemo vaš zahtev, saopštićemo vam zbog čega, uz pridržavanje pravnih ograničenja.

  Nećete morati da platite naknadu za ostvarivanje bilo kog od vaših prava u vezi sa vašim ličnim podacima. Međutim, možemo naplatiti opravdanu naknadu ako je vaš zahtev očigledno neosnovan, ako se ponavlja ili je preteran. Takođe, možemo odbiti da postupimo u skladu sa vašim zahtevom u ovim slučajevima.

  Odgovorićemo na sve legitimne zahteve brzo i, u svakom slučaju, u okviru vremenskim rokova predviđenih važećim zakonom. Načelno, mi moramo da odgovorimo na upite u roku od mesec dana od dana prijema zahteva, te je stoga važno da se zahtevi identifikuju i pošalju na dpo@firstdata.com što je pre moguće. Ponekad to može trajati duže od mesec dana ako je vaš zahtev posebno složen ili ako ste dostavili veliki broj zahteva. U tom slučaju ćemo vas o tome obavestiti i redovno vam slati nove informacije. Bilo kakav prenos vaših ličnih podataka obaviće se na bezbedan način.

  Takođe imate pravo da, u svakom trenutku, uložite žalbu nadzornom organu (za više informacija posetite https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en).

  Prekogranični prenos podataka

  Mi delimo vaše lične podatke u okviru First Data grupe, uključujući kompanije izvan Evrope. Kad god prenosimo vaše lične podatke izvan Evrope unutar First Data grupe, u zemlje koje, po mišljenju Evropske komisije, ne obezbeđuju dovoljan nivo zaštite ličnih podataka, prenos će se zasnivati na našim Obavezujućim korporativnim pravilima čiji primerak možete da pronađete ovde. FDR Limited je entitet grupe First Data koji je odgovoran za usaglašavanje sa Obavezujućim korporacijskim pravilima.

  Kada prenosimo lične podatke izvan Evrope, trećim stranama u zemljama koje, po mišljenju Evropske Komisije, ne obezbeđuju dovoljan nivo zaštite ličnih podataka, prenos će se odvijati na osnovu:

  • Ugovora koji je odobrila Evropska komisija (koji se ponekad naziva „Model klauzula” ili „Standardne ugovorne klauzule”);
  • EU-US štit privatnosti;
  • Primaočevih Obavezujućih korporacijskih pravila;
  • Pristanka pojedinca na kojeg se odnose lični podaci; ili
  • Drugih mehanizama ili legalnih osnova koji su dozvoljeni u okviru važećeg evropskog zakona

   Molimo, kontaktirajte nas ukoliko biste želeli da dobijate dodatne informacije o specifičnim mehanizmima koje koristimo prilikom prenosa vaših ličnih podataka izvan Evrope.

 9. Izmene na ovom Obaveštenju o zaštiti privatnosti

  U svakom trenutku zadržavamo pravo na izmene ovog Obaveštenja o zaštiti privatnosti. Ohrabrujemo vas da povremeno proveravate ovu stranicu, radi najnovijih informacija o našoj praksi zaštite privatnosti. Ukoliko učinimo materijalne izmene na ovom Obaveštenju o zaštiti privatnosti, obavestićemo vas ažuriranjem datuma na Obaveštenju i postavljajući ga na naš veb sajt i na onlajn prodavnice aplikacija, gde su naše mobilne aplikacije, koje pokriva ovo Obaveštenje, spremne za preuzimanje. Takođe možemo (a, tamo gde je to zakonom zahtevano, i hoćemo) da obezbedimo obaveštenja o izmenama i na drugi način, za koji verujemo da će stići do vas, kao što su e-pošta (ako posedujete nalog na kojem imamo vaše kontaktne informacije) ili drugačije, posredstvom našeg veb sajta ili mobilnih aplikacija.

  Bilo kakve izmene ovog Obaveštenja stupiće na snagu nakon što onlajn objavimo nove uslove i/ili nakon implementacije novih izmena (ili ako se drugačije ne naznači u trenutku objavljivanja). U svim ovim slučajevima, time što nastavljate da koristite naše proizvode ili usluge i nakon objavljivanja izmenjenog Obaveštenja o zaštiti privatnosti, stavljate do znanja da ste prihvatili uslove izmenjenog Obaveštenja o zaštiti privatnosti.

 10. Kontaktirajte nas

  Ukoliko imate bilo kakva pitanja, zabrinutost ili pritužbe u vezi sa ovim Obaveštenjem o zaštiti privatnosti ili praksom u vezi s tim, ili ako želite da zatražite pristup svojim ličnim podacima, možete kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka, na adresi dpo@firstdata.com. Kontakt informacije za pojedine regione takođe su raspoložive na zahtev.

  Takođe održavamo i Hotlajn o privatnosti podataka, koji je na raspolaganju 24 časa dnevno u SAD, na broju +1 800-368-1000. Direktna linija je najprimereniji kontakt za hitne nedoumice, kao što je prijava sumnje na upad u vaše lične podatke; ili, ukoliko ste trgovac, podatke o vašim kupcima.

  Za pitanja u vezi sa vašom kreditnom ili debitnom karticom ili vašim kupovinama, molimo kontaktirajte finansijsku instituciju koja je izdala vašu karticu ili trgovca.