Please note that First Data was recently acquired by Fiserv, Inc. The Privacy Notice available on this legacy First Data site, applicable to those with First Data relationships, continues to be in effect for data processed in connection with those relationships. You can find the Privacy Notice applicable to those with Fiserv relationships here.

 

POSLEDNÉ AKTUALIZÁCIE: 2. júla 2019

Ak potrebujete kópiu tohto oznámenia k určitým dátumom, kontaktujte nás.

DÁTUM ÚČINNOSTI: 15. mája 2018

 

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov opisuje postupy skupiny spoločností First Data vrátane spoločnosti First Data Corporation a jej dcérskych a pridružených spoločností (ďalej spoločne „First Data“, „my“, „nás“ alebo „náš“) a práva a voľby osôb, pokiaľ ide o osobné údaje. Osobné údaje sú akékoľvek informácie, ktoré sa týkajú identifikovateľnej osoby.

Spoločnosť First Data môže poskytnúť osobitné oznámenia o ochrane osobných údajov, ktoré sa vzťahujú na konkrétne ponúkané produkty alebo služby. V takom prípade sa toto oznámenie o ochrane osobných údajov neuplatňuje. Ak sa toto oznámenie o ochrane osobných údajov uplatňuje, spoločnosť First Data môže osobám poskytnúť ďalšie alebo dodatočné oznámenia o ochrane osobných údajov v čase zhromažďovania údajov, ktoré určia spôsob, akým môžeme spracovávať informácie poskytnuté v danom čase. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov môžeme podľa potreby meniť pre určité produkty a služby a kvôli dodržiavaniu miestnych zákonov alebo nariadení na celom svete, napríklad poskytnutím doplňujúcich informácií v určitých krajinách. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na spôsob, akým spoločnosť First Data spracováva osobné údaje svojich pracovníkov, napríklad zamestnancov a zmluvných partnerov.

Tu uvádzame dôležité informácie pre osoby nachádzajúce sa v členských štátoch Európskej únie, v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru,, v Spojenom kráľovstve a vo Švajčiarsku (ďalej spoločne „Európa“ alebo „európske“).

Obsah

 1. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme
 2. Ako používame vaše osobné údaje
 3. Ako zdieľame vaše osobné údaje
 4. Vaše práva a voľby
 5. Medzinárodné prenosy
 6. Ako uchovávame vaše údaje v bezpečí
 7. Táto webová lokalita môže odkazovať na iné webové lokality
 8. Ďalšie informácie pre používateľov v Európe
 9. Zmeny tohto oznámenia o ochrane osobných údajov
 10. Kontaktujte nás
 1. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme

  Osobné údaje zhromažďujeme z rôznych zdrojov opísaných nižšie. V príslušných prípadoch uvádzame, či a prečo nám osoby musia poskytnúť osobné údaje, ako aj dôsledky ich neposkytnutia.

  Informácie, ktoré zhromažďujeme priamo od osôb a strán, s ktorými obchodujeme

  Osobné údaje môžeme zhromažďovať priamo od osôb a strán, s ktorými obchodujeme, vrátane potenciálnych partnerov. Môžu medzi ne patriť strany, ktoré sú v interakcii priamo s nami (napríklad osoby, ktoré si stiahnu naše mobilné aplikácie, alebo uchádzači o pracovné miesta), strany, ktorým poskytujeme tovar alebo služby (napríklad klienti, banky alebo finančné inštitúcie, obchodníci a osoby) (ďalej spoločne „klienti”), strany, ktoré nám poskytujú služby (napríklad dodávatelia) (ďalej spoločne „poskytovatelia služieb”), a iné strany, s ktorými ponúkame alebo poskytujeme produkty a služby (napríklad nezávislé predajné organizácie) (ďalej spoločne „partneri”).

  Od týchto strán môžeme zhromažďovať informácie v rôznych kontextoch. Môžu napríklad vypĺňať niektorý z našich online formulárov, žiadať o niektorý z našich produktov alebo služieb, byť s nami v interakcii na sociálnych sieťach alebo si s nami vymieňať korešpondenciu. Typy informácií získavaných v týchto kontextoch zahŕňajú:

  • kontaktné údaje podnikateľského subjektu a jeho pracovníkov, ktorí sú s nami v interakcii, ako je napríklad meno, pracovná pozícia, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa,
  • informácie v profile, napríklad meno používateľa a heslo, ktoré určitá osoba môže zadať na niektorej z našich webových lokalít alebo v mobilných aplikáciách, spolu s ľubovoľnými inými informáciami, ktoré osoba zadá v profile svojho účtu,
  • demografické údaje, napríklad dátum narodenia, štátne občianstvo alebo krajinu trvalého pobytu,
  • informácie o pridružení osôb k určitému právnemu subjektu, napríklad o funkcii osoby a o tom, či ide o skutočného vlastníka alebo oprávneného signatára,
  • identifikačné čísla vydané orgánmi štátnej správy (v rozsahu povolenom príslušným zákonom), ako je napríklad národné identifikačné číslo (napr. rodné číslo, daňové identifikačné číslo alebo číslo pasu), štátne alebo miestne identifikačné číslo (napr. vodičský preukaz alebo iné identifikačné číslo vydané orgánmi štátnej správy), ako aj kópiu občianskeho preukazu vydaného orgánmi štátnej správy,
  • pripomienky a korešpondenciu, napríklad informácie poskytnuté pri odoslaní žiadosti o informácie, získaní podpory pre zákazníkov alebo inej výmene korešpondencie s nami vrátane interakcie s našimi stránkami na online sociálnych sieťach či službách,
  • informácie o finančných účtoch, napríklad údaje o platobnej karte alebo bankovom účte,
  • informácie o obchodníkoch, ako je napríklad názov obchodníka, ID obchodníka a kód kategórie, obchodné miesto, kde sa transakcia uskutočnila a informácie o transakciách spracovaných obchodníkom vrátane objemu transakcií, rýchlosti, súm, typov predávaného tovaru alebo služieb a pomerov vrátení peňazí,
  • informácie, ktoré sa týkajú používania produktov alebo služieb spoločnosti First Data, ako sú napríklad informácie o účte, úrovne výdavkov, aktivita a vzory, pokiaľ ide o výdavky a informácie o nami spracovávaných transakciách,
  • presné informácie o geografickej polohe, v prípade poskytnutia prístupu k polohe našej mobilnej aplikácii,
  • marketingové informácie, napríklad predvoľby týkajúce sa dostávania marketingových oznámení a podrobnosti o interakcii s našimi marketingovými oznámeniami,
  • iné informácie poskytnuté uchádzačmi o pracovné miesta, ako sú napríklad pracovné referencie a zručnosti, dosiahnuté vzdelanie a predchádzajúce zamestnania a iné informácie typu uvádzaného v sprievodnom liste alebo životopise.

  Informácie, ktoré zhromažďujeme o osobách, ktoré nie sú v interakcii priamo s nami

  Osobné údaje môžeme získavať aj o osobách, ktoré nie sú v interakcii priamo s nami. Naši klienti, poskytovatelia služieb a partneri nám napríklad môžu poskytnúť informácie o iných osobách ako o sebe pri používaní našich produktov alebo služieb. Okrem toho z dôvodu jedinečného charakteru činnosti spoločnosti First Data spoločnosť First Data v mnohých prípadoch získava osobné údaje od iných účastníkov v reťazci spracovania transakcie, ako sú napríklad kartové združenia a operátori debetných sietí a ich členovia. Typy informácií získavané o tretích stranách zahŕňajú:

  • informácie o zamestnancoch našich klientov, poskytovateľoch služieb alebo partneroch, napríklad kontaktné údaje podniku, ktoré nám naši klienti, poskytovatelia služieb alebo partneri poskytnú v kontexte našich zmluvných vzťahov s nimi,
  • informácie o potenciálnych kandidátoch na pracovné miesta, napríklad keď nás informuje náborový pracovník o osobe, ktorá by mohla byť kandidátom na pracovné miesto v spoločnosti First Data,
  • informácie o zákazníkoch našich klientov, ktoré nám naši klienti odosielajú alebo umožňujú zhromažďovať v kontexte služieb poskytovaných spoločnosťou First Data, ako sú napríklad informácie súvisiace s finančnými transakciami uskutočnenými zákazníkom, registráciou účtov a v niektorých prípadoch informácie potrebné na overenie totožnosti zákazníka a podrobností o zakúpených produktoch alebo službách, ako aj iné informácie uvedené v príslušnom oznámení o ochrane osobných údajov pre konkrétny produkt alebo službu spoločnosti First Data; ak sú v mobilnej aplikácii alebo na webovej lokalite obchodníka integrované naše technológie, môžeme tiež automaticky zhromažďovať určité informácie typu opísaného v časti nižšie s názvom Informácie zhromažďované automatizovaným spôsobom,
  • informácie získané pri spracovaní transakcií napríklad informácie o platobných transakciách.

  Informácie, ktoré zhromažďujeme zo súkromných a verejne prístupných zdrojov

  Spolu s poskytovateľmi služieb môžeme zhromažďovať verejne dostupné informácie o osobách vrátane prehľadávania verejne dostupných vládnych zoznamov osôb, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia alebo sankcie (ako je napríklad zoznam osobitne označených štátnych príslušníkov a zablokovaných osôb), verejných databáz záznamov (ako sú napríklad obchodné a regulačné registre) a médií či internetu. My a/alebo naši externí poskytovatelia overenia môžeme tiež zhromažďovať informácie zo súkromných alebo komerčne dostupných zdrojov, napríklad požiadaním o správy alebo informácie od agentúr úverových referencií a orgánov zodpovedných za boj proti podvodom, a to v rozsahu povolenom príslušným zákon.

  Môžeme tiež spravovať stránky svojej spoločnosti a svojich produktov a služieb na rôznych platformách tretích strán, ako sú napríklad LinkedIn, Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Instagram a iné služby sociálnych sietí. Keď ste v interakcii s našimi stránkami na týchto platformách tretích strán, na vaše interakcie na príslušnej platforme sa vzťahujú zásady ochrany osobných údajov danej tretej strany. Ak platforma tretej strany poskytuje informácie o našich stránkach na týchto platformách alebo vašich interakciách s nimi, tieto informácie spracovávame v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajov.

  Informácie zhromažďované automatizovaným spôsobom

  Keď navštívite naše webové lokality alebo použijete naše mobilné aplikácie, my, naši poskytovatelia služieb a naši partneri môžu automaticky zhromažďovať informácie o vás, vašom počítači alebo mobilnom zariadení a aktivite na našich webových lokalitách alebo v mobilných aplikáciách. Tieto informácie zvyčajne zahŕňajú typ a číslo verzie operačného systému počítača alebo mobilného zariadenia, výrobcu a model, identifikátor zariadenia (ako je napríklad reklamný identifikátor Google alebo Apple identifikátor pre reklamu), typ prehliadača, rozlíšenie obrazovky, adresu IP, webovú lokalitu navštívenú pred prechodom na našu webovú lokalitu, všeobecné informácie o polohe, ako je napríklad mesto, štát alebo geografická oblasť, ako aj informácie o vašom používaní našich webových lokalít alebo mobilných aplikácií a akciách na nich a v nich. Príkladom sú navštívené stránky alebo zobrazené obrazovky, čas strávený na stránke alebo obrazovke, navigačné cesty medzi stránkami alebo obrazovkami, informácie o vašej aktivite na stránke alebo obrazovke, časy prístupu a dĺžka prístupu. Určité produkty alebo služby, ktoré poskytujeme alebo ktoré môžu obchodníci integrovať do svojich webových lokalít alebo mobilných aplikácií môžu automaticky zhromažďovať ďalšie informácie tak, ako je ďalej opísané v osobitnom oznámení o ochrane osobných údajov.

  Naši poskytovatelia služieb a obchodní partneri môžu tento typ informácií zhromažďovať priebežne a na webových lokalitách tretích strán. Tieto informácie sú zhromažďované prostredníctvom rôznych mechanizmov, napríklad prostredníctvom súborov cookie, webových signálov, vstavaných skriptov, našich mobilných aplikácií a podobných technológií. Tento typ informácií sa tiež môže zhromažďovať pri čítaní našich e-mailov s podporou kódu HTML. Ďalšie podrobnosti nájdete v našomvyhlásení o súboroch cookie. K dispozícii je možnosť zakázať súbory cookie alebo zrušiť sledovanie zvykov pri prehliadaní na účely zacielenej reklamy. Pokyny na zrušenie nájdete v podčasti Zacielená online reklama v časti Vaše voľby v tomto oznámení o ochrane osobných údajov.

  Citlivé osobné údaje

  V obmedzených prípadoch, a ak to povoľujú právne predpisy, môžeme požadovať biometrické údaje na potvrdenie vašej totožnosti, napríklad pri overení platby pomocou odtlačku prsta. V niektorých prípadoch môžeme zhromažďovať informácie, ktoré môžu odhaliť údaje o zdraví alebo zdravotnom stave, napríklad pri spracovávaní transakcií v zdravotníckych zariadeniach alebo lekárňach. Citlivé informácie môžeme požadovať aj v kontexte spracovania žiadostí o prijatie do zamestnania. Jedná sa napríklad o informácie o rasovom či etnickom pôvode alebo postihnutí tak, ako to požadujú alebo povoľujú právne predpisy krajiny, v ktorej žiadate o prijatie do zamestnania.

  Mimo týchto kontextov alebo inak na našu konkrétnu žiadosť požadujeme, aby ste nám neposkytovali žiadne citlivé osobné údaje (to znamená informácie odhaľujúce rasový či etnický pôvod, politické názory, vierovyznanie alebo filozofické presvedčenie, členstvo v odboroch, genetické, zdravotné alebo biometrické informácie, informácie o sexuálnom živote alebo sexuálnej orientácii, ako aj o odsúdení za trestné činy alebo priestupky), a to či už prostredníctvom našich webových lokalít, mobilných aplikácií alebo inak.

 2. Ako používame vaše osobné údaje

  Vaše osobné údaje používame na tieto účely:

  Poskytovanie našich produktov a služieb, čo zahŕňa:

  • prevádzkovanie, vyhodnocovanie, údržba, vylepšovanie a poskytovanie funkcií našich produktov a služieb,
  • uskutočnenie platobnej transakcie iniciovanej vami (prostredníctvom nás alebo nášho klienta),
  • spravovanie nášho vzťahu s vami alebo vašou spoločnosťou,
  • plnenie našich povinností a uplatňovanie našich práv podľa našej zmluvy s vami alebo vašou spoločnosťou,
  • komunikácia s vami v súvislosti s vaším účtom u nás, ak ho máte, ktorá zahŕňa odosielanie e-mailov alebo správ týkajúcich sa služieb na vašu adresu (napr. správ týkajúcich sa overenia účtu, zmien alebo aktualizácií funkcií našich produktov alebo služieb, technických a bezpečnostných oznámení a upozornení, ako aj správ týkajúcich sa podpory a spravovania),
  • prispôsobenie spôsobu poskytovania našich produktov a služieb,
  • zisťovanie podvodov alebo prania špinavých peňazí a/alebo riadenie nášho rizika či rizika našich klientov,
  • správa a ochrana našej činnosti,
  • poskytovanie podpory a údržby pre naše produkty a služby vrátane odpovedania na vaše požiadavky, otázky a pripomienky týkajúce sa služieb.

  Výskum a vývoj

  Zhromažďované informácie používame na účely vlastného výskumu a vývoja, ktoré zahŕňajú:

  • vývoj alebo vylepšovanie našich produktov a služieb,
  • vývoj a vytváranie analýz a súvisiacich hlásení, napríklad týkajúcich sa odvetvia a trendov podvodov.

  Marketing

  Vaše osobné údaje môžeme používať na vytvorenie prehľadu o tom, aké produkty alebo služby môžete podľa nášho názoru chcieť či potrebovať, prípadne čo vás môže zaujímať.

  Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, môžeme používať na odosielanie marketingových oznámení, ak ste aktívne vyjadrili záujem o uskutočnenie nákupu alebo ste u nás uskutočnili nákup a v každom prípade ste nezrušili prijímanie týchto marketingových oznámení v rozsahu povolenom podľa príslušného zákona.

  Ak to požadujú právne predpisy, pred poskytnutím vašich osobných údajov na marketingové účely ľubovoľnej spoločnosti mimo skupiny First Data získame váš výslovný súhlas.

  Kedykoľvek nás môžete požiadať, aby sme vám prestali odosielať marketingové správy, a to tak, že nás kontaktujete pomocou údajov uvedených v časti Kontaktujte nás, alebo kliknutím na odkaz na zrušenie, ktorý je súčasťou každej marketingovej správy.

  Ak sa rozhodnete zrušiť prijímanie našich marketingových správ, budeme pomocou vašich osobných údajov naďalej uskutočňovať iné relevantné aktivity vrátane odosielania nemarketingových správ.

  Spravovanie nášho náboru a spracovanie žiadostí o prijatie do zamestnania

  Osobné údaje, napríklad informácie odoslané v žiadosti o prijatie na pracovné miesto, spracovávame na podporu svojich činností náboru a spracovanie žiadostí o prijatie do zamestnania, čo zahŕňa napríklad vyhodnotenie kandidáta na pracovné miesto vzhľadom na zamestnanie a monitorovanie štatistiky náboru.

  Zabezpečenie súladu s právnymi predpismi

  Osobné údaje používame tak, ako to považujeme za nevyhnutné alebo vhodné na zabezpečenie súladu s príslušnými zákonmi, oprávnenými žiadosťami a súdnymi konaniami, napríklad aby sme mohli odpovedať na súdne príkazy alebo žiadosti orgánov štátnej správy.

  Dodržiavanie legislatívy, prevencia podvodov a bezpečnosť

  Osobné údaje používame tak, ako to považujeme za nevyhnutné alebo vhodné na (a) uplatňovanie zmluvných podmienok, ktoré sa vzťahujú na naše produkty a služby; (b) ochranu našich, vašich alebo iných práv, osobných údajov, bezpečnosti alebo vlastníctva; a (c) ochranu, vyšetrovanie a marenie pri podvodnej, škodlivej, neoprávnenej, neetickej alebo nezákonnej činnosti.

  S vaším súhlasom

  V niektorých jurisdikciách môžu od nás príslušné právne predpisy vyžadovať, aby sme váš požiadali o súhlas s použitím osobných údajov v určitých kontextoch, napríklad keď používame určité súbory cookie alebo podobné technológie, prípadne vám chceme odosielať určité marketingové správy. Ak vás požiadame o súhlas s použitím vašich osobných údajov, máte právo súhlas kedykoľvek odvolať spôsobom uvedeným v žiadosti o súhlas alebo tak, že nás kontaktujete. Ak ste súhlasili s prijímaním marketingových oznámení od našich externých partnerov, svoj súhlas môžete zrušiť kontaktovaním týchto partnerov.

  Vytváranie anonymných údajov

  Z vašich osobných údajov a osobných údajov iných osôb, ktoré zhromažďujeme, môžeme vytvárať anonymné údaje. Osobné údaje meníme na anonymné údaje tak, že vylúčime informácie, ktoré umožňujú vašu osobnú identifikáciu, pričom tieto anonymné údaje používame na oprávnené obchodné účely.

 3. Ako zdieľame vaše osobné údaje

  Spoločnosti v rámci skupiny First Data

  Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť svojim dcérskym a pridruženým spoločnostiam na účely, ktoré sú v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajov.

  Poskytovatelia služieb

  Môžeme poveriť externé spoločnosti a osoby správou a poskytovaním služieb v našom mene (ide napríklad o spoločnosti, ktoré poskytujú podporu pre zákazníkov, spoločnosti, ktoré poveríme hosťovaním, správou, údržbou a vývojom našej webovej lokality, mobilných aplikácií a IT systémov, ako aj spoločností, ktoré nám pomáhajú pri spracovaní platieb). Tieto externé subjekty môžu vaše informácie používať iba podľa pokynov spoločnosti First Data a spôsobom, ktorý je v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajov, pričom majú zákaz používať a poskytovať vaše informácie na akýkoľvek iný účel.

  Naši klienti

  Keď spoločnosť First Data poskytuje služby svojim klientom, môže s týmito subjektmi zdieľať osobné údaje. Spoločnosť First Data môže napríklad zhromažďovať informácie o zákazníkoch určitého klienta od neho alebo v jeho mene, napríklad keď spoločnosť First Data spracováva platobné transakcie, pričom spoločnosť First Data môže poskytnúť osobné údaje týchto zákazníkov späť klientovi. Za postupy svojich klientov, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov, nenesieme zodpovednosť.

  Účastníci v reťazci spracovania transakcií

  Spoločnosť First Data zdieľa osobné údaje so spoločnosťami v reťazci spracovania transakcií v súvislosti so spracovaním platobnej transakcie, ako sú napríklad obchodníci, banky alebo iní vydavatelia kariet, kartové združenia, operátori debetných sietí a ich členovia.

  Agentúry úverových referencií, orgány zodpovedné za boj proti podvodom a subjekty zodpovedné za riadenie rizík a overenie identity

  Spoločnosť First Data zdieľa osobné údaje s agentúrami úverových referencií, orgánmi zodpovednými za boj proti podvodom a subjektmi zodpovednými za riadenie rizík a overenie identity, aby pomáhala pri prevencii, zisťovaní a riešení podvodov alebo prania špinavých peňazí, prípadne riadila svoje riziká alebo riziká svojich klientov a zabezpečila dodržiavanie zmluvných, zákonných alebo regulačných požiadaviek.

  Odborní poradcovia

  Osobné údaje môžeme poskytovať odborným poradcom, ako sú napríklad právnici, bankári, audítori a poisťovatelia, ak je to nevyhnutné v rámci odborných služieb, ktoré nám poskytujú.

  Dodržiavanie zákonov a orgány činné v trestnom konaní; Ochrana a bezpečnosť

  Spoločnosť First Data môže informácie o vás poskytnúť orgánom štátnej správy alebo orgánom činným v trestnom konaní (vrátane daňových úradov) alebo súkromným subjektom tak, ako to požadujú právne predpisy, pričom tieto informácie môžeme poskytovať a používať tak, ako to považujeme za nevyhnutné alebo vhodné na (a) zabezpečenie súladu s príslušnými zákonmi, oprávnenými žiadosťami a súdnymi konaniami, napríklad aby sme mohli odpovedať na súdne príkazy alebo žiadosti orgánov štátnej správy; (b) uplatňovanie zmluvných podmienok, ktoré sa vzťahujú na naše produkty a služby; (c) ochranu našich, vašich alebo iných práv, osobných údajov, bezpečnosti alebo vlastníctva; a (d) ochranu, vyšetrovanie a marenie pri podvodnej, škodlivej, neoprávnenej, neetickej alebo nezákonnej činnosti.

  Obchodné prevody

  Spoločnosť First Data môže čiastočne alebo úplne predať alebo previesť svoj podnik či aktíva vrátane vašich osobných údajov v rámci obchodnej transakcie (alebo potenciálnej obchodnej transakcie), ako je napríklad fúzia, konsolidácia, akvizícia, reorganizácia alebo predaj aktív, alebo v prípade bankrotu, pričom v takom prípade budeme s primeraným úsilím požadovať, aby príjemca dodržal toto oznámenie o ochrane osobných údajov.

  Iným stranám s vaším povolením alebo na dodržanie ich zmluvy s vami

  Spoločnosť First Data môže vaše osobné údaje previesť na ľubovoľnú tretiu stranu, na ktorú sa inak nevzťahujú ostatné kategórie uvedené vyššie, ak ste nám na to udelili povolenie, alebo s ktorou ste uzatvorili zmluvu, ak je prevod vašich osobných údajov na danú stranu potrebný na dodržanie danej zmluvy.

 4. Vaše práva a voľby

  V tejto časti sú opísané práva a voľby, ktoré majú k dispozícii všetci používatelia. Používatelia, ktorí sa nachádzajú v Európe, si môžu ďalšie informácie o svojich právach prečítať nižšie.

  Marketingové oznámenia

  Kedykoľvek nás môžete požiadať, aby sme vám prestali odosielať marketingové správy, a to tak, že nás kontaktujete, alebo kliknutím na odkaz na zrušenie, ktorý je súčasťou každej marketingovej správy. Naďalej môžete dostávať správy týkajúce sa služieb a iné nemarketingové správy.

  Zacielená online reklama

  Niektorí obchodní partneri, ktorí zhromažďujú informácie o aktivitách používateľov na našich webových lokalitách alebo v našich mobilných aplikáciách, môžu byť členmi organizácií alebo programov, ktoré osobám poskytujú voľby týkajúce sa využívania ich zvykov pri prehliadaní alebo používania mobilných aplikácií na účely zacielenej reklamy.

  Používatelia môžu zacielenú reklamu zrušiť na webových lokalitách prostredníctvom zúčastnených členov týchto organizácií alebo programov:

  Používatelia mobilných aplikácií môžu zacielenú reklamu zrušiť v mobilných aplikáciách prostredníctvom zúčastnených členov organizácie Digital Advertising Alliance tak, že si nainštalujú mobilnú aplikáciu AppChoices dostupnú tu a vyberú voľby používateľa. Nastavenia vášho mobilného zariadenia môžu takisto poskytovať funkciu na obmedzenie našej možnosti alebo možnosti našich partnerov využívať sledovanie reklám alebo zacielenú reklamu pomocou reklamného identifikátora Google alebo identifikátora Apple ID pre reklamu, ktorý je priradený k vášmu mobilnému zariadeniu.

  Upozorňujeme, že môžeme spolupracovať so spoločnosťami, ktoré ponúkajú vlastné mechanizmy zrušenia a nemusia sa zúčastňovať na mechanizmoch odhlásenia, ktoré sme uviedli vyššie.

  Ak sa rozhodnete zrušiť zacielené reklamy, reklamy sa vám budú zobrazovať online naďalej, ale nemusia byť pre vás relevantné. Aj keď sa rozhodnete pre zrušenie, niektoré spoločnosti, ktoré poskytujú online behaviorálnu reklamu, nie sú uvedené v tomto zozname, a tak od nich môžete naďalej dostávať súbory cookie a prispôsobené reklamy.

  Signály Nesledovať

  Niektoré internetové prehliadače môžu byť nakonfigurované na odosielanie signálov Nesledovať do online služieb, ktoré navštívite. V súčasnosti na signály Nesledovať neodpovedáme. Ak chcete získať ďalšie informácie o funkcii Nesledovať, navštívte stránku http://www.allaboutdnt.com.

  Neposkytnutie osobných údajov

  Ak požadujeme osobné údaje priamo od vás, nemusíte nám ich poskytnúť. Ak sa rozhodnete neposkytnúť požadované informácie, v niektorých prípadoch vám my alebo naši klienti možno nebudeme môcť poskytnúť produkty alebo služby. Nebudeme napríklad môcť spracovať vašu transakciu.

  Prístup k vašim informáciám, ich úprava alebo odstránenie

  V niektorých jurisdikciách môžu príslušné právne predpisy poskytovať osobám právo na prístup k vlastným osobným údajom, ich úpravu alebo odstránenie. Ak chcete požiadať o prístup k svojim informáciám, ich úpravu alebo odstránenie, môžete kontaktovať priamo nás. V niektorých prípadoch poskytnutie prístupu k vašim informáciám, ich úprava alebo odstránenie nemusí byť možné.

  Sťažnosti

  Ak chcete podať sťažnosť týkajúcu sa nášho spracovania vašich osobných údajov, môžete kontaktovať nášho úradníka pre ochranu údajov pomocou kontaktných informácií nižšie. Žiadame, aby bola sťažnosť písomná. Uveďte podrobnosti záležitosti alebo sťažnosti, aby ju náš úradník pre ochranu údajov mohol preskúmať. V reakcii na vašu sťažnosť podnikneme príslušné kroky, ktoré môžu zahŕňať usporiadanie interných diskusií s príslušnými obchodnými zástupcami. Môžeme vás kontaktovať, aby ste nám v súvislosti so svojou obavou alebo sťažnosťou poskytli ďalšie podrobnosti či vysvetlenie. Budeme vás kontaktovať, aby sme vás informovali o svojej odpovedi na vašu sťažnosť. Môžete tiež mať právo podať sťažnosť národnému alebo miestnemu regulačnému úradu.

 5. Medzinárodné prenosy

  Spoločnosť First Data má sídlo v Spojených štátoch, pričom spravuje pobočky a má poskytovateľov služieb v iných krajinách, ako sú krajiny uvedené tu. Vaše osobné údaje sa môžu preniesť do Spojených štátov alebo na iné miesta mimo vášho štátu, provincie, krajiny alebo inej správnej jurisdikcie, v ktorej my alebo naši poskytovatelia služieb spravujeme pobočky a v ktorej zákony na ochranu osobných údajov nemusia poskytovať rovnakú úroveň ochrany ako zákony vo vašej jurisdikcii. Ak uskutočníme takýto prenos, budeme požadovať, aby príjemcovia vašich osobných údajov poskytli zabezpečenie a ochranu údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

  Používatelia v Európe by si mali prečítať dôležité informácie uvedené tu, ktoré sa týkajú prenosu osobných údajov mimo Európy.

 6. Ako uchovávame vaše údaje v bezpečí

  Zaviedli sme zodpovedajúce bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred neúmyselnou stratou, neoprávneným použitím alebo prístupom, zmenou alebo zverejnením. Okrem toho obmedzujeme prístup k vašim osobným údajom na zamestnancov, zástupcov, zmluvných partnerov a iné tretie strany, ktoré ich potrebujú poznať na obchodné účely. Tieto subjekty spracovávajú vaše osobné údaje iba podľa našich pokynov a sú viazané povinnosťou zachovávať mlčanlivosť.

  Každoročne dodržiavame súlad s globálnym štandardom zabezpečenia údajov v odvetví platobných kariet (PCI DSS) prijatým poskytovateľmi platobných kariet pre všetky spoločnosti, ktoré spracovávajú, uchovávajú alebo prenášajú údaje o držiteľoch kariet.

  Zaviedli sme postupy na riešenie akéhokoľvek podozrenia z porušenia ochrany osobných údajov a o porušení ochrany budeme informovať vás a každý príslušný regulačný orgán, keď to od nás budú vyžadovať právne predpisy.

 7. Táto webová lokalita môže odkazovať na iné webové lokality

  Môžeme tiež odkazovať na webové lokality, mobilné aplikácie a iný obsah tretích strán. Spoločnosť First Data nezodpovedá za postupy týkajúce sa ochrany osobných údajov žiadnej tretej strany a toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na webové lokality, mobilné aplikácie ani iný obsah týchto tretích strán. Spoločnosť First Data nezaručuje, neschvaľuje ani nepodporuje žiadne informácie, materiály, služby ani produkty, ktoré sú súčasťou alebo sú k dispozícii prostredníctvom ktorejkoľvek webovej lokality, mobilnej aplikácie alebo iného obsahu tretej strany, na ktorý sa odkazuje. Spoločnosť First Data nezodpovedá za žiadny obsah vo vlastníctve tretej strany, na ktorý odkazujeme. Spoločnosť First Data poskytuje odkazy na obsah vo vlastníctve tretích strán z praktických dôvodov, pričom návšteva alebo použitie obsahu vo vlastníctve tretích strán, na ktorý sa odkazuje, sa uskutočňuje na vaše vlastné riziko.

 8. Ďalšie informácie pre používateľov v Európe

  Prevádzkovateľ a úradník na ochranu údajov

  Spoločnosť First Data tvoria rôzne právne subjekty. Označenia „First Data“, „my“, „nás“ alebo „náš“ v tomto oznámení o ochrane osobných údajov sa majú interpretovať tak, že odkazujú na príslušnú spoločnosť v rámci skupiny First Data zodpovednú za spracovanie vašich údajov. Oznámime vám, ktorý člen skupiny First Data bude prevádzkovateľom vašich údajov. Tieto informácie budú poskytnuté v zmluve, ktorú s vami podpíšeme, alebo v oznámení o ochrane osobných údajov, ktoré vám poskytneme a ktoré sa bude konkrétne týkať nášho vzťahu s vami.

  Vymenovali sme úradníka na ochranu údajov (ďalej len „DPO“), ktorý bude zodpovedný za dohľad nad otázkami týkajúcimi sa tohto oznámenia o ochrane osobných údajov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto oznámenia o ochrane osobných údajov vrátane akýchkoľvek žiadostí o uplatnenie svojich zákonných práv, obráťte sa na DPO pomocou údajov uvedených nižšie:

  Data Protection Officer (úradník na ochranu údajov), First Data
  E-mailová adresa: dpo@firstdata.com
  Poštová adresa: Floor 29
  1 Canada Square
  Canary Wharf
  London E14 5AB

  Právne základy spracovania

  Sme povinní informovať vás o právnych základoch nášho spracovania vašich osobných údajov, ktoré sú opísané v tabuľke nižšie. Ak máte otázky týkajúce sa právneho základu spracovania osobných údajov, kontaktujte nás.

  Účel spracovania (kliknutím na odkaz zobrazíte podrobnosti) Podrobnosti týkajúce sa každého účelu spracovania uvedeného nižšie sú uvedené v časti vyššie s názvom Ako používame vaše osobné údaje. Právny základ
  Poskytovanie našich produktov a služieb Spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorá sa vzťahuje na naše poskytovanie produktov alebo služieb, alebo na vykonanie krokov, o ktoré požiadate pred registráciou v službách.
  • Marketing
  • Výskum a vývoj
  • Spravovanie nášho náboru a spracovanie žiadostí o prijatie do zamestnania
  • Dodržiavanie legislatívy, prevencia podvodov a bezpečnosť
  • Vytváranie anonymných údajov
  Tieto činnosti spracovania predstavujú naše oprávnené záujmy. Pred spracovaním vašich osobných údajov z dôvodu našich oprávnených záujmov dbáme na to, aby sme zohľadnili a vyvážili akýkoľvek potenciálny dosah na vás (pozitívny aj negatívny) a vaše práva. Vaše osobné údaje nepoužívame na činnosti, pri ktorých sú naše záujmy prevýšené dosahom na vás (pokiaľ nezískame váš súhlas alebo to inak nepožadujú alebo nepovoľujú právne predpisy).
  Zabezpečenie súladu s právnymi predpismi Spracovanie je nevyhnutné na splnenie našich zákonných povinností.
  S vaším súhlasom Spracovanie je založené na vašom súhlase. Ak potrebujeme váš súhlas, máte právo ho kedykoľvek zrušiť spôsobom uvedeným počas zhromažďovania vašich informácií alebo tak, že nás kontaktujete na adrese dpo@firstdata.com

  Používanie na nové účely

  Vaše osobné údaje môžeme používať z dôvodov, ktoré nie sú opísané v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, ak to povoľujú právne predpisy a dôvod je zlučiteľný s účelom, na ktorý sme údaje zhromaždili.

  Automatizované rozhodnutia, agentúry úverových referencií a orgány zodpovedné za boj proti podvodom

  Niekedy vykonávame automatizované rozhodnutia na základe vašich osobných údajov (či už nám ich poskytnete alebo ich zhromažďujeme od tretích strán, ako napríklad od agentúr úverových referencií a orgánov zodpovedných za boj proti podvodom). Tento postup používame iba v prípade, že je potrebný v súvislosti so zmluvou, je oprávnený podľa právnych predpisov alebo je založený na vašom výslovnom súhlase. Ak chcete získať ďalšie informácie o automatizovanom rozhodovaní, môžete nás kontaktovať. Prečítajte si tiež časť Vaše osobné zákonné práva nižšie.

  Ako dlho budete používať moje osobné údaje?

  Vaše osobné údaje budeme používať tak dlho, ako to bude potrebné na základe toho, prečo sme ich zhromaždili a na aký účel ich používame. Môže to zahŕňať našu potrebu splniť zákonnú, regulačnú alebo účtovnú požiadavku alebo požiadavku nahlasovania.

  Pri určovaní vhodného obdobia uchovávania osobných údajov zohľadňujeme množstvo, povahu a citlivosť osobných údajov, potenciálne riziko škody v dôsledku neoprávneného použitia alebo zverejnenia osobných údajov, účely, na ktoré osobné údaje spracovávame, a či tieto účely môžeme splniť iným spôsobom, ako aj príslušné zákonné požiadavky.

  Vo všeobecnosti vaše osobné údaje uchovávame počas trvania vašej spolupráce alebo vzťahu s nami a tak dlho, ako to je primerane potrebné neskôr. Pre rôzne produkty a služby však môžeme uplatňovať rôzne obdobia uchovávania. Existujú aj určité typy informácií, ktoré sa musia uchovávať počas určitého obdobia na základe právnych predpisov.

  Vaše osobné zákonné práva

  Za určitých okolností majú osoby v Európe práva týkajúce sa osobných údajov na základe zákonov o ochrane údajov. Ak sa nachádzate v Európe, môžete nás požiadať o vykonanie týchto činností v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré uchovávame:

  • Prístup.Máte právo opýtať sa, či spracovávame vaše osobné údaje, pričom ak ich spracovávame, máte právo požiadať o kópiu svojich osobných údajov, ktoré uchovávame, ako aj získať určité ďalšie informácie o našich činnostiach spracovania.
  • Oprava. Ak sú akékoľvek vaše osobné údaje, ktoré uchovávame, neúplné alebo nepresné, môžete nás požiadať, aby sme ich opravili, hoci pravdepodobne bude potrebné overiť správnosť nových údajov, ktoré nám poskytnete.
  • Vymazanie. Máte možnosť požiadať o vymazanie alebo odstránenie osobných údajov, ak neexistuje vhodný dôvod na to, aby sme ich ďalej spracovávali. Máte tiež právo požiadať o vymazanie alebo odstránenie svojich osobných údajov, ak ste úspešne uplatnili svoje právo namietať proti spracovaniu (informácie nájdete nižšie) v prípade, že sme mohli vaše informácie spracovávať neoprávnene alebo sme povinní vaše osobné údaje vymazať, aby sme dodržali miestne právne predpisy.
  • Namietanie.Ak je naším dôvodom na spracovanie vašich osobných údajov oprávnený záujem, môžete voči spracovaniu namietať, ak sa domnievate, že má vplyv na vaše základné práva a slobody. Máte tiež právo namietať voči tomu, kde spracovávame vaše osobné údaje na účely priameho marketingu.
  • Obmedzenie. Môžete nás požiadať o pozastavenie používania vašich osobných údajov v nasledujúcich situáciách:
   • ak chcete, aby sme zabezpečili presnosť údajov,
   • ak je naše používanie vašich osobných údajov neoprávnené, ale nechcete, aby sme ich vymazali,
   • ak potrebujete, aby sme vaše údaje uchovávali dlhšie než zvyčajne, pretože ich potrebujete na vytvorenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov,
   • namietali ste voči nášmu používaniu vašich údajov, ale musíme overiť, či máme prevažujúce oprávnené dôvody na ich používanie.
  • Prevod. Ak to bude možné, poskytneme vám alebo tretej strane, ktorú si vyberiete, vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a prístrojom snímateľnom formáte. Toto právo sa vzťahuje iba na osobné údaje, ktoré ste poskytli, pričom ste pôvodne poskytli súhlas s tým, aby sme ich používali, alebo sme informácie použili na plnenie zmluvy s vami.
  • Zrušenie súhlasu. Ak je náš dôvod na spracovanie založený na vašom súhlase, môžete tento súhlas kedykoľvek zrušiť. Ak súhlas zrušíte, pravdepodobne vám nebudeme môcť poskytovať určité produkty alebo služby. Budeme vás o tom informovať v čase zrušenia súhlasu.
  • Automatizované rozhodovanie. Máte právo nepodliehať automatizovanému rozhodovaniu (napr. profilovaniu), ktoré vás významne ovplyvňuje. Toto právo nemôžete uplatniť v nasledujúcich prípadoch:
   • automatizované rozhodovanie sa vyžaduje na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy s vami,
   • máme váš výslovný súhlas s takýmto rozhodovaním,
   • automatizované rozhodovanie je oprávnené podľa miestnych právnych predpisov členského štátu EÚ.

    V prvých dvoch uvedených prípadoch však stále máte právo na ľudský zásah vo vzťahu k rozhodnutiu, vyjadrenie svojho názoru a spochybnenie rozhodnutia.

  Žiadosti o uplatnenie týchto práv môžete odoslať e-mailom úradníkovi na ochranu údajov spoločnosti First Data na adresu dpo@firstdata.com Možno bude potrebné, aby sme vás požiadali o konkrétne informácie, ktoré nám pomôžu potvrdiť vašu totožnosť a uistiť sa, že máte nárok na uplatnenie práva vo vzťahu k svojim osobným údajom, ako je napríklad identifikačné číslo obchodníka alebo číslo účtu. Ide o bezpečnostné opatrenie, ktoré zaručí, že sa osobné údaje neposkytnú osobe, ktorá nemá právo ich dostať. Môžeme vás tiež kontaktovať so žiadosťou o ďalšie informácie vo vzťahu k vašej žiadosti, aby sme urýchlili našu odpoveď.

  Môžu existovať zákonné alebo iné dôvody, pre ktoré nemôžeme alebo nie sme povinní vyhovieť žiadosti o uplatnenie vašich práv. V primeranom rozsahu budeme využívať dostupné zákonné výnimky z vašich osobných práv. Ak vašu žiadosť zamietneme, v súlade so zákonnými obmedzeniami vás budeme informovať o dôvode.

  Za uplatnenie ktorýchkoľvek práv vo vzťahu k svojim osobným údajom nebudete musieť zaplatiť poplatok. Môžeme však účtovať primeraný poplatok, ak je vaša žiadosť jasne neodôvodnená, opakovaná alebo prehnaná. Za týchto okolností tiež môžeme odmietnuť vašej žiadosti vyhovieť.

  Na všetky oprávnené žiadosti odpovieme urýchlene a v každom prípade v rámci príslušných časových lehôt predpísaných príslušnými právnymi predpismi. Vo všeobecnosti musíme na pripomienky odpovedať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti, takže je dôležité, aby boli žiadosti čo najskôr identifikované a odoslané na adresudpo@firstdata.com Niekedy nám to môže trvať dlhšie ako mesiac, a to v prípade, že je vaša žiadosť mimoriadne zložitá alebo ste podali niekoľko žiadostí. V takom prípade vás budeme informovať a budeme vám poskytovať aktuálne informácie. Každý prenos vašich osobných údajov sa bude uskutočňovať bezpečným spôsobom.

  Okrem toho máte právo kedykoľvek podať sťažnosť dozornému orgánu (ďalšie informácie nájdete na stránke https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en).

  Cezhraničný prenos údajov

  Vaše osobné údaje prenášame v rámci skupiny First Data, a to aj mimo Európy. Pri každom prenose vašich osobných údajov v rámci skupiny First Data mimo Európy do krajín, v ktorých sa podľa Európskej komisie neposkytuje primeraná úroveň ochrany osobných údajov, bude tento prenos založený na našich záväzných podnikových pravidlách, ktorých kópiu nájdete tu. Subjektom spoločnosti First Data zodpovedným za dodržiavanie záväzných podnikových pravidiel spoločnosti First Data je spoločnosť FDR Limited.

  Pri prenose osobných údajov mimo Európy v prospech tretích strán v krajinách, v ktorých sa podľa Európskej komisie neposkytuje primeraná úroveň ochrany osobných údajov, sa prenos uskutoční na základe:

  • zmluvy schválenej Európskou komisiou (niekedy nazývanej „vzorové doložky“ alebo „štandardné zmluvné doložky“),
  • štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA,
  • záväzných podnikových pravidiel príjemcu,
  • súhlasu osoby, ktorej sa osobné údaje týkajú,
  • iných mechanizmov alebo právnych základov, ktoré môžu byť povolené na základe príslušných európskych právnych predpisov.

  Ak chcete získať ďalšie informácie o konkrétnom mechanizme, ktorý používame pri prenose vašich osobných údajov mimo Európy, kontaktujte nás.

 9. Zmeny tohto oznámenia o ochrane osobných údajov

  Vyhradzujeme si právo toto oznámenie o ochrane osobných údajov kedykoľvek zmeniť. Odporúčame, aby ste na tejto stránke pravidelne kontrolovali najnovšie informácie o našich postupoch týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Ak uskutočníme podstatné zmeny tohto oznámenia o ochrane osobných údajov, oznámime vám to tak, že aktualizujeme dátum tohto oznámenia o ochrane osobných údajov a uverejníme ho na svojej webovej lokalite a v obchodoch s aplikáciami, v ktorých sú k dispozícii na stiahnutie naše mobilné aplikácie, na ktoré sa vzťahuje toto oznámenie o ochrane osobných údajov. Oznámenie o zmenách môže byť (a ak to vyžadujú právne predpisy, bude) poskytnuté aj iným spôsobom, pri ktorom sa domnievame, že je primerane pravdepodobné, že sa o oznámení dozviete. Príkladom je e-mail (ak máte účet, v rámci ktorého máme k dispozícii vaše kontaktné informácie) alebo iný spôsob prostredníctvom našej webovej lokality alebo mobilných aplikácií.

  Akékoľvek zmeny tohto oznámenia o ochrane osobných údajov nadobudnú účinnosť pri uverejnení nových podmienok alebo pri implementácii nových zmien (alebo tak, ako bude uvedené v čase uverejnenia). Vo všetkých prípadoch vaše pokračujúce používanie našich produktov alebo služieb po uverejnení zmeneného oznámenia o ochrane osobných údajov potvrdzuje vaše prijatie podmienok zmeneného oznámenia o ochrane osobných údajov.

 10. Kontaktujte nás

  Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo sťažnosti týkajúce sa tohto oznámenia o ochrane osobných údajov alebo našich postupov týkajúcich sa ochrany osobných údajov, prípadne chcete požiadať o prístup k svojim osobným údajom, môžete kontaktovať nášho úradníka na ochranu údajov na adrese dpo@firstdata.com . Na požiadanie sú k dispozícii aj kontaktné informácie pre príslušnú oblasť.

  Okrem toho spravujeme linku ochrany osobných údajov, ktorá je nepretržite k dispozícii v Spojených štátoch na čísle +1 800-368-1000. Táto linka predstavuje najvhodnejší spôsob kontaktovania v prípade naliehavej záležitosti, akou je napríklad nahlásenie podozrenia z porušenia ochrany vašich osobných údajov, prípadne osobných údajov vašich zákazníkov, ak ste obchodníkom.

  Ak máte otázky týkajúce sa kreditnej či debetnej karty alebo nákupu, obráťte sa na finančnú inštitúciu, ktorá vydala kartu, alebo na obchodníka.