POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 15. května 2018

Pokud potřebujete kopii tohoto oznámení k určitému datu, kontaktujte nás prosím.

DEN NABYTÍ ÚČINNOSTI: 15. května 2018

 

Prohlášení o ochraně soukromí

Pro společnost First Data je soukromí a zabezpečení vašich údajů nesmírně důležité. Zavedli jsme proto pravidla a postupy, které zajistí odpovídající kroky při ochraně dat ve všem, co děláme, a v souladu s našimi zavazujícími celofiremními zásadami (další informace viz zde).

Toto prohlášení popisuje, jak shromažďujeme, používáme a chráníme vaše osobní údaje, vaše práva a jakou ochranu vám přináší zákon.

Toto prohlášení můžeme kdykoli změnit, ale na všechny významné změny vás upozorníme před tím, než začnou platit.

 1. Důležité informace a kdo jsme
 2. Data, která o vás shromažďujeme
 3. Jak se vaše osobní údaje zaznamenávají?
 4. Jak osobní údaje používáme
 5. Automatizovaná rozhodnutí, registry dlužníků a orgány pro prevenci podvodů
 6. S kým vaše osobní údaje sdílíme
 7. Mezinárodní převody
 8. Jak vaše data zabezpečujeme
 9. Jak dlouho budete moje osobní údaje používat?
 10. Vaše individuální práva
 11. Zpracování stížností
 12. Soubory Cookies
 13. Tyto stránky nejsou určeny dětem ani dospívajícím
 14. Tyto stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky 1. Důležité informace a kdo jsme

  Účel tohoto prohlášení

  Je důležité, abyste si přečetli nejen toto prohlášení, ale také veškerá další oznámení o ochraně soukromí, která vám můžeme předložit v konkrétních případech (např. když společně uzavřeme smlouvu). Toto prohlášení ostatní oznámení pouze doplňuje a nenahrazuje.

  Správce

  Společnost First Data tvoří několik různých právnických subjektů. Toto prohlášení o ochraně soukromí se vydává jménem celé skupiny společností First Data, proto když uvádíme výrazy jako „First Data“, „my“, „nám“ nebo „naše“ a podobně, myslí se tím odpovídající společnost skupiny First Data, která je za zpracování vašich údajů odpovědná. O tom, který člen skupiny First Data je správcem vašich dat, vás budeme informovat. Tato informace bude buď uvedena ve smlouvě, kterou vzájemně podepíšeme, nebo v prohlášení o ochraně soukromí, kterým se náš vzájemný vztah bude konkrétně řídit.

  Ustanovili jsme také pracovníka pro ochranu dat (data protection officer, dále jen DPO), který odpovídá za vyřizování dotazů souvisejících s tímto prohlášením. Pokud máte k prohlášení jakékoli dotazy, případně chcete uplatnit některá svá práva, obracejte se prosím na DPO na adresách níže.

  Kontaktní údaje

  Kontaktní osoba:

  Data Protection Officer, First Data

  E-mailová adresa: dpo@firstdata.com          

  Doručovací adresa: Floor 29

    1 Canada Square

    Canary Wharf

    London E14 5AB

  Máte právo kdykoli podat stížnost u orgánů na ochranu informací (další informace naleznete pod odkazem http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm).

  Principy ochrany soukromí skupiny First Data

  Všichni členové skupiny společností First Data dodržují následující principy ochrany soukromí (další informace o každém principu jsou uvedeny v zavazujících celofiremních pravidlech, která naleznete zde):

  1. Osobní údaje zpracováváme spravedlivě a podle zákona
  2. Osobní údaje získáváme výhradně za účelem provozování zákonné obchodní činnosti
  3. Přístup k osobním údajům a jejich používání omezujeme a neuchováváme je déle, než je nezbytně nutné
  4. Osobní údaje budou přesné a v případě potřeby je aktualizujeme
  5. Ochrana informací je součástí všeho, co děláme, a úmyslně na ní pracujeme
  6. Osobní údaje převádíme pouze za omezeným účelem
  7. Uplatňujeme přiměřená bezpečnostní opatření
  8. Respektujeme práva datových subjektů podle zákona na ochranu informací a soukromí
  9. Uznáváme právo datového subjektu odmítnout přímý marketing skupiny First Data
  10. Uvědomujeme si, jak je ochrana informací důležitá, a plníme naše Standardy ochrany údajů
 2. Data, která o vás shromažďujeme

  Osobní údaje, případně osobní data, označuje veškeré informace, kterou souvisí s určitou identifikovatelnou osobou. Nepatří mezi ně data, kde jsou veškeré možné způsoby identifikace konkrétní osoby odstraněny (anonymní data).

  V rámci své obchodní činnosti zpracováváme osobní údaje související s některými nebo všemi následujícími subjekty:

  • Naši klienti a jejich zákazníci ve spojení s poskytováním služeb;
  • Obchodníci přijímající platby;
  • Jednotlivci (držitelé karet) provádějící platební transakce;
  • Prodejci, partneři a dodavatelé ve spojení se službami, které nám poskytují;
  • Nezávislé prodejní organizace a zprostředkovatelé ve spojení s naším vzájemným vztahem;
  • Naši potenciální klienti;
  • Zaměstnanci nebo další personál, zástupci nebo poradci výše uvedených subjektů;
  • Uchazeči o zaměstnání, smluvní pracovníci nebo smluvní pozice ve skupině First Data.

  Shromažďovat, používat, uchovávat a převádět můžeme osobní údaje, které jsme rozdělili do následujících kategorií:

  Kategorie údajů

  Popis

  Klientské informace (včetně informací držitelů karet)

  • kontaktní údaje klientova personálu
  • informace související s klientovým účtem
  • kontaktní údaje klientových zákazníků včetně:
   • jméno
   • adresa
   • telefonní číslo
   • účetní údaje (včetně dalších osob na účtu)
   • hranice utrácení
   • informace o utrácení a platebním chování klienta

  Informace o obchodnících

  • údaje o obchodnících přijímajících platby, kde tito jsou zároveň jednotlivci
  • kontaktní údaje personálu obchodníka, včetně:
   • jméno
   • e-mailová adresa
   • telefonní číslo
   • další osobní údaje, které budou potřeba k výkonu obchodní činnosti, např. pozice v organizaci

  Informace o prodejcích, zprostředkovatelích a ISO

  • kontaktní údaje personálu prodejců, zprostředkovatelů a ISO, včetně:
   • jméno
   • e-mailová adresa
   • telefonní číslo
   • další osobní údaje, které budou potřeba k výkonu obchodní činnosti, např. pozice v organizaci

  korespondence

  • obsah vzájemné korespondence, v příslušných případech včetně nahrávek telefonických rozhovorů

  Finanční data

  • bankovní účet, platební karta nebo jiné platební údaje

  Transakční data

  • transakce vyvolané držitelem karty u našich klientů a/nebo obchodníků, v některých případech včetně informací o zakoupených produktech/službách
  • platby související s produkty nebo službami, které jsou od nás zakoupeny nebo které zakoupíme

  Technické údaje

  • informace o technologii, kterou používáte k přístupu na stránky, aplikace a další produkty nebo služby, včetně:
   • IP adresa
   • Přihlašovací údaje
   • Typ prohlížeče

   V souvislosti s informacemi zaznamenávanými ve spojení s webovou stránkou jsou další podrobnosti uvedeny v části Používání souborů cookies níže.

  Data o používání

  • informace o tom, jak používáte stránky, aplikace a další produkty nebo služby

  Speciální kategorie osobních údajů

  • v určitých omezených případech musíme zpracovávat také speciální kategorie osobních údajů, např. když ověřujete platbu pomocí otisku prstu. I v těchto případech zpracováváme tento typ údajů pouze v souladu se zákonem.
  • mezi speciální kategorie osobních údajů patří například:
   • rasový nebo etnický původ;
   • veškeré biometrické údaje (pro ověřování totožnosti);
   • informace související s trestnými činy nebo přestupky.

   

  Můžeme také shromažďovat, vytvářet, používat a sdílet agregovaná data, např. statistiky nebo demografické údaje.

 3. Jak se vaše osobní údaje zaznamenávají?

  Informace získáváme z řady zdrojů:

  Zdroj

  Příklady

  Vy

  • Finanční a transakční údaje související s platební transakcí vyvolanou vámi u jednoho z našich klientů
  • Když vyplníte jeden z našich online formulářů
  • Pokud požádáte o produkt nebo službu
  • Korespondence v rámci vzájemného obchodního kontaktu
  • Technické a relační informace získávané z vašeho počítače/zařízení, když vstupujete na naše stránky, aplikace a/nebo platformy, jsou podrobněji popsány v části o souborech cookies a ve zpřístupňování souborů cookies
  • Když se u nás ucházíte o zaměstnání

  Naši klienti

  • Finanční a transakční údaje související s platební transakcí vyvolanou vámi u jednoho z našich klientů

  Jiné společnosti skupiny First Data

  • Své služby, které zahrnují nakládání s osobními údaji, může jiným členům poskytovat řada společností skupiny. V takovém případě se vaše osobní údaje sdílí mezi danými společnostmi skupiny

  Jiné třetí strany

  • Může nás na vás odkázat ISO nebo jiná referenční společnost
  • Od třetích stran můžeme získávat i další data, včetně:
   • Karetní asociace
   • Rejstřík dlužníků
   • Orgány pro zabránění podvodů
   • Státní úřady a donucovací orgány
   • Agregátoři dat a další prodejci
   • Zástupci pracující naším jménem

  Veřejné zdroje

  • Rejstříky a složky společností
  • Informace ze seznamu voličů

  Informace, které vytvoříme

  • Naše záznamy vašeho používání našich služeb
  • Naše vzájemná korespondence
  • Záznamy naší komunikace o potenciální pozici

   

  Pokud neposkytnete osobní údaje

  Když vás přímo požádáme o osobní údaje, nemusíte nám je poskytnout. Pokud se však rozhodnete požadované informace nepředložit, v některých případech nemusíme my nebo naši klienti být schopni poskytovat vám dané produkty a služby. Například nemusíme být schopni zpracovat vaši transakci.

 4. Jak osobní údaje používáme

  Vaše osobní údaje používáme pouze za předpokladu, že tak dodržujeme zákon i naše vlastní zásady ochrany soukromí.

  Proto platí, že vaše osobní údaje používáme pouze v případech, kdy k tomu máme odpovídající důvod. Mezi odpovídající důvody patří:

  • Když jsou nutné k naplnění vzájemné smlouvy;
  • Když je zpracování dat v našem legitimním zájmu, který zároveň nekoliduje s vaším vlastním zájmem, právy nebo svobodami;
  • Když musíme určitým způsobem osobní údaje zpracovávat ze zákona nebo ve veřejném zájmu;
  • Vy jste se zpracováním svých osobních údajů souhlasili.

  I pokud máme pro zpracování vašich osobních údajů odpovídající důvod, musíme zajistit, že tak činíme způsobem, který je k vám spravedlivý a nepřesahuje důvody, proč jsme vaše údaje zaznamenali.

  Účely, za kterými vaše osobní údaje používáme

  Níže najdete seznam našich činností, které mohou zahrnovat vaše osobní údaje, a důvodů, proč k nim dochází. Pokud je důvodem určité činnosti náš legitimní zájem, uvádíme také podstatu tohoto zájmu. Pokud budete chtít v souvislosti s osobními údaji získat další informace o našich legitimních zájmech, kontaktujte nás prosím.  

  Pro zjednodušení jsme zkrátili popisy důvodů (jak jsou podrobněji uvedeny výše) na „smlouva“, „legitimní zájem“, „zákon“ a „souhlas“.

  Činnost

  Důvod

  Náš legitimní zájem (v příslušných případech)

  Provedení vámi vyvolané platební transakce (u nás nebo u našich klientů)

  • Legitimní zájem
  • Zákon
  • Plnění smluvních, zákonných a dalších povinností

  Správa vztahu k vám nebo vaší společnosti

  • Smlouva
  • Legitimní zájem
  • Zákon
  • Udržování aktuálních záznamů

  Plnění našich povinností a uplatňování vašich práv podle smlouvy s vámi nebo vaší společností

  • Smlouva

   

  Výzkum a vývoj

  • Legitimní zájem
  • Zákon
  • Vývoj našich produktů a služeb
  • Plnění smluvních, zákonných a dalších povinností

  Vyhledávání podvodů nebo praní špinavých peněz a/nebo řízení rizika, ať už našeho nebo našich klientů

  • Smlouva
  • Legitimní zájem
  • Zákon

    

   (pokud se při této činnosti zpracovávají speciální kategorie osobních údajů)

  • Souhlas
  • Plnění smluvních, zákonných a dalších povinností
  • Minimalizace našeho obchodního rizika
  • Zlepšování metod identifikace podvodů a/nebo řízení rizika

  Správa a ochrana naší obchodní činnosti

  • Legitimní zájem
  • Zákon

    

   (pokud se při této činnosti zpracovávají speciální kategorie osobních údajů)

  • Souhlas
  • Zvyšování efektivity našeho provozu
  • Plnění smluvních, zákonných a dalších povinností
  • Udržování aktuálních záznamů

  Vývoj a provádění marketingové činnosti

  • Legitimní zájem
  • Souhlas
  • Posouzení, jak zákazníci využívají naše produkty a/nebo služby, a jejich vývoj
  • Růst našeho podniku
  • Podložení naší marketingové strategie
  • Získání vašeho souhlasu, když jej potřebujeme

  Marketing

  Vaše osobní údaje můžeme využít k určení, které produkty nebo služby by vám mohly vyhovovat, mohli byste je potřebovat nebo by se vám mohly líbit.

  Pokud jste u nás aktivně vyjádřili zájem o nákup nebo nákup provedli a v obou případech neodmítli jejich zasílání, můžete od nás dostávat marketingová sdělení.

  Před tím, než budeme za marketingovými účely sdílet vaše osobní údaje s jakoukoli společností mimo skupinu First Data, vás vždy požádáme o vyjádření souhlasu.

  Požádat o ukončení zasílání marketingových sdělení můžete nás i třetí strany podle údajů v části Kontaktujte nás výše nebo kliknutím na odpovídající odkaz v každém sdělení.

  Pokud se rozhodnete zasílání marketingových sdělení odmítnout, v ostatních činnostech, které používají vaše osobní údaje, budeme pokračovat.

 5. Automatizovaná rozhodnutí, registry dlužníků a orgány pro prevenci podvodů

  Někdy na základě vašich osobních údajů činíme automatizovaná rozhodnutí (ať už jste nám je poskytli sami nebo jsme je získali od třetích stran, např. z registru dlužníků nebo státních orgánů). Automatizovaná rozhodnutí se provádí v souvislosti s vyhodnocením solventnosti a kontrolou praní špinavých peněz nebo zabránění podvodů. Tato kontrola se zakládá na informacích, které máme k dispozici a které se ověřují proti minimálním smluvním/právním požadavkům. Tuto činnost provádíme pouze tehdy, pokud to vyžaduje smlouva nebo zákon.

  Ve spojení s automatizovanými rozhodnutím také platí, že u používaných metod se pravidelně testuje, zda jsou spravedlivé, efektivní a nezaujaté.

  Pokud chcete o automatizovaných rozhodnutích více informací, kontaktujte nás prosím. Níže také naleznete svá individuální zákonná práva.

 6. S kým vaše osobní údaje sdílíme

  V povolených případech sdílíme vaše osobní údaje s dalšími společnostmi skupiny First Data a následujícími subjekty:

  • naši klienti;
  • společnosti, které je potřebují ke zpracování transakce, např. obchodníci, banky a jiné karty vydávající asociace, provozovatelé sítí půjček a jejich členové;
  • rejstřík dlužníků;
  • orgány bránící podvodům a agentury pro řízení rizika;
  • společnosti pro identifikaci a ověřování informací;
  • prodejci a další objekty, které nám pomáhají zpracovávat platby (včetně jejich subdodavatelů);
  • nezávislí dodavatelé, kteří poskytují hosting, správu, údržbu nebo vývoj webových stránek a IT systémů;
  • naši profesionální poradci, včetně právníků a auditorů;
  • jakákoli třetí strana, k jejímuž zapojení jste dali souhlas a která není jinak uvedena na seznamu kategorií;
  • třetí strany, kterým můžeme náš podnik nebo jeho část v budoucnosti prodat nebo předat; a
  • třetí strany, pokud to vyžaduje zákon (například daňový úřad).

  Pokud sdílíme vaše osobní údaje s třetími stranami, činíme tak pouze za předpokladu, že u obdržených dat uplatňují příslušná bezpečnostní opatření. Pokud se chcete o sdílení osobních údajů dozvědět více, kontaktujte nás prosím.

 7. Mezinárodní převody

  Vaše osobní údaje sdílíme po celé skupině First Data Group, včetně společností mimo Evropský hospodářský prostor (EHS).

  Ochranu vašich dat zajišťujeme tím, že ve všech společnostech skupiny platí stejné globální zásady a postupy a všechny se musí právně zavázat, že budou dodržovat stejné principy ochrany soukromí. Naše globální zásady se nazývají „závazná celofiremní pravidla“ a jejich kopii naleznete zde.

  Některé naše externí třetí strany mají sídlo mimo Evropský hospodářský prostor (EHS), takže zpracovávání osobních údajů bude zahrnovat převod do zemí mimo EHS.

  Když převádíme osobní údaje externí třetí straně mimo EHS, zajišťujeme jejich ochranu pomocí následujících opatření:

  • Data se převádí pouze do zemí, jejichž zákony chrání osobní údaje stejným způsobem jako v EHS.
  • Používáme smlouvu schválenou Evropskou komisí (někdy se obsahu říká „modelové doložky“).
  • Používáme společnosti v USA, které podepsali dohodu Privacy Shield, která obsahuje schválenou sadu standardů ochrany soukromí konkrétně navržených pro posílání dat do USA z EHS.

  Pro další informace o příslušných opatřeních se na nás prosím neváhejte obrátit.

 8. Jak vaše data zabezpečujeme

  Zavedli jsme odpovídající bezpečnostní opatření chránící vaše osobní údaje před neúmyslnou ztrátou, použitím nebo přístupem neautorizovaným přístupem, změnami nebo zpřístupněním. Dále omezujeme přístup k osobním údajům pouze na ty zaměstnance, zástupce, dodavatele a další třetí strany, které je potřebují pro svou obchodní činnost. Vaše data budou zpracovávat výhradně podle našich instrukcí a platí pro ně povinnost zachování důvěrnosti.

  Každoročně potvrzujeme dodržování globálního standardu Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), který přijímají vydavatelé platebních karet pro všechny společnosti, které zpracovávají, uchovávají nebo přenáší data držitelů karet. 

  Máme zavedeny standardní postupy pro případ narušení soukromí osobních údajů a pokud to vyžaduje zákon, na narušení vás a příslušné orgány upozorníme.

 9. Jak dlouho budete moje osobní údaje používat?

  Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak to bude nutné na základě důvodů jejich zaznamenání a použití. To může zahrnovat naši potřebu plnit zákonné, regulatorní, účetní nebo výkazové povinnosti.

  Při určování odpovídajícího období uchovávání osobních údajů zvažujeme jejich množství, povahu a citlivost, potenciální riziko újmy vzniklé neautorizovaným použitím nebo zpřístupněním, účely, za kterými je zpracováváme, zda těchto účelů můžeme dosáhnout jiným způsobem, a příslušné zákonné povinnosti.

  Pokud chcete získat další informace o období uchování osobních údajů, neváhejte nás prosím kontaktovat. Obecně platí, že vaše osobní údaje uchováváme po dobu našeho vzájemného kontaktu a po přiměřeně dlouhou dobu po jeho skončení. Existují také některé druhy informací, které musíme po určitou dobu uchovávat ze zákona.

 10. Vaše individuální práva

  Za určitých podmínek máte podle zákonů na ochranu informací v souvislosti s osobními údaji také určitá práva. Mohou existovat právní nebo jiné důvody, proč nemůžeme nebo nejsme povinni vaší žádosti o uplatnění vašich práv vyhovět. V takovém případě tyto důvody uvedeme.

  Máte právo na:

  • Přístup. Můžete se nás zeptat, zda zpracováváme vaše osobní údaje, a pokud ano, můžete nás požádat o kopii údajů, které o vás uchováváme, zkontrolovat, zda je zpracováváme podle zákona, a získat další informace o našem zpracování.
  • Opravu. Pokud jsou zaznamenané osobní údaje chybné nebo nekompletní, můžete si vyžádat jejich opravu, ovšem přesnost nově poskytnutých údajů můžeme nejprve ověřit.
  • Vymazání. Pokud neexistuje dobrý důvod jejich dalšího zpracovávání, tímto nás požádáte o vymazání nebo odstranění osobních údajů. O vymazání nebo odstranění můžete také požádat v případech, kdy jste úspěšně uplatnili své právo na odmítnutí zpracovávání (viz níže), pokud jsme vaše osobní údaje zpracovávali nezákonně nebo pokud je vymazání nutné podle místního zákona.
  • Odmítnutí. Pokud je naším důvodem zpracování osobních údajů legitimní zájem, můžete zpracovávání odmítnout, pokud se domníváte, že to narušuje vaše základní práva a svobody. Zpracování můžete také odmítnout tam, kde zpracováváme osobní údaje za účelem přímého marketingu.
  • Omezení. O pozastavení zpracovávání osobních údajů nás můžete požádat v následujících případech:
   • pokud chcete stanovit přesnost údajů;
   • když je naše využití osobních údajů nezákonné, ale nechcete, abychom je smazali;
   • pokud chcete, abychom data uchovávali déle než obvykle, protože jsou součástí určitého soudního procesu; nebo
   • odmítli jste naše používání vašich údajů, ale my potřebujeme ověřit, zda nemáme k použití důležitější legitimní důvod.
  • Převod. Pokud je to možné, poskytneme vám nebo vámi zvolené třetí straně vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Upozorňujeme, že toto právo platí pouze pro osobní údaje poskytnuté přímo vámi, u kterých jste původně poskytli ke zpracování souhlas nebo kde jsme je používali při plnění vzájemné smlouvy.
  • Odvolání souhlasu. Pokud je důvodem našeho zpracovávání váš souhlas, můžete tento kdykoli odvolat. Pokud odvoláte svůj souhlas, nemusíme být schopni poskytovat vám některé produkty nebo služby. Zda tento případ nastane, vám sdělíme v době odvolávání souhlasu.
  • Automatizované rozhodování. Právo nepodléhat automatizovaným rozhodnutím (např. profilaci), které vás významně ovlivňují. Uplatnění tohoto práva není k dispozici v následujících případech:
   • Automatizované rozhodnutí je nutné k uzavření nebo plnění vzájemné smlouvy.
   • Máme váš výslovný souhlas s provedením takového rozhodnutí.
   • Automatizované rozhodnutí je autorizováno místním zákonem členského státu EU.

  Nicméně platí, že v prvních dvou výše uvedených případech stále máte v souvislosti s rozhodnutím právo na lidský zásah, vyjádřit svůj pohled a rozhodnutí rozporovat.

  Jak podat žádost o uplatnění práv

  Jednotlivé osoby mohou kontaktovat First Data a požádat, abychom ve spojení s jejich osobními údaji něco udělali. Tyto žádosti prosím směřujte na DPO: dpo@firstdata.com.

  Obvykle se nevyžaduje žádný poplatek

  Za uplatnění svých práv souvisejících s osobními údaji nemusíte obvykle nic platit. Pokud je však vaše žádost evidentně neopodstatněná, opakovaná nebo nepřiměřená, můžeme účtovat určitý poplatek. Případně můžeme za těchto podmínek žádost odmítnout.

  Co můžeme potřebovat od vás

  Za účelem ověření vaší totožnosti ve věci uplatnění vašich práv vás můžeme požádat o specifické informace, například o číslo účtu nebo identifikační číslo organizace. Jedná se o bezpečnostní opatření bránící tomu, aby se osobní údaje dostaly do rukou osobám, které na ně nemají právo. Ve spojení s žádostí vás také můžeme kontaktovat za účelem rychlejšího vyřízení.

  Zpracování žádosti

  Na veškeré legitimní žádosti budeme reagovat co nejrychleji a v každém případě v časovém období stanoveném příslušným zákonem. Obecně platí, že musíme reagovat do jednoho měsíce od obdržení žádosti, proto je důležité, aby byly žádosti co nejrychleji identifikovány a odeslány na dpo@firstdata.com. Pokud je žádost zvláště složitá nebo jste podali žádostí více, může nám vyřízení někdy trvat i déle než jeden měsíc. V takovém případě vás na to upozorníme a budeme vás dále informovat.

  V případě, že nebudeme schopni požadované informace poskytnout, předložíme vám písemné vysvětlení našeho rozhodnutí. Například nemůžeme vyhovět žádosti o vymazání údajů, pokud jsou zpracovávaná data nutná pro: uplatnění svobody projevu a informací; dodržování zákona nebo právních nároků; jednání ve veřejném zájmu nebo v zájmu veřejného zdraví; nebo na podporu vědeckých, historických či statistických účelů.

  Případné zákonné výjimky z vašich osobních práv budeme využívat v odpovídající míře.

  Veškeré převody osobních údajů probíhají zabezpečeným způsobem.

 11. Zpracování stížností

  Pokud máte jakékoli stížnosti nebo dotazy v oblasti:

  • vykládání vašich osobních práv jako datového subjektu;
  • dodržování našich závazných celofiremních pravidel;
  • ochrany soukromí obecně;

  můžete kontaktovat naši vyhrazenou linku Data Privacy Hotline na čísle +1 800-368-1000, která je k dispozici 24 hodin denně. Tato linka představuje nejvhodnější způsob kontaktu v naléhavých případech, například při potenciálním narušení, a ve spolupráci s pracovníkem pro ochranu informací budeme vše co nejrychleji řešit.

  Pracovníka pro ochranu informací a jeho místní ekvivalent můžete případně kontaktovat na adrese dpo@firstdata.com.

  Také máte právo kdykoli podat stížnost u orgánů na ochranu informací (další informace naleznete pod odkazem http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm).

 12. Soubory Cookies

  Když se setkáte s naší reklamou nebo mobilními aplikacemi, případně navštívíte naše stránky nebo jiné digitální položky, my, naši poskytovatelé služeb a partneři shromažďujeme určité informace také pomocí automatizovaných metod, například pomocí souborů cookies nebo webových majáků. Mezi tyto informace patří například IP adresa, typ internetového prohlížeče, operační systém, referenční URL a údaje o jednání či interakci s digitálními položkami. „Cookie“ je textový soubor umístěný na pevném disku počítače webovým serverem. „Webový maják“, někdy také nazývaný internetový tag, pixelový tag nebo čistý GIF, se používá k přenosu informací zpět na server.

  Na svých stránkách a v mobilních aplikacích můžeme používat analytické služby třetích stran, např. Adobe Omniture. Poskytovatelé analýzy, kteří tyto služby provozují, používají technologie jako soubory cookies nebo webové majáky k analýze používání stránek a aplikací ze strany návštěvníků.

  My, naši poskytovatelé služeb a partneři můžeme také informace o vaší činnosti na našich stránkách a v aplikacích využívat k poskytování obsahu a reklamy, které jsou upraveny podle vašich individuálních zájmů. Informace získané za těmito účely mohou zahrnovat věci jako seznam konkrétních stránek nebo reklam, které se vám zobrazují, nebo činností, které na stránkách či v aplikacích vykonáváte.

 13. Tyto stránky nejsou určeny dětem ani dospívajícím

  Naše stránky nejsou určeny dětem ani dospívajícím nedosahujícím plnoletosti. First Data vědomě neshromažďuje osobní údaje žádných osob, které nejsou z právního hlediska dospělé.

 14. Tyto stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky

  Při návštěvě našich stránek můžete kliknout na odkazy na naše partnerské společnosti. Tyto společnosti mají pro ochranu soukromí vlastní pravidla, která jsou upravena podle produktů a služeb, které nabízejí. V takových případech toto prohlášení o ochraně soukromí neplatí. Když navštívíte stránky naší partnerské společnosti, přečtěte si prosím prohlášení o ochraně soukromí daných stránek.

  Můžeme také poskytovat odkazy na stránky třetích stran. Společnost First Data neodpovídá za ochranu soukromí žádné třetí strany a toto prohlášení o ochraně soukromí pro jejich stránky neplatí. First Data nezaručuje, neschvaluje ani jinak nepodporuje informace, materiály, služby ani produkty získané nebo k dispozici na odkazovaných stránkách třetích stran. First Data neodpovídá za žádný obsah stránek třetích stran, na které odkazují stránky www.firstdata.com a naopak. First Data poskytuje odkazy na stránky třetích stran pouze pro orientační účely a tyto stránky navštěvujete nebo používáte výhradně na vlastní riziko.

  Toto prohlášení o ochraně soukromí platí pouze pro informace na www.firstdata.com. Toto prohlášení o ochraně soukromí neplatí pro informace, které získáváme jinými metodami nebo z jiných zdrojů, včetně stránek vlastněných nebo provozovaných našimi dceřinými společnostmi, prodejci nebo partnery.