ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 15 Μαΐου 2018

Επικοινωνήστε μαζί μας αν χρειάζεστε ένα αντίγραφο αυτής της δήλωσης έως μια συγκεκριμένη ημερομηνία.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ: 15 Μαΐου 2018

 

Privacy Notice

Στη First Data, το ιδιωτικό απόρρητο και η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι ύψιστης σημασίας. Έχουμε εφαρμόσει παγκόσμιες πολιτικές και διαδικασίες για να διασφαλίσουμε ότι θα λάβουμε όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας σε οτιδήποτε κάνουμε και ως υποστήριξη των δεσμευτικών εταιρικών κανόνων μας (δείτε εδώγια περισσότερες πληροφορίες).

Αυτή η δήλωση ιδιωτικού απορρήτου θα σας ενημερώσει για το πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας και για τα δικαιώματά σας και για το πώς σας προστατεύει ο νόμος.

Ενδέχεται να αλλάξουμε αυτή τη δήλωση οποιαδήποτε στιγμή, αλλά θα σας ειδοποιήσουμε για οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές σε αυτήν πριν τεθούν σε ισχύ.

 1. Σημαντικές πληροφορίες και ποιοι είμαστε
 2. Τα δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς
 3. Πώς συλλέγονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας?
 4. Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας
 5. Aυτοματοποιημένες αποφάσεις, Οργανισμοί αναφοράς πιστοληπτικής φερεγγυότητας και Οργανισμοί πρόληψης της απάτης
 6. Με ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας
 7. Διεθνείς διαβιβάσεις
 8. Πώς διατηρούμε τα δεδομένα σας ασφαλή
 9. Για πόσο καιρό θα χρησιμοποιείτε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μου?
 10. Τα ατομικά σας νομικά δικαιώματα
 11. Διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων
 12. Cookies
 13. Αυτός ο Ιστότοπος δεν απευθύνεται σε παιδιά ή εφήβους
 14. Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να συνδέεται με άλλους ιστότοπους 1. Σημαντικές πληροφορίες και ποιοι είμαστε

  Σκοπός της παρούσας δήλωσης ιδιωτικού απορρήτου

  It is important that you read this privacy notice together with any other privacy notice we may provide on specific occasions (such as when we conclude a contract with you). This privacy notice supplements the other notices and is not intended to override them.

  Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων

  Η First Data αποτελείται από διάφορες νομικές οντότητες. Αυτή η δήλωση ιδιωτικού απορρήτου εκδίδεται εξ ονόματος του ομίλου εταιρειών First Data Group, οπότε όταν αναφέρουμε «First Data», «εμείς», «εμάς» ή «μας» σε αυτή τη δήλωση ιδιωτικού απορρήτου, αναφερόμαστε στη σχετική εταιρεία του Ομίλου First Data Group που είναι υπεύθυνη για το χειρισμό των δεδομένων σας. Θα σας ενημερώσουμε ποιο μέλος του ομίλου της First Data θα είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας για τα δεδομένα σας. Αυτές οι πληροφορίες θα παρέχονται είτε στη σύμβαση που υπογράφουμε μαζί σας είτε σε μια δήλωση ιδιωτικού απορρήτου που σας παρέχουμε, η οποία σχετίζεται ειδικά με τη σχέση που έχουμε μαζί σας.

  Έχουμε διορίσει έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ), ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη ερωτήσεων σχετικά με την παρούσα δήλωση ιδιωτικού απορρήτου. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν τη δήλωση ιδιωτικού απορρήτου, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αιτημάτων για άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων σας, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω.

  Στοιχεία επικοινωνίας

  Τα πλήρη στοιχεία μας είναι:

  Ταχυδρομική διεύθυνση: Floor 29

  Διεύθυνση email: DPO@firstdata.com

  Ταχυδρομική διεύθυνση: Floor 29

    1 Canada Square

    Canary Wharf

    London E14 5AB

  Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε μια καταγγελία σε οποιαδήποτε στιγμή σε μια αρχή προστασίας δεδομένων (για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνσηhttp://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm).

  Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της First Data

  Όλα τα μέλη του Ομίλου First Data Group δεσμεύονται για τις ακόλουθες αρχές ιδιωτικού απορρήτου (περισσότερες πληροφορίες για κάθε αρχή περιέχονται στους δεσμευτικούς εταιρικούς μας κανόνες, που διατίθενται εδώ):

  1. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα με θεμιτό και νόμιμο τρόπο
  2. Λαμβάνουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο για την εκτέλεση νόμιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
  3. Περιορίζουμε την πρόσβαση αλλά και τη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεν αποθηκεύουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για περισσότερο χρόνο από ότι χρειάζεται
  4. Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να είναι ακριβή και όπου απαιτείται, ενημερωμένα
  5. Εφαρμόζουμε προστασία δεδομένων σύμφωνα με τον σχεδιασμό και όπως έχει προκαθοριστεί
  6. Μεταφέρουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο για περιορισμένους σκοπούς
  7. Χρησιμοποιούμε επαρκή μέτρα ασφαλείας
  8. Σεβόμαστε τα ατομικά δικαιώματα του Υποκειμένου των Δεδομένων όπως απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων και ιδιωτικού απορρήτου
  9. Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα ενός Υποκειμένου Δεδομένων να προβάλει αντιρρήσεις στην απευθείας εμπορική προώθηση από την First Data
  10. Αναγνωρίζουμε τη σημασία του ιδιωτικού απορρήτου και αναλαμβάνουμε την ευθύνη που μας αναλογεί σύμφωνα με τα Πρότυπα Προστασίας Δεδομένων μας
 2. Τα δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς

  Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι οποιεσδήποτε πληροφορίες που σχετίζονται με ένα αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο άτομο. Δεν περιλαμβάνει δεδομένα όπου έχουν αφαιρεθεί όλα τα μέσα προσδιορισμού της ταυτότητας του ατόμου (ανώνυμα δεδομένα).

  Κατά την πορεία των εργασιών μας, επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με οποιοδήποτε ή όλα τα παρακάτω:

  • Τους πελάτες μας και τους πελάτες τους σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών·
  • Εμπόρους που αποδέχονται πληρωμές·
  • Κατόχους καρτών (cardholders) που πραγματοποιούν συναλλαγές πληρωμής·
  • Προμηθευτές, συνεργάτες και εργολάβους σχετικά με την παροχή υπηρεσιών προς εμάς·
  • Ανεξάρτητους Οργανισμούς Πωλήσεων (Indepedent Sales Organizations)και παρόχους συστάσεων σχετικά με τη σχέση μας με αυτούς·
  • Τους υποψήφιους πελάτες μας·
  • Υπαλλήλους ή άλλο προσωπικό, πράκτορες ή συμβούλους οποιωνδήποτε από τους παραπάνω·
  • Αιτούντες εργασιακοί απασχόληση, επί συμβάσει εργαζόμενους ή θέσεις εργολάβων στην First Data.

  Μπορεί να συλλέξουμε, να χρησιμοποιήσουμε, να αποθηκεύουμε και να διαβιβάζουμε διάφορα είδη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για εσάς τα οποία έχουμε ομαδοποιηθεί ως εξής:

  Κατηγορία δεδομένων

  Περιγραφή

  Πληροφορίες Πελάτη (συμπεριλαμβανομένων στοιχείων κατόχου κάρτας),

  • πληροφορίες επικοινωνίας με το προσωπικό των πελατών
  • πληροφορίες σχετικά με τον λογαριασμό του πελάτη
  • στοιχεία επικοινωνίας πελατών, που περιλαμβάνουν:
   • όνομα
   • διεύθυνση
   • αριθμοί τηλεφώνων
   • στοιχεία λογαριασμού (συμπεριλαμβανομένων και άλλων προσώπων στο λογαριασμό)
   • όρια δαπανών
   • λεπτομέρειες των δαπανών πελατών των πελατών μας και τρόποι διενεργηθεισών δαπανών

  Στοιχεία εμπόρου

  • λεπτομέρειες σχετικά με τους εμπόρους που δέχονται συναλλαγές πληρωμής, όταν αυτοί είναι ιδιώτες
  • όνομα
  • διεύθυνση email
  • αριθμοί τηλεφώνων
  • λοιπά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μπορεί να απαιτηθούν για τη διεξαγωγή επιχειρηματικών συναλλαγών με την First Data, π.χ. ρόλος εντός του οργανισμού

  Πληροφορίες Προμηθευτή, ISOs και Παρόχου Συστάσεων

  • στοιχεία επικοινωνίας με το προσωπικό των προμηθευτών, τους ISOs και τους Παρόχους Συστάσεων, όπως:
   • όνομα
   • διεύθυνση email
   • αριθμοί τηλεφώνων
   • λοιπά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μπορεί να απαιτηθούν για τη διεξαγωγή επιχειρηματικών συναλλαγών με την First Data, π.χ. ρόλος εντός του οργανισμού

  Αλληλογραφία

  • λεπτομέρειες και περιεχόμενο της αλληλογραφίας μεταξύ εσάς και εμάς, συμπεριλαμβανομένων (όπου απαιτείται) ηχογραφήσεων τηλεφωνικών κλήσεων

  Οικονομικά δεδομένα

  • τραπεζικός λογαριασμός, κάρτα πληρωμής ή άλλα στοιχεία πληρωμής

  Δεδομένα συναλλαγής

  • οι συναλλαγές που ξεκινούν από τους κατόχους καρτών με τους πελάτες μας ή/και τους εμπόρους, συμπεριλαμβανομένων και σε ορισμένες περιπτώσεις των προϊόντων/υπηρεσιών που αγοράζονται από τους κατόχους καρτών
  • πληρωμές σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που αγοράζονται από εμάς

  Τεχνικά δεδομένα

  • λεπτομέρειες σχετικά με την τεχνολογία που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση σε ιστότοπους, εφαρμογές ή άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες όπως
   • Διεύθυνση IP
   • Στοιχεία σύνδεσης/li>
   • Τύπος προγράμματος περιήγησης

   Όσον αφορά τις πληροφορίες που συλλέγονται σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο, περιλαμβάνονται περισσότερες λεπτομέρειες στο Χρήση των Cookies σε αυτό τον Ιστότοπο παρακάτω.

  Δεδομένα χρήσης

  • λεπτομέρειες σχετικά με το πώς χρησιμοποιείτε τους ιστότοπους, τις εφαρμογές ή άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες

  Ειδικές κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

  • σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να επεξεργαστούμε ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως όταν επικυρώνουμε μια πληρωμή χρησιμοποιώντας το δακτυλικό σας αποτύπωμα. Όπου συμβαίνει αυτό, θα επεξεργαστούμε μόνο αυτό τον τύπο δεδομένων, όπου το επιτρέπουν οι νόμοι.
  • ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που μπορεί να επεξεργαστούμε είναι:
   • φυλετική ή εθνοτική προέλευση·
   • οποιαδήποτε βιομετρικά δεδομένα (όπου χρησιμοποιούνται για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας)·
   • πληροφορίες σχετικά με ποινικές καταδίκες ή αδικήματα·

  Μπορεί επίσης να συλλέξουμε, να δημιουργήσουμε, να χρησιμοποιήσουμε και να μοιραστούμε δεδομένα σε συγκεντρωτική βάση, όπως στατιστικά ή δημογραφικά στοιχεία.

 3. Πώς συλλέγονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας?

  Συλλέγουμε πληροφορίες από διάφορες πηγές:

  Πηγή

  Παραδείγματα

  Εσείς

  • Οικονομικά και συναλλακτικά δεδομένα σχετικά με μια συναλλαγή πληρωμής που ξεκίνησε από εσάς με έναν από τους πελάτες μας
  • Όταν συμπληρώνετε μία από τις ηλεκτρονικές μας φόρμες
  • Αν υποβάλετε μια αίτηση για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία
  • Αλληλογραφία κατά τη διάρκεια των επιχειρηματικών μας συναλλαγών με εσάς
  • Τεχνικές πληροφορίες και πληροφορίες που συλλέγονται από τον υπολογιστή/τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια πρόσβασης στους ιστότοπους, τις εφαρμογές ή / και τις πλατφόρμες μας, όπως περιγράφεται λεπτομερέστερα παρακάτω στα Cookies και στο Γνωστοποίηση των Cookies
  • Αν κάνετε αίτηση για μια θέση μαζί μας

  Οι πελάτες μας

  • Οικονομικά και συναλλακτικά δεδομένα σχετικά με μια συναλλαγή πληρωμής που ξεκίνησε από εσάς με έναν από τους πελάτες μας

  Άλλες Εταιρείες του Ομίλου της First Data

  • Πολλές από τις εταιρείες του ομίλου μας παρέχουν υπηρεσίες σε άλλα μέλη του ομίλου σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Σε αυτή την περίπτωση, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας θα μοιραστούν μεταξύ αυτών των εταιρειών του ομίλου

  Άλλα τρίτα μέρη

  • Μπορεί να συστηθήκατε σε εμάς από έναν ΥΠΔ ή από μια επιχείρηση παροχής συστάσεων
  • Μπορεί επίσης να λάβουμε δεδομένα από άλλα τρίτα μέρη, όπως:
   • Σύλλογοι καρτών
   • Γραφεία ή υπηρεσίες πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας
   • Οργανισμοί πρόληψης της απάτης
   • Κρατικές υπηρεσίες και οργάνων (δικαστικών ή αστυνομικών) επιβολής του νόμου
   • Υπηρεσίες συγκέντρωσης δεδομένων ή άλλοι προμηθευτές
   • Αντιπρόσωποι που εργάζονται για λογαριασμό μας

  Δημόσιες πηγές

  • Μητρώα εταιρειών και φορείς υποβολής εταιρικών στοιχείων
  • Πληροφορίες στους εκλογικούς καταλόγους

  Πληροφορίες που δημιουργούμε

  • Τα αρχεία μας για τη χρήση των υπηρεσιών μας
  • Αλληλογραφία που μπορεί να έχουμε μαζί σας
  • Εγγραφές της επαφής μας μαζί σας σχετικά με μια πιθανή θέση

  Εάν δεν μας παρέχετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας

  Όπου ζητάμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα απευθείας από εσάς, δεν απαιτείται να μας τα παρέχετε. Αν αποφασίσετε να μην παράσχετε τις αιτούμενες πληροφορίες, σε κάποιες περιπτώσεις, εμείς ή οι πελάτες μας μπορεί να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε προϊόντα ή υπηρεσίες. Για παράδειγμα, ενδέχεται να μην μπορέσουμε να επεξεργαστούμε τη συναλλαγή σας.

 4. Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας

  Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μόνο με τρόπο που ικανοποιεί τόσο τον νόμο όσο και τις αρχές ιδιωτικού απορρήτου.

  Ως μέρος αυτής της δέσμευσης, θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μόνο εάν έχουμε κατάλληλο λόγο για κάτι τέτοιο. Αυτοί οι λόγοι μπορεί να είναι ένας ή περισσότεροι από τους παρακάτω:

  • Όπου είναι απαραίτητο για να εκτελέσουμε μια σύμβαση μαζί σας·
  • Όπου η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι προς το νόμιμο συμφέρον μας και το συμφέρον αυτό δεν παραμερίζεται από τα δικά σας συμφέροντα, δικαιώματα ή ελευθερίες·
  • Όπου είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο να επεξεργαστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας με ένα συγκεκριμένο τρόπο ή είναι απαραίτητο για το δημόσιο συμφέρον να το πράξουμε·
  • Έχετε δώσει συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας·

  Ακόμη και όταν έχουμε τον κατάλληλο λόγο για να επεξεργαστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το πράττουμε με τρόπο δίκαιο για εσάς και να μην υπερβούμε τους λόγους για τους οποίους συλλέξαμε αρχικά τα δεδομένα σας.

  Σκοποί για τους οποίους θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

  Παρακάτω υπάρχει ένας κατάλογος των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνουμε και οι οποίες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, μαζί με τους λόγους που μας οδήγησαν στην επεξεργασία τους. Όταν ένας από τους λόγους μας για μια συγκεκριμένη δραστηριότητα εκτελείται βάση έννομου συμφέροντός μας, εξηγούμε επίσης ποια είναι αυτά τα συμφέροντα. Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα έννομα συμφέροντά μας, όπως ισχύουν για τις προσωπικές σας πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

  Για λόγους απλούστευσης, έχουμε συντομεύσει τις αναφορές στους λόγους για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας (περιγράφονται λεπτομερώς παραπάνω) σε «Σύμβαση», «Έννομο συμφέρον», «Νόμος» και «Συγκατάθεση».

  Δραστηριότητα

  Λόγος

  Το έννομο συμφέρον μας (κατά περίπτωση)

  Η εκπλήρωση μιας συναλλαγής πληρωμής που ξεκίνησε από εσάς (είτε μαζί μας είτε με τον πελάτη μας)

  • Έννομο συμφέρον
  • Νόμος
  • Εξασφάλιση της συμμόρφωσής μας με τις συμβατικές, νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις·

  Διαχείριση της σχέσης μας με εσάς ή την εταιρεία σας

  • Σύμβαση
  • Έννομο συμφέρον
  • Νόμος
  • Ενημέρωση των αρχείων μας

  Εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας και άσκηση των δικαιωμάτων μας, σύμφωνα με τη σύμβαση που έχουμε με εσάς ή την εταιρεία σας

  • Σύμβαση

   

  Έρευνα και ανάπτυξη

  • Έννομο συμφέρον
  • Νόμος
  • Ανάπτυξη των προσφορών προϊόντων και υπηρεσιών μας
  • Εξασφάλιση της συμμόρφωσής μας με τις συμβατικές, νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις·

  Έλεγχος για απάτη ή ξέπλυμα χρήματος ή/και διαχείριση του κινδύνου μας ή του κινδύνου των πελατών μας

  • Σύμβαση
  • Έννομο συμφέρον
  • Νόμος

    

   (εάν επεξεργαζόμαστε ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για αυτή τη δραστηριότητα)

  • Συγκατάθεση
  • Εξασφάλιση της συμμόρφωσής μας με τις συμβατικές, νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις·
  • Ελαχιστοποίηση του επιχειρηματικού μας κινδύνου
  • Βελτίωση του τρόπου ανίχνευσης της απάτης ή/και της διαχείρισης των κινδύνων

  Διαχείριση και προστασία της επιχείρησής μας

  • Έννομο συμφέρον
  • Νόμος

    

   (εάν επεξεργαζόμαστε ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για αυτή τη δραστηριότητα)

  • Συγκατάθεση
  • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας
  • Εξασφάλιση της συμμόρφωσής μας με τις συμβατικές, νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις·
  • Ενημέρωση των αρχείων μας

  Ανάπτυξη και εκτέλεση δραστηριοτήτων μάρκετινγκ

  • Έννομο συμφέρον

    

  • Συγκατάθεση

    

  • Συμπέρασμα για τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες χρησιμοποιούν τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες μας και για την ανάπτυξή τους
  • Ανάπτυξη της επιχείρησής σας
  • Ενημέρωση της στρατηγικής μάρκετινγκ
  • Λήψη της συγκατάθεσής σας όταν τη χρειαζόμαστε

  Μάρκετινγκ

  Μπορεί να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για να σχηματίσουμε μια άποψη σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να θέλετε ή να χρειαστείτε ή που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

  Μπορεί να λάβετε επικοινωνίες μάρκετινγκ από εμάς εάν έχετε εκφράσει ενεργά το ενδιαφέρον σας για να κάνετε μια αγορά ή έχετε κάνει μια αγορά από εμάς και σε κάθε περίπτωση, δεν έχετε επιλέξει να μην λάβετε αυτό το υλικό μάρκετινγκ.

  Θα λάβουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας πριν μοιραστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας με οποιαδήποτε εταιρεία εκτός του ομίλου της First Data για σκοπούς μάρκετινγκ.

  Μπορείτε να ζητήσετε από εμάς ή από τρίτους να σταματήσουν να σας στέλνουν μηνύματα μάρκετινγκ σε οποιαδήποτε στιγμή, επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία στην ενότητα Επικοινωνήστε μαζί μας παραπάνω ή κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο εξαίρεσης (opt-out) που περιλαμβάνεται σε κάθε μήνυμα μάρκετινγκ.

  Εάν επιλέξετε να εξαιρεθείτε από τη λήψη μηνυμάτων μάρκετινγκ, θα συνεχίσουμε να διεξάγουμε τις άλλες σχετικές δραστηριότητές μας χρησιμοποιώντας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας.

 5. Aυτοματοποιημένες αποφάσεις, Οργανισμοί αναφοράς πιστοληπτικής φερεγγυότητας και Οργανισμοί πρόληψης της απάτης

  Μερικές φορές λαμβάνουμε αυτοματοποιημένες αποφάσεις με βάση τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας (είτε παρέχονται από εσάς είτε συλλέγονται από εμάς από τρίτα μέρη, όπως είναι οι οργανισμοί πιστοληπτικής φερεγγυότητας και πρόληψης της απάτης). Όταν λαμβάνεται μια αυτοματοποιημένη απόφαση, θα αφορά τη βαθμολόγηση της πιστοληπτικής σας φερεγγυότητας, τους ελέγχους για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρημάτων ή ελέγχους πρόληψης της απάτης. Οι έλεγχοι αυτοί θα βασίζονται σε πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, οι οποίες θα επαληθευτούν έναντι των ελάχιστων συμβατικών / νομικών απαιτήσεων. Θα το κάνουμε αυτό μόνο όταν απαιτείται από μια σύμβαση ή το νόμο.

  Σε σχέση με όλες τις αυτοματοποιημένες αποφάσεις, οι μέθοδοι ελέγχου δοκιμάζονται τακτικά, για να διασφαλιστεί ότι παραμένουν δίκαιες, αποτελεσματικές και αμερόληπτες.

  Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων. Δείτε επίσης Τα ατομικά νομικά δικαιώματά σας παρακάτω.

 6. Με ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας

  Όπου μας επιτρέπεται, μπορεί να μοιραστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας με άλλες εταιρείες του ομίλου της First Data και οποιουσδήποτε από τους εξής:

  • τους πελάτες μας·
  • εταιρείες που τις χρειάζονται για να επεξεργαστούν μια συναλλαγή, όπως οι έμποροι, οι τράπεζες ή άλλες ενώσεις εκδοτών καρτών, φορείς χρεωστικών δικτύων και τα μέλη τους·
  • οργανισμοί πιστοληπτικής αξιολόγησης·
  • υπηρεσίες προστασίας απάτης και διαχείρισης κινδύνων·
  • οργανισμοί ταυτοποίησης και επαλήθευσης πληροφοριών·
  • προμηθευτές και άλλοι που μας βοηθούν να επεξεργαζόμαστε τις πληρωμές (συμπεριλαμβανομένων των υπεργολάβων τους)·
  • τρίτοι προμηθευτές που δεσμεύονται να φιλοξενούν, διαχειρίζονται, συντηρούν και αναπτύσσουν τον ιστότοπο και τα συστήματα πληροφορικής μας·
  • τους επαγγελματίες συμβούλους μας, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων και των ελεγκτών·
  • οποιοδήποτε τρίτο μέρος που μας δώσατε άδεια να χρησιμοποιήσουμε και που δεν καλύπτεται άλλως από τις προαναφερόμενες κατηγορίες·
  • τρίτους στους οποίους μπορούμε να πωλήσουμε ή να μεταβιβάσουμε το σύνολο ή μέρος της επιχείρησής μας στο μέλλον και
  • οποιοδήποτε τρίτο μέρος απαιτείται από το νόμο να το πράξει (όπως οι φορολογικές αρχές).

  Όπου μοιραζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας με τρίτους, θα το πράξουμε μόνο όπου αυτοί θα εφαρμόσουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για τα δεδομένα που λαμβάνουν από εμάς. Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

 7. Διεθνείς διαβιβάσεις

  Μοιραζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας εντός του Ομίλου First Data Group, συμπεριλαμβανομένων εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

  Διασφαλίζουμε ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας προστατεύονται, απαιτώντας από όλες τις εταιρίες του ομίλου μας να εφαρμόζουν τις παγκόσμιες πολιτικές και διαδικασίες μας και να δεσμεύονται νομικά με τις αρχές μας περί ιδιωτικού απορρήτου κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Αυτές οι πολιτικές ονομάζονται «δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες», αντίγραφο των οποίων βρίσκεται εδώ.

  Ορισμένα από τα εξωτερικά τρίτα μέρη μας εδρεύουν εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), επομένως η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας θα συνεπάγεται διαβίβαση δεδομένων εκτός του ΕΟΧ.

  Κάθε φορά που διαβιβάζουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας εκτός του ΕΟΧ σε ένα εξωτερικό τρίτο μέρος, διασφαλίζουμε ότι προστατεύεται με μία από τις ακόλουθες εξασφαλίσεις: :

  • Διασφαλίζοντας ότι τα δεδομένα μεταφέρονται μόνο σε χώρες που έχουν νόμους που προστατεύουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με τον ίδιο τρόπο ως εάν ήταν στον ΕΟΧ.
  • Χρησιμοποιώντας μια σύμβαση που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (μερικές φορές ονομάζονται «Τυποποιημένες Ρήτρες»).
  • Χρησιμοποιώντας εταιρείες στις ΗΠΑ που έχουν εγγραφεί στο Privacy Shield, ένα εγκεκριμένο σετ προτύπων προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σχεδιασμένα για δεδομένα που αποστέλλονται στις ΗΠΑ από τον ΕΟΧ.

  Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διασφαλίσεις που ισχύουν για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας.

 8. Πώς διατηρούμε τα δεδομένα σας ασφαλή

  Έχουμε θέσει σε εφαρμογή κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψουμε οποιαδήποτε τυχαία απώλεια, χρήση ή πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα με τρόπο μη εξουσιοδοτημένο, για την αλλοίωση ή γνωστοποίησή τους. Επιπλέον, περιορίζουμε την πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας στους υπαλλήλους, αντιπροσώπους, εργολάβους και άλλους τρίτους που έχουν επιχειρησιακή ανάγκη γνώσης τους. Θα επεξεργαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και θα υπόκεινται σε υποχρέωση εμπιστευτικότητας.

  Για να καθορίσουμε την κατάλληλη περίοδο διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εξετάζουμε την ποσότητα, τη φύση και την ευαισθησία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον πιθανό κίνδυνο βλάβης από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή γνωστοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και αν μπορούμε να επιτύχουμε αυτούς τους σκοπούς με άλλα μέσα και τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

  We have put in place procedures to deal with any suspected personal data breach and will notify you and any applicable regulator of a breach where we are legally required to do so.

 9. Για πόσο καιρό θα χρησιμοποιείτε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μου?

  Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί, με βάση τον λόγο για τον οποίο συλλέξαμε και για τον οποίο τα χρησιμοποιούμε. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την ανάγκη μας να ικανοποιήσουμε μια νομική, κανονιστική, λογιστική υποχρέωση ή υποχρέωση αναφοράς.

  Διατηρούμε ετήσια συμμόρφωση με το Παγκόσμιο Πρότυπο Ασφάλειας Δεδομένων Καρτών Πληρωμών (PCI DSS) που υιοθετείται από τις εταιρείες καρτών πληρωμών για όλες τις εταιρείες που επεξεργάζονται, αποθηκεύουν ή διαβιβάζουν δεδομένα κατόχων καρτών.

  Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για λεπτομέρειες σχετικά με τις περιόδους διατήρησης που ισχύουν για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Σε γενικές γραμμές, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για όλη τη διάρκεια της ενασχόλησης/συμμετοχής σας μαζί μας και για όσο διάστημα είναι εύλογα αναγκαίο στη συνέχεια. Υπάρχουν επίσης ορισμένοι τύποι πληροφοριών που πρέπει να διατηρούνται για ορισμένο χρονικό διάστημα από το νόμο.

 10. Τα ατομικά σας νομικά δικαιώματα

  Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε δικαιώματα βάσει των νόμων περί προστασίας δεδομένων σε σχέση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα . Μπορεί να υπάρχουν νομικοί ή άλλοι λόγοι για τους οποίους δεν μπορούμε ή δεν είμαστε υποχρεωμένοι να εκπληρώσουμε ένα αίτημα για άσκηση των δικαιωμάτων σας. Θα επιβεβαιώσουμε ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι εάν συμβαίνει αυτό.

  Έχετε τα εξής δικαιώματα:

  • Πρόσβαση. Έχετε το δικαίωμα να μας ρωτήσετε αν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας και αν ναι, να μας ζητήσετε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς και να ελέγξετε ότι το επεξεργαζόμαστε νόμιμα, όπως και να λάβετε άλλες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες επεξεργασίας μας.
  • Διόρθωση. Εάν οποιαδήποτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς είναι ελλιπή ή ανακριβή, μπορείτε να απαιτήσετε από εμάς να τα διορθώσουμε, αν και ίσως χρειαστεί να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των νέων δεδομένων που μας παρέχετε.
  • Διαγραφή. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όταν δεν υπάρχει κανένας επαρκής λόγος να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας όπου έχετε ασκήσει επιτυχώς το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στην επεξεργασία (δείτε παρακάτω), όπου ενδέχεται να έχουμε επεξεργαστεί τις πληροφορίες σας παράνομα ή όπου πρέπει να διαγράψουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για λόγους συμμόρφωσης με τους τοπικούς νόμους.
  • Αντίρρηση. . Όπου ο λόγος μας για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας αποτελεί έννομο συμφέρον μας, μπορείτε να διατυπώσετε αντίρρηση για την επεξεργασία, εάν θεωρείτε ότι έχει επιπτώσεις στα θεμελιώδη σας δικαιώματα και τις ελευθερίες. Έχετε επίσης το δικαίωμα να διατυπώσετε αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για σκοπούς απευθείας μάρκετινγκ.
  • Περιορισμός. Μπορείτε να μας ζητήσετε να αναστείλουμε τη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας στις ακόλουθες περιπτώσεις:
   • εάν θέλετε να διαπιστώσουμε εμείς την ακρίβεια των δεδομένων·
   • όπου η χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας είναι παράνομη, αλλά δεν θέλετε να τα διαγράψουμε·
   • όπου χρειάζεστε να διατηρούμε τα δεδομένα σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ότι συνήθως, επειδή τα χρειάζεστε για να δημιουργήσετε, να ασκήσετε ή να υπερασπιστείτε νομικές απαιτήσεις ή
   • όταν έχετε φέρει αντίρρηση στη χρήση των δεδομένων σας, αλλά πρέπει να επαληθεύσουμε αν έχουμε νομικά υπερισχύοντες λόγους να τα χρησιμοποιήσουμε.
  • Διαβίβαση. . Όπου είναι δυνατόν, θα παρέχουμε σε εσάς ή σε ένα τρίτο μέρος που έχει επιλεχθεί από εσάς, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη, αναγνώσιμη από μηχάνημα μορφή. Σημειώστε ότι αυτό το δικαίωμα ισχύει μόνο για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρασχέθηκαν από εσάς όταν παρείχατε αρχικά τη συγκατάθεσή σας σε εμάς για χρήση ή όπου χρησιμοποιήσαμε τις πληροφορίες για να συνάψουμε μία σύμβαση μαζί σας.
  • Απόσυρση συγκατάθεσης. . . Όταν ο λόγος επεξεργασίας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε σε οποιαδήποτε στιγμή. Εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να μην μπορούμε να προσφέρουμε συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες σε εσάς. Θα ενημερώσουμε εάν αυτό συμβαίνει κατά τη στιγμή που ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας.
  • Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων. Το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων (π.χ. κατάρτιση προφίλ) που σας επηρεάζουν σημαντικά. Η άσκηση αυτού του δικαιώματος δεν είναι διαθέσιμη για σας στις ακόλουθες περιπτώσεις:
   • Η αυτοματοποιημένη απόφαση απαιτεί από εσάς για να συνάψετε ή να υπογράψετε μια σύμβαση μαζί μας.
   • Έχουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας να λάβουμε μια τέτοια απόφαση.
   • Η αυτοματοποιημένη απόφαση επιτρέπεται από το τοπικό δίκαιο ενός κράτους μέλους της ΕΕ.

  Ωστόσο, στις δύο πρώτες περιπτώσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, έχετε ακόμα το δικαίωμα σε ανθρώπινη παρέμβαση σε σχέση με την απόφαση, να εκφράσετε την άποψή σας και να αμφισβητήσετε την απόφαση.

  Πώς να υποβάλετε ένα αίτημα ατομικών δικαιωμάτων

  Τα άτομα μπορούν να επικοινωνήσουν με την First Data για να ζητήσουν να προβούμε σε κάποια ενέργεια σε σχέση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους. Τα αιτήματα πρέπει να παραπεμφθούν στον ΥΠΔ: dpo@firstdata.com.

  Δεν απαιτείται συνήθως χρέωση

  Δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε κάποιο τέλος για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Ωστόσο, ενδέχεται να χρεώσουμε μια εύλογη χρέωση αν το αίτημά σας είναι σαφώς αβάσιμο, επαναλαμβανόμενο ή υπερβολικό. Εναλλακτικά, ενδέχεται να αρνηθούμε να συμμορφωνόμαστε με το αίτημά σας υπό αυτές τις περιστάσεις.

  Τι μπορεί να χρειαστούμε από εσάς

  Μπορεί να χρειαστεί να ζητήσουμε από εσάς συγκεκριμένες πληροφορίες για να μας βοηθήσετε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας και να διασφαλίσουμε ότι δικαιούστε να ασκήσετε κάποιο δικαίωμα σε σχέση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, για παράδειγμα, έναν αριθμό ταυτοποίησης εμπόρου ή έναν αριθμό λογαριασμού. Πρόκειται για ένα μέτρο ασφάλειας που διασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν θα γνωστοποιηθούν σε κανένα άτομο που δεν έχει δικαίωμα να τα λάβει. Μπορούμε επίσης να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ζητήσουμε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το αίτημά σας, για να επισπεύσουμε την απάντησή μας.

  Επεξεργασία του αιτήματος πληροφοριών σας

  Θα απαντήσουμε άμεσα σε όλα τα νομότυπα αιτήματά σας και σε κάθε περίπτωση, εντός οποιωνδήποτε προθεσμιών που προβλέπονται από τους ισχύοντες νόμους. Γενικά, πρέπει να απαντούμε σε ερωτήματα εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, επομένως είναι σημαντικό τα αιτήματα να προσδιορίζονται και να αποστέλλονται στη διεύθυνση dpo@firstdata.com το συντομότερο δυνατό. Περιστασιακά μπορεί να χρειαστούμε περισσότερο από ένα μήνα εάν το αίτημά σας είναι ιδιαίτερα περίπλοκο ή έχετε υποβάλει πολυάριθμα αιτήματα. Σε αυτήν την περίπτωση, θα σας ειδοποιήσουμε και θα σας κρατάμε ενήμερους.

  Σε περίπτωση που δεν είμαστε σε θέση να παράσχουμε τις πληροφορίες που ζητήσατε, θα σας εξηγούμε εγγράφως για την απόφασή μας αυτή. Για παράδειγμα, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να συμμορφωθούμε με ένα αίτημα διαγραφής δεδομένων εάν η επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη για: άσκηση της ελευθερίας έκφρασης και ενημέρωσης· συμμόρφωση με νόμους ή νομικές απαιτήσεις· για να ενεργούμε προς όφελος της δημόσιας υγείας ή του δημόσιου συμφέροντος ή για να υποστηρίζουμε επιστημονικούς ή ιστορικούς ερευνητικούς σκοπούς ή στατιστικούς σκοπούς.

  Θα χρησιμοποιήσουμε τις διαθέσιμες νόμιμες εξαιρέσεις στα ατομικά δικαιώματά σας στο βαθμό που αρμόζει.

  Οποιαδήποτε διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας θα γίνεται με ασφαλή τρόπο.

 11. Διαδικασίες Διαχείρισης Παραπόνων

  Εάν έχετε οποιαδήποτε παράπονα ή ερωτήματα σχετικά με:

  • το χειρισμό των ατομικών δικαιωμάτων σας ως υποκειμένου δεδομένων·
  • τη συμμόρφωσή μας με τους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες μας·
  • τις πρακτικές μας περί ιδιωτικού απορρήτου γενικά·

  μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Γραμμή Απορρήτου Δεδομένων μας στο +1 800-368-1000, , η οποία είναι διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα. Η επικοινωνία μέσω της ανωτέρω Γραμμής (Hotline) είναι η καταλληλότερη επαφή για ένα επείγον ζήτημα, όπως πιθανή παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας και θα συνεργαστούμε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων για να επιλύσουμε τις ανησυχίες σας.

  Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας και τα τοπικά στελέχη ιδιωτικού απορρήτου στο dpo@firstdata.com.

  Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλλετε μια καταγγελία σε οποιαδήποτε στιγμή σε μια αρχή προστασίας δεδομένων (για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm).

 12. Cookies

  Εμείς, οι πάροχοι υπηρεσιών μας και οι συνεργάτες μας, συλλέγουμε ορισμένες πληροφορίες χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένα μέσα, όπως cookies και web beacons, όταν αλληλεπιδράτε με τις διαφημίσεις, τις κινητές εφαρμογές μας ή επισκέπτεστε τους ιστότοπους, τις σελίδες μας ή άλλα ψηφιακά στοιχεία. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν διεύθυνση IP, τύπο προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα, διευθύνσεις URL παραπομπής και πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν ή την αλληλεπίδραση με τα ψηφιακά στοιχεία. Ένα «cookie» είναι ένα αρχείο κειμένου που αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο ενός υπολογιστή από έναν διακομιστή. Ένα «web beacon» (διαδικτυακός φάρος) γνωστό επίσης ως διαδικτυακή ετικέτα, ετικέτα εικονοστοιχείων ή διάφανο GIF, χρησιμοποιείται για την επιστροφή πληροφοριών σε ένα διαδικτυακό διακομιστή.

  Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε υπηρεσίες διαδικτυακής ανάλυσης τρίτων στους ιστότοπους και τις εφαρμογές μας για κινητά, όπως αυτές της Adobe Omniture. Άλλοι πάροχοι αναλυτικών στοιχείων που διαχειρίζονται τις εν λόγω υπηρεσίες, χρησιμοποιούν επίσης τεχνολογίες όπως τα cookie και τα web beacons για να μας βοηθήσουν να αναλύσουμε πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τους ιστότοπους και τις εφαρμογές μας.

  Εμείς, οι πάροχοι υπηρεσιών μας και οι συνεργάτες μας μπορούμε επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές σας στους ιστότοπους και τις εφαρμογές μας, για να σας παρέχουμε περιεχόμενο και διαφημίσεις προσαρμοσμένες στα ατομικά σας ενδιαφέροντα. Οι πληροφορίες που συλλέγονται για αυτούς τους σκοπούς ενδέχεται να περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με πράγματα όπως τις συγκεκριμένες σελίδες ή διαφημίσεις που προβάλλετε στους ιστότοπούς μας και οι ενέργειες που εκτελείτε στους ιστότοπους και τις εφαρμογές μας.

 13. Αυτός ο Ιστότοπος δεν απευθύνεται σε παιδιά ή εφήβους

  O ιστότοπός μας δεν απευθύνεται σε παιδιά ή εφήβους κάτω της ηλικίας ενηλικίωσης. Η First Data δεν συλλέγει εν γνώσει της Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα στον ιστότοπό μας από άτομα που δεν είναι νόμιμοι ενήλικες.

 14. Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να συνδέεται με άλλους ιστότοπους

  Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, μπορείτε να κάνετε κλικ σε ιστότοπους των συνεργαζόμενων εταιρειών μας. Αυτοί οι ιστότοποι μπορεί να έχουν τις δικές τους κοινοποιήσεις ιδιωτικού απορρήτου που είναι προσαρμοσμένες στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι συνεργαζόμενες εταιρείες μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η παρούσα δήλωση ιδιωτικού απορρήτου δεν ισχύει. Εάν επισκέπτεστε τους ιστότοπους των συνεργαζόμενων εταιρειών μας, διαβάστε τις κοινοποιήσεις ιδιωτικού απορρήτου για αυτούς τους ιστότοπους.

  Ενδέχεται επίσης να παρέχουμε συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων. Η First Data δεν ευθύνεται για τις πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου οποιουδήποτε τρίτου μέρους και αυτή η δήλωση ιδιωτικού απορρήτου δεν ισχύει για τους ιστότοπούς τους. Η First Data δεν εγγυάται, εγκρίνει ή υποστηρίζει οποιεσδήποτε πληροφορίες, υλικό, υπηρεσίες ή προϊόντα που περιέχονται ή διατίθενται μέσω οποιουδήποτε συνδεδεμένου ιστότοπου τρίτου μέρους. Η First Data δεν είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο σε ιστότοπους τρίτων μερών που συνδέονται από ή στο www.firstdata.com. Η First Data παρέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων ως ευκολία και η επίσκεψη ή χρήση ιστότοπων συνεργαζόμενων εταιρειών γίνεται με δική σας ευθύνη.

  Αυτή η κοινοποίηση ιδιωτικού απορρήτου ισχύει μόνο για τις πληροφορίες που συλλέγουμε στο www.firstdata.com. Αυτή η κοινοποίηση ιδιωτικού απορρήτου δεν ισχύει για πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω άλλων μεθόδων ή πηγών, συμπεριλαμβανομένων ιστότοπων που ανήκουν ή λειτουργούν από τις συνεργαζόμενες εταιρείες, τους προμηθευτές ή τους συνεργάτες μας.