POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA: 15. mája 2018

Ak potrebujete kópiu tohto oznámenia k určitému dátumu, obráťte sa na nás.

DÁTUM NADOBUDNUTIA ÚČINNOSTI: 15. mája 2018

 

Ochrana osobných údajov

Pre spoločnosť First Data sú súkromie a bezpečnosť vašich údajov dôležité. Zaviedli sme globálne zásady a postupy, aby sme zabezpečili, že podnikneme všetky potrebné kroky na ochranu vašich údajov v tom, čo robíme, a na podporu našich záväzných firemných pravidiel (viac informácií nájdete tu).

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov vás bude informovať o tom, ako zhromažďujeme, používame a ochraňujeme vaše osobné údaje a vysvetlí vám vaše práva a to, ako vás chránia právne predpisy.

Toto oznámenie môžeme kedykoľvek zmeniť, ale pred tým, než nadobudne platnosť, vás budeme informovať o akýchkoľvek významných zmenách.

 1. Dôležité informácie a kto sme
 2. Údaje, ktoré o vás zhromažďujeme
 3. Ako sa zhromažďujú vaše osobné údaje?
 4. Ako používame vaše osobné údaje
 5. Automatizované rozhodnutia, agentúry úverových referencií a agentúry na predchádzanie podvodom
 6. Komu poskytujeme vaše osobné údaje
 7. Medzinárodné prevody
 8. Ako uchovávame vaše údaje v bezpečí
 9. Ako dlho budete používať moje osobné údaje?
 10. Vaše zákonné práva jednotlivca
 11. Postupy pri vybavovaní sťažností
 12. Súbory cookie
 13. Táto webová stránka nie je zameraná na deti ani dospievajúcich
 14. Táto webová stránka môže byť prepojená s inými webovými stránkami 1. Dôležité informácie a kto sme

  Účel tohto oznámenia o ochrane osobných údajov

  Je dôležité, aby ste si prečítali toto oznámenie o ochrane osobných údajov spolu s akýmkoľvek iným upozornením o ochrane osobných údajov, ktoré môžeme poskytnúť pri konkrétnych príležitostiach (napríklad keď uzatvárame zmluvu s vami). Toto oznámenie o ochrane osobných údajov dopĺňa ostatné oznámenia a jeho cieľom nie je nahradiť ich.

  Prevádzkovateľ

  Spoločnosť First Data tvoria rôzne právnické osoby. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa vydáva v mene skupiny spoločností First Data, takže keď uvedieme v tomto oznámení o ochrane osobných údajov spoločnosť „First Data“ alebo „my“ v rôznych gramatických tvaroch, odvolávame sa na príslušnú spoločnosť skupiny First Data zodpovednú za spracovanie vašich údajov. Oznámime vám, ktorý člen skupiny First Data bude prevádzkovateľom vašich údajov. Tieto informácie budú poskytnuté buď v zmluve, ktorú s vami podpíšeme, alebo v oznámení o ochrane osobných údajov, ktoré vám poskytneme a ktoré sa konkrétne týka nášho vzťahu s vami.

  Vymenovali sme úradníka pre ochranu údajov (DPO), ktorý bude zodpovedný za dohľad nad otázkami týkajúcimi sa tohto oznámenia o ochrane osobných údajov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto oznámenia o ochrane osobných údajov vrátane akýchkoľvek požiadaviek na uplatnenie vašich zákonných práv, obráťte sa na DPO pomocou údajov uvedených nižšie.

  Kontaktné údaje

  Naše úplné údaje sú:

  Data Protection Officer (Úradník pre ochranu údajov), First Data

  E-mailová adresa: dpo@firstdata.com          

  Poštová adresa: Floor 29

    1 Canada Square

    Canary Wharf

    London E14 5AB

  Máte právo kedykoľvek podať sťažnosť úradu pre ochranu údajov (ďalšie informácie nájdete na stránke http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm).

  Zásady ochrany súkromia spoločnosti First Data

  Všetci členovia skupiny spoločností First Data sa zaviazali dodržiavať tieto zásady ochrany osobných údajov (viac informácií o jednotlivých zásadách nájdete v našich záväzných firemných pravidlách, ktoré sú k dispozícii tu):

  1. Osobné údaje spracovávame čestne a v súlade so zákonom.
  2. Osobné údaje získavame iba na účely vykonávania podnikateľských aktivít, ktoré sú v súlade so zákonom.
  3. Obmedzujeme náš prístup k osobným údajom a ich používanie a neuchovávame osobné údaje dlhšie, ako je to potrebné.
  4. Osobné údaje budú presné a v prípade potreby budú aktualizované
  5. Ochranu údajov zavádzame od štádia návrhu a ako štandardné opatrenie.
  6. Osobné údaje prenášame iba na obmedzené účely.
  7. Používame vhodné bezpečnostné opatrenia.
  8. Rešpektujeme práva dotknutej osoby do tej miery, do akej si to vyžadujú platné právne predpisy o ochrane súkromia a súkromia.
  9. Uznávame právo jednotlivca namietať voči priamemu marketingu spoločnosti First Data.
  10. Uznávame dôležitosť ochrany súkromia a osobných údajov a cítime zodpovednosť za dodržiavanie noriem ochrany údajov.
 2. Údaje, ktoré o vás zhromažďujeme

  Osobné údaje alebo osobné informácie sú akékoľvek informácie, ktoré sa týkajú identifikovateľnej osoby. Nezahŕňajú údaje, v ktorých boli odstránené všetky prostriedky na určenie totožnosti jednotlivca (anonymné údaje).

  V priebehu našej činnosti spracovávame osobné údaje týkajúce sa niektorých alebo všetkých nasledujúcich:

  • našich klientov a ich zákazníkov v súvislosti s poskytovaním služieb;
  • obchodníkov, ktorí prijímajú platby;
  • jednotlivcov (držiteľov kariet) vykonávajúcich platobné transakcie;
  • predajcov, partnerov a dodávateľov v súvislosti s ich poskytovaním služieb nám;
  • nezávislé organizácie na predaj (ISO) a sprostredkovateľov v súvislosti s našimi vzťahmi s nimi;
  • našich potenciálnych klientov;
  • zamestnancov alebo iný personál, zástupcov alebo poradcov niektorého z vyššie uvedených;
  • uchádzačov o zamestnanie, podmienených pracovníkov alebo pozícií dodávateľov v spoločnosti First Data.

  Môžeme zhromažďovať, používať, uchovávať a prenášať rôzne druhy osobných údajov o vás, ktoré sme zhromaždili takto:

  Kategória údajov

  Opis

  Informácie o klientovi (vrátane informácií o držiteľovi karty)

  • Kontaktné informácie klientov
  • Informácie týkajúce sa účtu klienta
  • Kontaktné údaje zákazníkov klientov vrátane:
   • mena,
   • adresy,
   • telefónneho čísla,
   • informácií o účte (vrátane iných osôb na účte),
   • prahových hodnôt výdavkov,
   • údajov o výdavkoch a šablónach výdavkoch zákazníkov klientov.

  Informácie o obchodníkovi

  • údaje o obchodníkoch prijímajúcich platobné transakcie, ak ide o fyzické osoby
  • kontaktné informácie obchodného personálu vrátane:
   • mena,
   • e-mailovej adresy:
   • telefónneho čísla,
   • akýchkoľvek iných osobných údajov, ktoré sa môžu vyžadovať, aby spoločnosť First Data mohla s nimi vykonávať obchodnú činnosť, napr. úlohu v rámci organizácie

  Informácie o dodávateľovi, ISO a sprostredkovateľovi

  • kontaktné informácie pracovníkov predajcov, ISO a sprostredkovateľov vrátane:
   • mena,
   • e-mailovej adresy:
   • telefónneho čísla,
   • akýchkoľvek iných osobných údajov, ktoré sa môžu vyžadovať, aby spoločnosť First Data mohla s nimi vykonávať obchodnú činnosť, napr. úlohu v rámci organizácie

  korešpondencie,

  • údajov a obsahu korešpondencie medzi vami a nami vrátane prípadných záznamov telefónnych hovorov.

  Finančných údaje

  • bankový účet, platobná karta alebo iné platobné údaje.

  Transakčné údaje

  • transakcie iniciované držiteľmi kariet s našimi klientmi a/alebo obchodníkmi, v niektorých prípadoch aj podrobnosti o produktoch/službách zakúpených držiteľmi kariet
  • platby týkajúce sa produktov a služieb zakúpených od nás alebo nami.

  Technické údaje

  • podrobnosti o technológii, ktorú používate na prístup na naše webové stránky, aplikácie alebo iné produkty alebo služby vrátane:
   • IP adresy,
   • prihlasovacích údajov,
   • typu prehliadača.

   Pokiaľ ide o informácie zhromaždené v súvislosti s touto webovou stránkou, podrobnejšie informácie sú uvedené v časti Používanie súborov cookie na tejto webovej nižšie.

  Údaje o používaní

  • podrobnosti o používaní našich webových stránok, aplikácií alebo iných produktov alebo služieb

  Osobitné kategórie osobných údajov

  • za veľmi obmedzených okolností budeme musieť spracovať špeciálne kategórie osobných údajov, napríklad keď overíme platbu pomocou odtlačku prsta. V takomto prípade spracujeme tento typ údajov iba vtedy, keď to umožňujú právne predpisy.
  • Osobitné kategórie osobných údajov, ktoré môžeme spracovať, sú:
   • rasový alebo etnický pôvod,
   • akékoľvek biometrické údaje (ak sa používajú na potvrdenie vašej totožnosti),
   • informácie týkajúce sa odsúdení za trestné činy alebo priestupky.

   

  Môžeme tiež zhromažďovať, vytvárať, používať a poskytovať údaje agregované, ako sú štatistické alebo demografické údaje.

 3. Ako sa zhromažďujú vaše osobné údaje?

  Informácie zhromažďujeme z viacerých zdrojov:

  Zdroj

  Príklady

  Vy

  • Finančné a transakčné údaje týkajúce sa platobnej transakcie, ktorú ste iniciovali u niektorého z našich klientov
  • Kde vyplníte jeden z našich online formulárov
  • Ak podáte žiadosť o produkt alebo službu
  • Korešpondencia počas našich obchodných rokovaní s vami
  • Technické informácie a informácie o reláciách zhromaždené z vášho počítača/zariadenia, keď sa prihlasujete na naše webové stránky, do našich aplikácií a/alebo platforiem a spôsobmi, ktoré sú podrobnejšie opísané nižšie v častiach Súbory cookie a Zverejnenie o súboroch cookie
  • Ak sa uchádzate o pracovnú pozíciu u nás

  Naši klienti

  • Finančné a transakčné údaje týkajúce sa platobnej transakcie, ktorú ste iniciovali u niektorého z našich klientov

  Iné spoločnosti spoločností skupiny First Data

  • Mnohé naše spoločnosti v skupine poskytujú služby ostatným členom skupiny, pričom sa týkajú aj vašich osobných údajov. V takom prípade budú vaše osobné údaje poskytované týmto spoločnostiam v rámci skupiny

  Ostatné tretie strany

  • Mohla vás k nám odporučiť ISO alebo iná sprostredkovateľská firma
  • Môžeme tiež dostať údaje od iných tretích strán vrátane:
   • združenia kariet,
   • agentúr úverových referencií,
   • agentúry na predchádzanie podvodom,
   • štátnych orgánov a orgánov činných v trestnom konaní,
   • agregátorov údajov alebo iných dodávateľov,
   • zástupcov pracujúcich v našom mene,

  verejných zdrojov,

  • registrov spoločností a podaní,
  • informácií zo zoznamu voličov,

  informácií, ktoré vytvoríme,

  • našich záznamov o používaní našich služieb,
  • korešpondencie s vami,
  • záznamov o našom kontakte s vami o potenciálnej pozícii.

   

  Ak neposkytnete osobné údaje

  V prípade, že od vás požadujeme osobné údaje, nemusíte nám ich poskytnúť. Ak sa rozhodnete neposkytnúť požadované informácie, v niektorých prípadoch vám my alebo naši klienti možno nebudeme vedieť poskytnúť produkty alebo služby. Napríklad, vaša transakcia nemusí byť možná.

 4. Ako používame vaše osobné údaje

  Vaše osobné údaje budeme používať iba vtedy, keď to robíme na splnenie zákonných požiadaviek a našich zásad ochrany súkromia.

  Ako súčasť tohto záväzku použijeme vaše osobné údaje len vtedy, ak máme na to primeraný dôvod. Tieto dôvody môžu byť jeden alebo viaceré z nasledujúcich :

  • ak je to potrebné, aby sme s vami mohli uzavrieť zmluvu;
  • ak je spracovanie vašich údajov v našom oprávnenom záujme a nad týmto záujmom neprevládajú vaše vlastné záujmy, práva alebo slobody;
  • v prípade, že sme zo zákona povinní spracovávať vaše osobné údaje určitým spôsobom alebo je to potrebné vo verejnom záujme;
  • súhlasili ste so spracovaním vašich osobných údajov.

  Dokonca aj tam, kde máme vhodný dôvod na spracovanie vašich osobných údajov, musíme zabezpečiť, aby sme to urobili spôsobom, ktorý je pre vás spravodlivý a neprekračuje dôvody, prečo sme údaje po prvýkrát zhromaždili.

  Účely, na ktoré použijeme vaše osobné údaje

  Nižšie je uvedený zoznam činností, ktoré vykonávame, ktoré by mohli zahŕňať vaše osobné údaje spolu s našimi dôvodmi na ich vykonanie. Ak je jeden z našich dôvodov pre konkrétnu činnosť náš legitímny záujem, takisto sme vysvetlili, aké sú tieto záujmy. Ak by ste chceli získať ďalšie informácie o našich oprávnených záujmoch, ktoré sa vzťahujú na vaše osobné údaje, obráťte sa na nás.  

  Pre jednoduchosť sme skrátili odkazy na naše dôvody na spracovanie vašich osobných údajov (podrobnejšie opísané vyššie) na „zmluvu“, „legitímny záujem“, „právne predpisy“ a „súhlas“.

  Aktivita

  Dôvod

  Náš oprávnený záujem (ak je to relevantné)

  Vykonanie platobnej transakcie iniciovanej vami (buď s nami, alebo s našim klientom)

  • Legitímny záujem
  • Právne predpisy
  • Zabezpečenie dodržiavania našich zmluvných, právnych a regulačných požiadaviek

  Spravovanie nášho vzťahu s vami alebo vašou spoločnosťou

  • Zmluva
  • Legitímny záujem
  • Právne predpisy
  • Zabezpečenie aktuálnosti našich záznamov

  Plnenie našich povinností a uplatňovanie našich práv, podľa našej zmluvy s vašou spoločnosťou

  • Zmluva

   

  Výskum a vývoj

  • Legitímny záujem
  • Právne predpisy
  • Rozvíjanie našich produktov a služieb
  • Zabezpečenie dodržiavania našich zmluvných, právnych a regulačných požiadaviek

  Kontrola podvodov alebo prania špinavých peňazí a/alebo riadenie nášho rizika alebo rizika našich klientov

  • Zmluva
  • Legitímny záujem
  • Právne predpisy

    

   (ak sú na túto činnosť spracované osobitné kategórie osobných údajov)

  • Súhlas
  • Zabezpečenie dodržiavania našich zmluvných, právnych a regulačných požiadaviek
  • Minimalizácia nášho podnikateľského rizika
  • Zlepšenie spôsobu, akým zisťujeme podvody a/alebo riadime riziká

  Správa a ochrana našej firmy

  • Legitímny záujem
  • Právne predpisy

    

   (ak sú na túto činnosť spracované osobitné kategórie osobných údajov)

  • Súhlas
  • Zlepšenie efektivity našich obchodných aktivít
  • Zabezpečenie dodržiavania našich zmluvných, právnych a regulačných požiadaviek
  • Zabezpečenie aktuálnosti našich záznamov

  Rozvíjanie a realizácia marketingových aktivít

  • Legitímny záujem
  • Súhlas
  • Zhrnutie, ako zákazníci využívajú naše produkty a/alebo služby a rozvíjajú ich
  • Rast nášho podnikania
  • Informovanie o našej marketingovej stratégii
  • Získanie súhlasu, keď to potrebujeme

  Marketing

  Vaše osobné údaje môžeme použiť na vytvorenie prehľadu na to, aké produkty alebo služby, o ktorých si myslíme, že budete chcieť alebo ktoré potrebujeme alebo ktoré vás môžu zaujímať.

  Môžete dostať marketingovú komunikáciu od nás, ak ste aktívne vyjadrili svoj záujem o kúpu alebo ste si od náš niečo kúpili, vždy však v takom prípade, keď ste sa nerozhodli zrušiť prijímanie marketingových správ od nás.

  Získame váš výslovný súhlas na prijímanie predtým, ako poskytneme vaše osobné údaje ľubovoľnej spoločnosti mimo skupiny spoločností First Data na marketingové účely.

  Môžete nás alebo tretie strany kedykoľvek požiadať, aby sme vám prestali posielať marketingové správy, a to tak, že nás kontaktujete pomocou údajov uvedených vyššie v časti Kontaktujte nás alebo kliknutím na odkaz na odhlásenie, ktorý je súčasťou každej marketingovej správy.

  V prípade, že sa rozhodnete neakceptovať prijímanie našich marketingových správ, budeme naďalej vykonávať ďalšie relevantné aktivity pomocou vašich osobných údajov.

 5. Automatizované rozhodnutia, agentúry úverových referencií a agentúry na predchádzanie podvodom

  Niekedy vykonávame automatizované rozhodnutia na základe vašich osobných údajov (či už nám ich poskytneme, alebo ich zhromažďujeme od tretích strán, ako napríklad od agentúr úverových referencií a agentúr na predchádzanie podvodom). Ak sa vykoná automatizované rozhodnutie, bude sa to týkať kreditného hodnotenia, kontrol v rámci boja proti praniu špinavých peňazí alebo kontrol v rámci prevencie podvodov. Takéto kontroly budú založené na dostupných informáciách, ktoré budú overené v súlade s minimálnymi zmluvnými/právnymi požiadavkami. Urobíme to iba vtedy, keď je to potrebné v súvislosti so zmluvou alebo právnymi predpismi.

  V súvislosti so všetkými automatizovanými rozhodnutiami sa používajú pravidelne testované metódy, aby sa zabezpečilo, že zostanú spravodlivé, účinné a nestranné.

  Ak požadujete viac informácií o automatizovanom rozhodovaní, môžete sa na nás obrátiť. Pozrite tiež nižšie časť Vaše zákonné práva jednotlivca.

 6. Komu poskytujeme vaše osobné údaje

  Ak nám to bude povolené, vaše osobné údaje poskytneme ďalším spoločnostiam skupiny First Data a komukoľvek z nasledujúcich:

  • našim klientom,
  • spoločnostiam, ktoré ich potrebujú na spracovanie transakcie, ako sú obchodníci, banky alebo iné združenia vydavateľov kariet, prevádzkovatelia debetných sietí a ich členovia,
  • agentúram úverových referencií,
  • agentúram na ochranu pred podvodmi a riadenie rizík,
  • agentúram na overenie totožností a informácií,
  • predajcom a ďalším, ktorí nám pomáhajú spracovávať platby (vrátane ich subdodávateľov),
  • dodávateľom tretích strán zaoberajúcim sa hostingom, spravovaním, údržbou a vývojom našich webových stránok a systémov IT,
  • našim profesionálnym poradcom vrátane právnikov a audítorov,
  • akejkoľvek tretej osobe, ktorú môžeme používať na základe vášho súhlasu a ktorá nie je inak zahrnutá do iných uvedených kategórií,
  • tretím stranám, ktorým môžeme v budúcnosti predať alebo previesť celý náš podnik alebo jeho časť; a
  • akejkoľvek tretej strane, ak to vyžadujú právne predpisy (napríklad daňové úrady).

  Kde vaše osobné údaje poskytneme tretím stranám, urobíme to len tam, kde budú uplatňovať príslušné bezpečnostné opatrenia na údaje, ktoré od nás dostanú. Ak by ste chceli získať ďalšie informácie o spôsoboch, akými poskytujeme vaše osobné údaje, obráťte sa na nás.

 7. Medzinárodné prevody

  Vaše osobné údaje poskytujeme v skupine spoločností First Data, a to aj mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).

  Zabezpečujeme, aby vaše osobné údaje boli chránené tým, že od všetkých spoločností skupiny požadujeme, aby uplatňovali naše globálne zásady a postupy a legálne sa zaviazali dodržiavať zásady ochrany osobných údajov pri spracovávaní vašich osobných údajov. Tieto zásady sa nazývajú „záväzné firemné pravidlá“ a ich kópia sa nachádza tu.

  Niektoré z našich externých tretích strán sídlia mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), takže spracovanie vašich osobných údajov bude zahŕňať prenos údajov mimo EHP.

  Vždy, keď odovzdáme vaše osobné údaje externej tretej strane mimo EHP, zabezpečíme, aby boli chránené pomocou jedného z nasledujúcich ochranných opatrení:

  • zabezpečením prenosu údajov iba do krajiny, ktorá má právne predpisy, ktoré chránia vaše osobné údaje rovnakým spôsobom ako v EHP,
  • pomocou zmluvy schválenej Európskou komisiou (niekedy nazývanej „modelové doložky“),
  • s využitím spoločností v USA, ktoré sa zaregistrovali v štíte ochrany súkromia, schválenom súbore štandardov ochrany osobných údajov špeciálne určenom pre údaje zasielané do USA z EHP.

  Môžete nás kontaktovať, aby ste získali ďalšie podrobnosti o zárukách platných pre vaše osobné údaje.

 8. Ako uchovávame vaše údaje v bezpečí

  Zaviedli sme zodpovedajúce bezpečnostné opatrenia, ktoré zabránia tomu, aby vaše osobné údaje boli neoprávnene stratené, používané alebo pristupované neoprávnene, zmenené alebo zverejnené. Okrem toho obmedzujeme prístup k vašim osobným údajom tým zamestnancom, zástupcom, zmluvným partnerom a iným tretím stranám, ktoré ich potrebujú vedieť. Vaše osobné údaje spracúvajú iba podľa našich pokynov a sú viazaní povinnosťou zachovávať mlčanlivosť.

  Dodržiavame každoročný súlad s globálnym štandardom bezpečnosti údajov odvetvia platobných kariet (PCI DSS) prijatý poskytovateľmi platobných kariet pre všetky spoločnosti, ktoré spracúvajú, uchovávajú alebo prenášajú údaje o držiteľoch kariet. 

  Zaviedli sme postupy na riešenie akéhokoľvek podozrenia z porušenia osobných údajov a budeme vás a akéhokoľvek príslušného regulátora informovať o porušení, keď to od nás vyžadujú právne predpisy.

 9. Ako dlho budete používať moje osobné údaje?

  Vaše osobné údaje budeme používať tak dlho, ako to bude potrebné, na základe toho, prečo sme ich zhromaždili a na čo ich používame. To môže zahŕňať potrebu uspokojiť právne, regulačné, účtovné požiadavky alebo požiadavky na vykazovanie.

  Na určenie vhodného obdobia uchovávania osobných údajov zvažujeme množstvo, povahu a citlivosť osobných údajov, potenciálne riziko poškodenia z neoprávneného používania alebo zverejnenia vašich osobných údajov, účely, na ktoré spracovávame vaše osobné údaje a či tieto ciele môžeme dosiahnuť inými prostriedkami a vykonateľnými právnymi požiadavkami.

  Ak sa chcete informovať na obdobia uchovávania, ktoré sa vzťahujú na vaše osobné údaje, môžete sa na nás obrátiť. Vo všeobecnosti uchovávame vaše osobné údaje počas trvania vašej účasti/angažovanosti s nami a tak dlho, ako to bude primerane potrebné neskôr. Existujú aj určité typy informácií, ktoré právne predpisy vyžadujú od určitého obdobia.

 10. Vaše zákonné práva jednotlivca

  Za určitých okolností máte v súvislosti s vašimi osobnými údajmi práva podľa právnych predpisov o ochrane údajov. Môžu existovať právne alebo iné dôvody, prečo nemôžeme, alebo nie sme povinní, splniť žiadosť o uplatnenie vašich práv. V takom prípade to potvrdíme.

  Máte právo na:

  • prístup – máte právo opýtať sa, či spracovávame vaše osobné údaje, a ak áno, požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré máme o vás, a overiť, či ich zákonne spracovávame, a získať ďalšie informácie o našich spracovateľských činnostiach;
  • opravu – ak nejaké osobné údaje, ktoré máme o vás, sú neúplné alebo nepresné, môžete nás požiadať, aby sme ich opravili, aj keď pravdepodobne bude potrebné overiť správnosť nových údajov, ktoré nám poskytnete;
  • vymazanie – to vám umožňuje požiadať o vymazanie alebo odstránenie osobných údajov, ak neexistuje dôvod na to, aby sme ich ďalej spracúvali. Máte tiež právo požiadať o odstránenie alebo vymazanie vašich osobných údajov, kde ste úspešne uplatnili svoje právo namietať proti spracovaniu (pozrite si nižšie), kde sme prípadne mohli vaše údaje spracovať nezákonne alebo kde sme povinní vymazať vaše osobné údaje pri dodržiavaní miestnych právnych predpisov;
  • namietať – ak existuje ako dôvod na spracovanie vašich osobných údajov oprávnený záujem, môžete namietať voči spracovaniu, pretože sa domnievate, že to má vplyv na vaše základné práva a slobody. Máte tiež právo vzniesť námietku voči tomu, kde spracovávame vaše osobné údaje na účely priameho marketingu;
  • na obmedzenie – môžete nás požiadať, aby sme pozastavili používanie vašich osobných údajov v nasledujúcich situáciách:
   • ak chcete, aby sme stanovili presnosť údajov,
   • kde je naše používanie vašich osobných údajov nezákonné, ale nechcete, aby sme ich vymazali,
   • keď potrebujete, aby sme uchovávali vaše údaje dlhšie ako obvykle, pretože ich potrebujete na vytvorenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov; alebo
   • ste namietali proti používaniu vašich údajov, ale musíme overiť, či máme prevažujúce legitímne dôvody na ich použitie;
  • prevod – keď je to možné, poskytneme vám alebo tretej strane, ktorú ste si vybrali, svoje osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojom čitateľnom formáte. Upozorňujeme, že toto právo sa vzťahuje iba na osobné údaje, ktoré ste poskytli, na ktoré ste pôvodne poskytli súhlas na to, aby sme ich používali, alebo kde sme tieto informácie použili na vykonanie zmluvy s vami.
  • Odvolanie súhlasu. Ak je dôvod na spracovanie založený na vašom súhlase, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať. Ak odvoláte svoj súhlas, pravdepodobne nebudeme môcť poskytnúť určité produkty alebo služby. Poradíme vám, či je to tak v čase, keď odvoláte svoj súhlas.
  • Automatizované rozhodovanie. Právo nepodliehať automatizovanému rozhodovaniu (napr. profilovaniu), ktoré vás významne ovplyvňuje. Výkon tohto práva nie je k dispozícii v nasledujúcich prípadoch:
   • automatické rozhodnutie sa vyžaduje, aby ste uzavreli alebo vykonali zmluvu s vami,
   • máme váš výslovný súhlas s takýmto rozhodnutím,
   • automatické rozhodnutie je povolené podľa miestnych právnych predpisov členského štátu EÚ.

  V prvých dvoch uvedených prípadoch máte však stále právo na ľudský zásah vo vzťahu k rozhodnutiu, na vyjadrenie vášho názoru a napadnutie rozhodnutia.

  Ako podať žiadosť o individuálne práva

  Jednotlivci môžu kontaktovať spoločnosť First Data, aby požiadali, aby sme podnikli nejaké kroky v súvislosti s ich osobnými údajmi. Žiadosti by mali byť postúpené DPO: dpo@firstdata.com.

  Obvykle sa nevyžaduje žiadny poplatok

  Nebudete musieť zaplatiť poplatok za vykonanie akýchkoľvek vašich práv týkajúcich sa vašich osobných údajov. Môžeme však účtovať primeraný poplatok, ak je vaša žiadosť jednoznačne neodôvodnená, opakovaná alebo nadmerná. Prípadne môžeme za týchto okolností odmietnuť vyhovieť vašej žiadosti.

  Čo môžeme od vás potrebovať

  Možno bude potrebné, aby sme vás požiadali o konkrétne informácie, ktoré nám pomôžu potvrdiť vašu totožnosť a zabezpečiť, že máte nárok na uplatnenie práva vo vzťahu k vašim osobným údajom, napríklad identifikačné číslo obchodníka alebo číslo účtu. Ide o bezpečnostné opatrenie, ktoré zabezpečí, aby osobné údaje neboli sprístupnené žiadnej osobe, ktorá nemá právo na jej prijatie. Môžeme vás tiež kontaktovať, aby sme vás požiadali o ďalšie informácie vo vzťahu k vašej žiadosti o urýchlenie našej odpovede.

  Spracovanie žiadosti o informácie

  Na všetky legitímne žiadosti odpovieme promptne a v každom prípade v rámci akýchkoľvek časových lehôt predpísaných príslušnými právnymi predpismi. Vo všeobecnosti musíme odpovedať na otázky do jedného mesiaca od doručenia žiadosti, takže je dôležité, aby boli žiadosti identifikované a doručené na adresu dpo@firstdata.com čo najskôr. Príležitostne môže trvať dlhšie ako mesiac, ak je vaša žiadosť obzvlášť zložitá, alebo ste podali niekoľko žiadostí. V takom prípade vás budeme informovať a aktualizovať.

  V prípade, že nebudeme schopní poskytnúť požadované informácie, poskytneme vám písomné vysvetlenie nášho rozhodnutia. Napríklad, nie sme povinní vyhovieť žiadosti o vymazanie údajov, ak je spracovanie údajov nevyhnutné na: vykonávanie slobody prejavu a informácií; dodržiavanie právnych predpisov alebo uspokojenie právnych nárokov; konanie v záujme verejného zdravia alebo verejného záujmu; alebo podporu vedeckých alebo historických výskumných účelov alebo na štatistické účely.

  Budeme využívať dostupné zákonné výnimky z vašich individuálnych práv v primeranom rozsahu.

  Každý prenos vašich osobných údajov sa vykonáva bezpečne.

 11. Postupy pri vybavovaní sťažností

  Máte akékoľvek sťažnosti alebo otázky týkajúce sa:

  • nakladania s vašimi individuálnymi právami ako subjektom údajov,
  • dodržiavania našich záväzných firemných pravidiel,
  • našich postupov ochrany osobných údajov vo všeobecnosti,

  môžete kontaktovať našu linku na ochranu osobných údajov na čísle +1 800-368-1000, ktorá je k dispozícii 24 hodín denne. Horúca linka je najvhodnejším kontaktným miestom pre naliehavé obavy, ako je prípadné porušenie vašich osobných údajov. Spolu s úradníkom pre ochranu údajov sa budeme snažiť vyriešiť vaše obavy.

  Prípadne sa môžete obrátiť na nášho úradníka pre ochranu údajov a miestneho úradníka pre ochranu osobných údajov na adrese dpo@firstdata.com.

  Máte tiež právo kedykoľvek podať sťažnosť úradu pre ochranu údajov (ďalšie informácie nájdete na stránke http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm).

 12. Súbory cookie

  My, naši poskytovatelia služieb a partneri zhromažďujeme určité informácie pomocou automatizovaných prostriedkov, napríklad pomocou súborov cookie a webových majákov, keď komunikujete s našimi reklamami, mobilnými aplikáciami alebo navštívite naše webové stránky, stránky alebo iné digitálne prostriedky. Tieto informácie môžu zahŕňať adresu IP, typ prehliadača, operačný systém, odkazujúce adresy URL a informácie o vykonaných akciách alebo o interakcii s našimi digitálnymi prostriedkami. „Súbor cookie“ je textový súbor umiestnený na pevnom disku počítača webovým serverom. „Webový maják“, tiež známy ako internetová značka, pixlová značka alebo prázdny GIF súbor, ktorý slúži na prenos informácií späť na webový server.

  Služby webových analytických služieb tretích strán môžeme použiť na našich webových stránkach a mobilných aplikáciách, napríklad v aplikácii Adobe Omniture. Poskytovatelia analytických služieb, ktorí spravujú tieto služby, používajú technológie, ako sú súbory cookie a webové majáky, ktoré nám pomáhajú analyzovať, ako návštevníci používajú naše webové stránky a aplikácie.

  My, naši poskytovatelia služieb a naši partneri môžeme zhromažďovať informácie o vašich aktivitách na našich webových stránkach a aplikáciách, aby sme vám mohli poskytnúť obsah a inzerciu prispôsobenú na mieru vašim individuálnym záujmom. Informácie zhromaždené na tieto účely môžu zahŕňať podrobnosti o veciach, ako sú konkrétne stránky alebo reklamy, ktoré zobrazujete na našich webových stránkach, a akcie, ktoré vykonávate na našich webových stránkach a aplikáciách.

 13. Táto webová stránka nie je zameraná na deti ani dospievajúcich

  Naša webová stránka nie je zameraná na deti ani dospievajúcich do veku plnoletosti. Spoločnosť First Data  vedome nezískava osobné údaje na našich webových stránkach od osôb, ktoré nie sú z právneho hľadiska dospelé.

 14. Táto webová stránka môže byť prepojená s inými webovými stránkami

  Keď navštívite naše webové stránky, môžete kliknúť na webové stránky našich pridružených spoločností. Tieto webové stránky môžu mať svoje vlastné oznámenia o ochrane osobných údajov, ktoré sú prispôsobené produktom a službám, ktoré naše pridružené spoločnosti ponúkajú. V týchto prípadoch sa toto oznámenie o ochrane osobných údajov neuplatňuje. Ak navštívite webové stránky našich pridružených spoločností, prečítajte si upozornenia o ochrane osobných údajov pre tieto webové stránky.

  Môžeme tiež odkazovať na webové stránky tretích strán. Spoločnosť First Data nezodpovedá za praktiky ochrany osobných údajov žiadnej tretej strany a toto upozornenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na ich webové stránky. Spoločnosť First Data nezaručuje, neschváli ani nepodporí žiadne informácie, materiály, služby alebo produkty obsiahnuté na alebo prostredníctvom dostupných webových stránok tretích strán. Spoločnosť First Data nezodpovedá za žiadny obsah na webových stránkach tretích strán prepojených z adresy alebo na adresu www.firstdata.com. Spoločnosť First Data poskytuje pohodlné odkazy na webové stránky tretích strán a návšteva alebo používanie prepojených webových stránok tretích strán je na vlastné riziko.

  Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje iba na informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom stránky www.firstdata.com. Toto upozornenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom iných metód alebo zdrojov, vrátane stránok vlastnených alebo prevádzkovaných našimi pridruženými spoločnosťami, dodávateľmi alebo partnermi.