First Data Corporation (First Data) jest właścicielem praw autorskich do wszystkich treści (w tym obrazów, zdjęć, znaków handlowych i informacji) publikowanych w Centrum informacji dla mediów na stronie internetowej First Data („materiały dla mediów”). Wszystkie prawa własności do tych materiałów pozostają w posiadaniu First Data.

First Data udziela podmiotom mediowym i dziennikarzom pozwolenia na wykorzystywanie materiałów dla mediów wyłącznie w celu ich publikacji w gazetach, magazynach oraz elektronicznych i tradycyjnych środkach przekazu w odniesieniu do firmy First Data lub jej produktów i usług. Udzielonego pozwolenia nie można przenosić, przekazywać ani udzielać na jego podstawie dalszych pozwoleń. Obok każdego zdjęcia lub obrazu pochodzącego z materiałów dla mediów należy umieścić informację o publikacji „za zgodą firmy First Data”.

Żadne inne wykorzystywanie materiałów dla mediów nie jest dozwolone i żadna inna osoba ani jednostka nie jest upoważniona do korzystania z tych materiałów lub innych treści zawartych na stronie firstdata.com, w tym w celach reklamowych, promocyjnych lub w celu sprzedaży jakiegokolwiek produktu lub usługi, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody od firmy First Data.

Materiały dla mediów nie mogą być w żaden sposób zmieniane lub modyfikowane. Korzystając z materiałów dla mediów, autoryzowany podmiot mediowy wyraża zgodę na przestrzeganie wszystkich ograniczeń, warunków i wymagań wyszczególnionych w niniejszym dokumencie lub przekazanych oddzielnie przez First Data. udzielone pozwolenie może zostać w dowolnym momencie cofnięte przez First Data po uprzednim poinformowaniu użytkownika o tym fakcie bez konieczności podania przyczyny.

Materiały dla mediów są oferowanie obecnie z wyłączeniem jakichkolwiek gwarancji wyrażonych wprost, domniemanych lub ustawowych. First Data nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie materiałów dla mediów.

Korzystanie z materiałów dla mediów oznacza wyrażenie zgody na niniejsze zasady dotyczące mediów. W przypadku niewyrażenia zgody nie należy kopiować, pobierać ani korzystać z materiałów dla mediów.

First Data Corporate Security / Data Privacy Hotline

+1 800-368-1000